Arsacal
button
button
button
button


Kerstconcert in de kathedraal

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 18 december 2022 - 336 woorden

Zater­dag 17 de­cem­ber was het kerst­con­cert in de ka­the­draal. Dat concert was om meer­dere redenen bij­zon­der. Het was de laatste keer dat Fons Ziekman het ka­the­drale koor voor het kerst­con­cert diri­geerde. Vrij­dag zal hij het Festival of Nine Lessons & Carols lei­den evenals de tweede Nacht­mis. We zijn hem veel dank ver­schul­digd.

Warm gewor­den

Het kerst­con­cert was ook bij­zon­der omdat het de eerste keer was sinds de Corona­pe­rio­de dat dit weer moge­lijk was. De vele bezoekers - er waren tevoren al meer dan vier­hon­derd kaarten uitge­ge­ven - was gevraagd zich warm te kle­den, omdat het verwarmen van de ka­the­draal in deze tij­den een onmoge­lijke finan­ciële opgave is. Daar had ie­der­een goed naar geluisterd en na afloop hoorde ik van vele kanten als com­men­taar: "We wer­den warm door de muziek". Inder­daad was het ook muzikaal een heel geslaagd kerst­con­cert.

Nine Lessons and Carols

Vrij­dag­avond 23 de­cem­ber vindt het Festival of Nine Lessons & Carols plaats (20.00 uur) dat ook door RTV Noordholland en Haar­lem TV zal wor­den uitgezon­den. In de Sint Nicolaas basiliek in Am­ster­dam heeft dit Festival het afgelopen weekend al zeer succes­vol plaats gevon­den. Het Festival is vrij toe­gan­ke­lijk en een bij­zon­dere erva­ring. Ie­der­een is welkom, maar kleed je goed warm aan. Andere jaren vond ik de koorkap die ik moest dragen nog weleens zwaar en dik, maar nu verheug ik me daarop.

Veel dank

We zijn Fons Ziekman veel dank ver­schul­digd. Hoewel hij reeds lang offi­cieel met pensioen is, heeft hij het afgelopen jaar de koor­school voor een zeer be­lang­rijk deel gedragen van­wege het feit dat de dirigent langdurig was uitgeschakeld. Dankzij Fons Ziekman is alles goed door­ge­gaan. Het is goed te begrijpen en terecht dat hij het nu weer rusti­ger aan gaat doen. Dat kan gelukkig ook omdat intussen Laine Tabora het ka­the­drale koor als dirigente is komen ver­ster­ken. Die heeft intussen al een vuur­doop met TV Missen, concerten en de kerst­vie­ringen, gelukkig dus nu nog bijgestaan door Fons Ziekman en na­tuur­lijk bijgestaan door titulair organist dr. Ton van Eck aan het orgel/piano.

Terug