Arsacal
button
button
button
button


Op bezoek in de parochie van Langedijk

Maria-avond op het hoogfeest

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 10 december 2022 - 275 woorden

Op het hoog­feest van de On­be­vlekte Ont­van­ge­nis van Maria was ik in de Sint Joannes de Doper­paro­chie in Lange­dijk voor een Maria-avond. De koren waren al druk aan het repe­te­ren voor de Kerst.

Steun­pi­laren

De pa­ro­chie in Lange­dijk had net een mooie feest achter de rug: pastoor Bruno Sestito was 12,5 jaar pries­ter en dat was de zon­dag ervoor onder grote belang­stel­ling gevierd. Pastoor Bruno was er deze avond ook en stelde ver­schil­lende pa­ro­chi­anen aan me voor, steun­pi­laren van het pa­ro­chie­le­ven. En zo zijn er gelukkig nog veel meer dan ik er die avond kon ont­moe­ten.

Koren

Naast de kerk en de pastorie ligt het Kloosterhof, een be­lang­rijk centrum voor de pa­ro­chie waar allerlei ac­ti­vi­teiten plaats­vin­den. Zo waren twee koren op ver­schil­lende lokaties druk aan het repe­te­ren voor de ko­men­de zon­dag en het kerst­feest. Eén van de twee koren was een groot project­koor: veel mensen had­den zich aangemeld om een koor te vormen dat met het Kerst­feest gaat zingen. Het klonk al heel goed! Ook bezochten we het Heren­koor dat goed is in het Gre­go­ri­aans en de typische Adventszang "Rorate coeli desuper..." nog eens doornam voor de ko­men­de zon­dag.

Maria

Ik was geko­men om over Maria te spreken: over Maria in de heilige Schrift en de vroegste Maria-ver­ering, die we eigen­lijk al tegen komen in het evan­ge­lie zelf als Maria een bezoek brengt aan Elizabeth die haar begroet met de woor­den: "Gij zijt de gezegende onder de vrouwen...", woor­den die we nog steeds herhalen in het "Wees gegroet".
Na de lezing was er gelegen­heid om met elkaar in gesprek te gaan en vragen te stellen. Het was een fijne avond, in een goede sfeer.

Terug