Arsacal
button
button
button
button


Twee seminaristen krijgen 'Admissio'

Feestbundel seminarie gepresenteerd

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 12 december 2022 - 640 woorden
met concelebranten
met concelebranten
Met Melle Punter en Francis Ashamole
Met Melle Punter en Francis Ashamole
presentatie van het boek
presentatie van het boek

Maan­dag 12 de­cem­ber werd in het Sint Wil­li­brord­semi­narie van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam de (uit­ge­stelde) Wil­li­brord­avond gevierd met de ‘admissio’ van twee se­mi­na­risten. Ook werd de feestbundel ge­pre­sen­teerd die bij gelegen­heid van het 25-jarig bestaan van het semi­na­rie is uitge­ge­ven. Mgr. prof. Paul Hamans hield de lezing over de Neder­landse heilige Titus Brandsma.

Uitwijken

De Wil­li­brordd­dag was een week later dan ‘normaal’, want het is ge­woon­lijk de eerste maan­dag van de maand dat die plaats vindt. Maar dit jaar viel Sin­ter­klaas­avond op die eerste maan­dag, dus Sint Willibord moest wijken voor die andere heilige, Sint Nicolaas.

Jonge pries­ters

De Wil­li­brord­dag is de dag waarop de pries­ters van de vijf laatste wij­dings­ja­ren bijeen komen voor de voort­ge­zette vor­ming en voor een groeps­ge­sprek met de bis­schop. Dat is voor mij een gelegen­heid om de erva­ringen te horen van alle jonge pries­ters en voor hen om hun erva­ringen met die van anderen te ver­ge­lij­ken. Het is fijn om hen allen zo te kunnen spreken.

Titus Brandsma

Daarna hield kerkhistoricus mgr. prof. dr. Paul Hamans een lezing over de nieuwe Neder­landse heilige Titus Brandsma, een boeiend verhaal waarin de trekken van de zeer menslievende per­soon­lijk­heid van de heilige naar voren kwamen met ver­schil­lende voor­beel­den.

Feestbundel ‘Veritatis Gaudium’

Na de lezing werd het boek ge­pre­sen­teerd dat ter gelegen­heid van het 25-jarig jubileum van het groot­semi­narie is uitge­ge­ven. Het bevat artikelen van docenten en enkele oud-docenten over tal van on­der­wer­pen van theo­lo­gie en filo­so­fie. De bundel is uitge­ge­ven bij uit­ge­ve­rij Betsaida in ’s-Hertogen­bosch (zie: www.betsaida.org) en telt 432 pagina's. Het boek is bij de uit­ge­ve­rij te ver­krij­gen. Dr. Jörgen Vijgen, docent van het semi­na­rie, stond garant voor de redactie van dit werk.

Admissio - aanvaar­ding van kan­di­da­ten

Daarna was het tijd voor de Eucha­ris­tie­vie­ring met de vespers. Tijdens deze vie­ring die in de Bede­vaart­ka­pel werd gehou­den, ont­vingen twee se­mi­na­risten de ‘Admissio’, de aanvaar­ding onder de pries­ter­kan­di­da­ten. Dit is een eerste offi­cië­le bevesti­ging van hun roe­ping: de kerk aanvaardt de se­mi­na­risten als kan­di­da­ten voor het pries­ter­schap na de po­si­tie­ve evaluatie van de eerste jaren op de weg naar de wij­dingen. Dr. Melle Punter en Francis Ashamole spraken hun bereid­heid uit zich ver­der te vormen en hun intentie werd in een li­tur­gische ritus aanvaard. Deze plech­tig­heid is na het tweede Vati­caans concilie in de plaats geko­men van de tonsuur. Vanaf de admissio mogen de se­mi­na­risten clericale kle­ding (boord) dragen, wat na de diaken­wij­ding een ver­plich­ting wordt.

On­ver­schil­lig

In de homilie stond ik stil bij de lezingen. Bileam moest Israël vervloeken maar werd door de Geest geleid Israél te zegenen (Num. 24, 2-7. 15-17a). Zo is het voor ons allen be­lang­rijk ons te laten lei­den door de Geest en daarom eerst "on­ver­schil­lig" te wor­den tegen­over verlangens die in ons leven. Die gees­te­lij­ke onver­schil­lig­heid betekent: vrij zijn om de wil van God te doen, eigen pro­gram­ma's los kunnen laten. De Over­heids­personen in het evan­ge­lie van deze dag (Mat. 21, 23-27) kon­den dit dui­de­lijk niet. Zij bleven vast zitten in hun men­se­lijke redene­ringen en in men­se­lijk opzicht. De ge­dach­te­nis van O.L. Vrouw van Gua­de­loupe die deze dag ook werd gevierd wijst de weg van open­heid en kin­der­lijk ver­trouwen: tal­loze mensen wer­den door dit won­der geraakt doordat zij een open en een­vou­dig hart had­den en zich kon­den laten raken en zij bekeer­den zich tot het katho­lie­ke geloof in Jezus Christus.

Fees­te­lijk gebeuren

Naast fami­lie­le­den waren gasten aanwe­zig uit de plaatsen waar de beide kan­di­da­ten een band mee hebben. Francis is afkoms­tig uit Nigeria en de mensen daar zullen de vie­ring nog kunnen volgen via You Tube. Na de Eucha­ris­tie­vie­ring werd dit fees­te­lijk gebeuren met een gezellige maal­tijd gevierd, weer voor­tref­fe­lijke toebereid door het keuken­team van het hei­lig­dom. Een zaal vol gasten, waar­on­der fami­lie­le­den en vrien­den van de beide kan­di­da­ten, vier­den op deze wijze de admissio mee.

Terug