Arsacal
button
button
button
button


Radio Maria is ook in Heiloo

Nieuwe priester-directeur stelt zich voor

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 10 december 2022 - 270 woorden
Radio Maria is ook in Heiloo
Radio Maria is ook in Heiloo
Opening studio radio Maria in 2019
Opening studio radio Maria in 2019

Sinds ok­to­ber 2019 is er een studio van Radio Maria in Heiloo, in het Juliana­kloos­ter van het hei­lig­dom van Onze Lieve vrouw ter Nood. Vrij­dag­mid­dag stelde de nieuwe directeur van radio Maria zich voor en was er een overleg over hoe we de weder­zijdse samen­wer­king kunnen ver­ster­ken.

De nieuwe pries­ter-directeur is pastoor Pieter Zimmerman, die al lan­ger een bekend geluid was op Radio Maria. Hij zal het directeur­schap met zijn pas­to­raat combineren.

Een katho­liek geluid

Radio Maria is voor velen een bekend, katho­liek geluid in de ether. De zen­der kan wor­den ont­van­gen via DAB+, in­ter­net of een app. Daarover vindt U hier alle in­for­ma­tie:

Ontvangst - Radio Maria

De nieuwe directeur is een zoon van de voor­zit­ter van Radio Maria, die daarom plaats zal maken voor een nieuwe voor­zit­ter. Samen met hen bei­den was ook team­lei­der Yvonne Koopman aanwe­zig en na­tuur­lijk rector Jeroen de Wit van het Hei­lig­dom in Heiloo.

Een groeiende relatie

Het hei­lig­dom, dat groeiend is in aantal bezoekers en ac­ti­vi­teiten, past heel goed bij een radiozen­der die onder de naam en de bescher­ming van Maria staat. Nu al wor­den een aantal keren per week getij­den uitgezon­den vanuit het semi­na­rie dat ook in Heiloo is en in de studio wor­den pro­gram­ma's opgeno­men zoals het veel beluisterde muziek­pro­gramma met pastoor Anton Overmars, het pro­gram­ma 'Vonken van hoop' met pastoor Eric van Teijlingen of het pro­gram­ma 'Naar de Bron' met Mariska van Adrichem. Daar­naast wor­den met enige regelmaat Eucha­ris­tie­vie­ringen vanuit Heiloo uitgezon­den.

Aanwe­zig­heid

Ini­tia­tie­ven om die samen­wer­king te verbre­den en te ver­die­pen wor­den door de direct betrok­ke­nen nader uit­ge­werkt. Directeur Pieter Zimmerman zal daarom maan­de­lijks een dag­deel in Heiloo aanwe­zig zijn.

Terug