Arsacal
button
button
button
button


Auguri, papa Francesco!

Verjaardag van de paus met nieuwe heiligen in zicht

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 17 december 2022 - 288 woorden
Bezoek aan de paus tijdens Ad Limina
Bezoek aan de paus tijdens Ad Limina

Van harte felici­teer ik paus Fran­cis­cus met zijn 86e ver­jaar­dag! Moge de Heer hem zegenen en de heilige Geest hem lei­den om zijn zware en niet ge­mak­ke­lijke taak te kunnen blijven vervullen tot eer van God en tot wel­zijn van heel de kerk­ge­meen­schap! Op deze dag keurde de paus een groot aantal decreten goed met be­lang­rijke stappen in een flink aantal processen van zalig­ver­kla­ring.

Matteo Ricci

Eén van de goedge­keurde decreten betreft de die­naar Gods Matteo Ricci, een Ita­li­aanse Jezuïet die leefde van 1552 tot 1610 en die in China werkte, waar hij op allerlei manieren probeerde een dialoog tot stand te brengen tussen chris­ten­dom en katho­lie­ke geloof aan de ene kant en de Chinese cultuur ander­zijds. Doordat zijn heldhaf­tige deug­den nu zijn erkend wordt hij voor­taan aangeduid met de titel ‘eerbied­waar­dig’. Dit decreet is een be­lang­rijke stap op weg naar de zalig­ver­kla­ring, waarvoor nog een won­der vereist is.

Matteo Ricci is een bij­zon­dere voor­spre­ker voor de niet altijd ge­mak­ke­lijke relaties tussen de katho­lie­ke kerk/heilige Stoel en de Chinese over­heid.

Familie Ulma

Een andere op­val­lende naam in de reeks van goedge­keur­den decreten is die van de familie Józef en Wikotoria Ulma en hun zeven kin­de­ren. Zij wer­den in 1944 in Markowa (Polen) door de Nazi’s gedood omdat zij Joden had­den verborgen. In Markowa is bij het huis van deze familie in 2016 een museum geopend dat de inzet van Poolse mensen gedenkt om Joden te red­den in de tweede wereld­oor­log. 6700 Polen wer­den erkend als “recht­vaar­digen onder de volkeren”. In deze familie Ulma die zal wor­den zalig verklaard, wor­den dus de tal­loze mensen geëerd die zich hebben ingezet voor het red­den van Joodse mensen in de tweede wereld­oor­log.

Terug