Arsacal
button
button
button
button


Afscheid van drie leden van de Diocesane Pastorale Raad

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 25 november 2022 - 314 woorden
De twee afscheid nemende leden, C. Dekker en H. Brinkman
De twee afscheid nemende leden, C. Dekker en H. Brinkman
met het boek
met het boek
Afscheid van drie leden van de Diocesane Pastorale Raad

Donder­dag 24 no­vem­ber kwam de Dio­ce­sane Pas­to­rale Raad bijeen in De Tilten­berg, niet alleen voor de ver­ga­de­ring maar ook om afscheid te nemen van twee leden van het eerste uur en een derde lid dat ons bisdom gaat verlaten.

De DPR

De Dio­ce­sane Pas­to­rale Raad is in het voor­jaar van 2013 (opnieuw) van start gegaan en met een rooster van aftre­den zijn er af en toe leden die "aan de beurt zijn" om af te tre­den. De Dio­ce­sane Pas­to­rale Raad is intussen aan­ge­vuld met ver­schil­lende jon­gere leden die een dui­de­lijke en po­si­tie­ve inbreng hebben.

Afscheid

Toch was het met enige weemoed dat we afscheid namen van de heer Cees Dekker uit Lange­dijk (Noord-Scharwoude) en de heer Harry Brinkman van de pa­ro­chie van Purmerend. Ik kon in een kort woordje ten afscheid terug kijken op hun zeer ge­waar­deerde inbreng die op ver­schil­lende terreinen prak­tische vrucht heeft gedragen, zoals in de ont­wik­ke­ling van de visie op kerk­ge­bouwen en samen­wer­king van pa­ro­chies en com­mu­ni­ca­tie. Ook zr. Maria de la Esperanza nam afscheid, maar zij kon niet bij de ver­ga­de­ring aanwe­zig zijn. Na jaren in ons bisdom te hebben gewerkt (in Heiloo) krijgt zij een nieuwe missie toe­ver­trouwd. Haar opvolgster, zuster Laetitia Dei, was er wel en zal onze groeten en wensen wel over­bren­gen.

Vrome vrouwen

Bij het afscheid aan het einde van de ver­ga­de­ring bood de heer Harry Brinkman het boek "Vrouwen en vroom­heid" van de overle­den Purmerendse katho­liek Vincent Nijhuis en Koen Goudriaan aan over de ge­schie­de­nis van de boetvaar­dige zusters van het Sint Ursula­kloos­ter in Purmerend dat tot aan de re­for­ma­tie (1572) heeft bestaan.

Fusies

De DPR stond na­tuur­lijk nog even stil bij het Ad Limina bezoek van de Neder­landse bis­schop­pen, bij de functie-omschrij­ving van de facilitator die de pa­ro­chies gaat helpen om fusie-processen te be­ge­lei­den en bij de gelui­den uit het bisdom over de kerken­vi­sie, die op meer begrip en herken­ning stuit dan som­mi­ge kranten­ar­ti­ke­len deden denken.

Terug