Arsacal
button
button
button
button


Catawiki stopt met reliekenhandel

Veilingsite reageert op oproep vanuit ons bisdom

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 14 december 2022 - 660 woorden
Onder het altaar in De Tiltenberg worden relieken van de martelaren van Gorcum bewaard
Onder het altaar in De Tiltenberg worden relieken van de martelaren van Gorcum bewaard

Veiling­si­te Catawiki heeft te kennen gegeven te stoppen met de verkoop van relieken die stoffe­lijke resten van over­le­de­nen - heiligen - bevatten. Dit in reactie op onze eer­der gezon­den brief aan dit platform en het pers­be­richt dat gis­te­ren hierover verscheen.

Reactie van Catawiki

Eind sep­tem­ber had ik een brief hierover ge­schre­ven aan Catawiki maar daar was geen reactie op geko­men. De veilings­si­te laat nu weten dat hier blijk­baar iets is mis gegaan.

Anna Denise Floor, Hoofd Antiek & Curio van Catawiki schrijft per e-mail: "Wij hebben uw oproep met grote belang­stel­ling gelezen en be­spro­ken. Bij deze delen we dan ook graag mee dat we eer­der al - na een uit­ge­breide interne en externe evaluatie - reeds de beslis­sing hebben geno­men om de verkoop van reli­kwieën die stoffe­lijke resten van over­le­de­nen bevatten niet lan­ger op ons platform toe te laten. Dit besluit is enkele weken gele­den ook geëffec­tu­eerd".

Ik heb de veilings­si­te gevraagd hun platform nog even goed hierop te controleren omdat afgelopen maan­dag nog aanbie­dingen van relieken wer­den aan­ge­trof­fen. Maar we zijn blij met de goede wil van de in­ter­net veiling en ver­trouwen erop dat zij dit beleid goed zullen effectueren.

Egmond

De relieken van ons bisdom zijn in bewa­ring gegeven aan de abdij van Egmond. Vanuit dit reliekenbezit van ons bisdom wor­den regel­ma­tig om niet relieken verstrekt aan kerken en kloosters.

Hier­on­der nog het pers­be­richt dat ook elders te lezen was:

Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam vraagt Catawiki om met reliek­handel te stoppen

De bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. dr. Jan Hendriks heeft de populaire online veiling­si­te Catawiki, voor beel­dende kunst en andere verzamelobjecten, gevraagd om te stoppen met het aanbie­den van reli­kwieën. De Rooms-Katho­lie­ke Kerk verbiedt sinds jaar en dag de handel in reli­kwieën, omdat het gaat om heilige voorwerpen. Bovendien zijn reli­kwieën vaak stoffe­lijke resten van over­le­de­nen. Daarom druist deze handel in tegen de in­te­gri­teit van het men­se­lijk lichaam en het respect voor gestorvenen. Het in Am­ster­dam geves­tigde hoofd­kantoor van Catawiki heeft nog niet gerea­geerd op het verzoek van de bis­schop.

Spcialisten

Catawiki brengt met enige regelmaat reli­kwieën in omloop, vaak voor­zien van getuig­schriften van ker­ke­lijke functiona­rissen die de authentici­teit moeten garan­de­ren. Daardoor staat vast dat het om stoffe­lijke resten gaat. In tegen­stel­ling tot andere online sites selec­teert Catawiki streng bij de poort en beoor­de­len spe­cia­listen de kwali­teit van alle objecten. Waar veel verkopers moge­lijk niet op de hoogte zijn van het verbod op handel in reli­kwieën en de aard van een reli­kwie als onder­deel van het lichaam van een over­le­de­ne mag je dat van deze spe­cia­listen wel ver­wach­ten. Het feit dat experts reli­kwieën taxeren, meestal rond de 200 euro, geeft een extra legitime­ring aan deze handel.

Gelo­vi­ge gevoelens

Reli­kwieën hebben voor katho­lie­ke gelo­vi­gen een bij­zon­dere bete­ke­nis en zijn voorwerp van vere­ring en vroom­heid, zoals de Cate­chis­mus van de Katho­lie­ke Kerk aangeeft. Die gelo­vi­ge gevoelens wor­den gekwetst als ze op deze manier wor­den ver­handeld. Mede daarom geldt er al eeuwen­lang een verbod op handel in reli­kwieën.

Custos reliquiarium

De bis­schop zegt geen kwade opzet te vermoe­den bij de meeste aanbie­ders maar vooral onwetend­heid. Daarom hoopt de bis­schop dat bij het aanbie­den van reli­kwieën de spe­cia­listen voor­taan willen aan­ge­ven dat de handel in reli­kwieën door de katho­lie­ke Kerk verbo­den is en wat daarvoor de ach­ter­gron­den zijn. Hij vermoedt dat veel aanbie­ders dan alsnog besluiten om het niet te verkopen maar het te hou­den of het bij een ker­ke­lijke instantie in te leveren. In ieder bisdom is een speciale functiona­ris aan­ge­steld - de ‘custos reliquiarium’ - om de reli­kwieën in het bisdom te beheren. “Je loopt ook niet de jackpot mis als je een reli­kwie gewoon terug­brengt naar de plek waar deze thuishoort en het bezorgt je een beter geweten wanneer je je niet inlaat met de handel in stoffe­lijke resten van overle­den mensen. Dat zou ook niet-katho­lie­ken moeten aanspreken”, aldus de bis­schop.

Terug