Arsacal
button
button
button
button


Wereldjongerendag en nieuwe katholiek in de Nicolaasbasiliek

Christus Koning: Een koning op het kruis...

Overweging Preek - gepubliceerd: maandag, 21 november 2022 - 860 woorden
Wereldjongerendag en nieuwe katholiek in de Nicolaasbasiliek
(foto: Eric Holterhues)
Wereldjongerendag en nieuwe katholiek in de Nicolaasbasiliek
Wereldjongerendag en nieuwe katholiek in de Nicolaasbasiliek

Zondag 20 no­vem­ber was ik in de basiliek van de H. Nicolaas in Am­ster­dam waar de Wereld­jon­ge­ren­dag werd gevierd en een jonge man in de kerk werd opgeno­men en het heilig vormsel ont­ving. De prach­tige zang van de Capella Nicolai onder lei­ding van Giles Brightwell droegen bij aan een fees­te­lij­ke heilige Mis. Het was Christus Koning, maar Christus is Koning in een andere zin dan wat men daar ge­woon­lijk onder ver­staat.

Pastoor Eric Fennis con­ce­le­breerde en diaken Rob Polet assis­teerde bij de fees­te­lij­ke vie­ring. Daan Sacert ont­ving het heilig vormsel. In de Mis was een flinke groep jon­ge­ren aanwe­zig voor de wereld­jon­ge­ren­dag die daarna een pro­gram­ma volg­den in het Huis van Sant’ Egidio bij de Mozes en Aaron aan het Waterloo­plein.

Homilie

EEN KONING OP HET KRUIS

CHRISTUS KONING C H. Nicolaas­basi­liek - Wereld­jon­ge­ren­dag

Het enige woord


Het feest van Christus Koning,
de zon­dag waar­mee
het ker­ke­lijk jaar wordt af­ge­slo­ten,
bepaalt ons bij de vraag
wat christen-zijn inhoudt.
Jezus wordt door soldaten en over­heids­personen
bespot en voor gek versleten,
in het evan­ge­lie
dat we net hebben gehoord.
Verder staat er veel volk om Hem heen;
die mensen kijken en blijven passief.
Jezus is stil en zwijgt.
Het enige woord van Hem
dat we in dit evan­ge­lie vin­den,
is gericht tot één van de mis­da­digers,
die naast Hem hangt
en die in zijn stervensuur een­vou­dig zegt:
“Jezus, denk aan mij”.
En Jezus zegt tot hem:
“Vandaag nog zul je met Mij zijn
in het paradijs”.
Jezus was voor hem,
voor die mis­da­diger,
in de wereld geko­men!
Hij was geko­men om hem te red­den,
om hem naar het paradijs te brengen.
Die mis­da­diger was daarvoor niet te slecht,
Jezus sloot hem niet buiten,
het paradijs was ook voor hem.

Be­schou­wen

Dit is een tafereel
om dank­baar te be­schou­wen;
want kijk dan ook naar jezelf,
ga als het ware naast Jezus hangen:
ik ben niet te slecht, niet te mis­da­dig, te zon­dig
om door Jezus gered te wor­den.

Een man­tel en een kroon

Christus, koning van het heelal,
wordt meestal afge­beeld
gezeten op een troon,
met een fraaie purperen man­tel om,
met bont omzoomd,
een scepter in zijn hand
als teken van Zijn macht
en een fraaie kroon op zijn hoofd.
Maar het enige purperen kleed
dat Hij wer­ke­lijk heeft gedragen
was de man­tel die Hem werd omge­han­gen
toen Hij ter dood ver­oor­deeld werd (Jo. 19, 5; Lc. 23, 11)
en de enige kroon die hij droeg
was de doornen­kroon.
Hij werd als koning bekend gemaakt,
ge­pro­cla­meerd,
door een bordje op zijn kruis:
“Jezus van Nazareth,
koning van de Joden”
stond daar op te lezen.
Onder dat bordje hing Hij te sterven,
in volstrekte onmacht
met de han­den en voeten vast­ge­spij­kerd,
een absolute anti-koning.

Zo anders...

Het lijkt allemaal zo te­gen­strij­dig...
Hij koning?
Dat klinkt alsof een machte­loze
en als crimineel ver­oor­deelde zielenpoot,
de macht in han­den heeft.

Alles is hier anders
dan de grote wereld, onze wereld
denkt en voelt en vindt...
Maar in het offer dat Jezus bracht,
daar, toen op het kruis
ligt de oorsprong en bete­ke­nis
van christen-zijn.

De rijkdom van het kruis

Als je zo graag groot had willen zijn,
iets had willen betekenen,
aanzien had willen hebben
en macht en rijkdom,
als dat ergens toch je wens is of is geweest,
kijk dan naar het kruis
om je koning te zien hangen.
Zoek niet de rijkdommen van de wereld
maar zoek de rijkdom van het kruis,
van het offer dat je brengt,
van de liefde die je geeft,
van het geloof en het ver­trouwen
waar­mee je iets dat niet goed loopt
kunt over­ge­ven, toe­ver­trou­wen...

Het thema van de Wereld­jon­ge­ren­dag

Het thema van de Wereld­jon­ge­ren­dag
die we vandaag hier en in de hele wereld vieren
is: “Maria stond op en ging met spoed”.
Dit is Maria’s reactie op de bood­schap van de engel
dat zij moe­der zou wor­den van de Zoon van God.
Daar werd haar tussen neus en lippen ver­teld
dat ook haar nicht een kind zou krijgen.
De engel Gabriël had Maria gezegd:
“de Heer zal Hem de troon
van zijn vader David schenken”.
Maria wordt dus moe­der van koning Christus,
zij wordt door de engel
als het ware als koningin-moe­der ge­pro­cla­meerd:
Maria koningin!

Maria’s reactie is:
“Zie, de dienst­maagd van de Heer”,
zij pakt haar spullen
en onderneemt een lange reis
om een familielid bij te staan:
Elizabeth, die net als zij moe­der wordt!

Maria was er ook weer bij
onder dat kruis met dat bordje!
Zo was Jezus koning, zo was zij koningin...

Anders koning(in)-zijn

Het ko­nink­rijk van Jezus is dus anders
dan dat van aardse ko­nink­rijken en ko­nink­rijkjes
die cirkelen om geld, seks en macht,
om ik vind, ik wil:
wie heeft het voor het zeggen?
Daar gaat het om dingen die je naar je toetrekt,
maar in dat andere ko­nink­rijk gaat het juist
om dingen die je loslaat.
Dat ko­nink­rijk gaat over offers
die wor­den gebracht
in dienst van de Heer en de naaste,
het gaat over geloof en overgave,
het gaat om ver­trouwen.
Zijn ko­nink­rijk is niet van deze wereld,
maar het is de enige schat
die je blijvend gelukkig maakt
want je zult met Hem zijn
in het paradijs...

Offer

De te­gen­strij­dig klinkende bood­schap
van ons chris­te­lijk geloof
is dat het offer dat is gebracht
en het offer dat jezelf brengt
je gelukkig maakt.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug