Arsacal
button
button
button
button


Wees niet bang! Kom voor je geloof uit!

Tweede kerstdag

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 26 december 2022 - 530 woorden
De kerststal in de Bedevaartkapel op het Heiligdom van O.L. Vrouw ter Nood in Heiloo
De kerststal in de Bedevaartkapel op het Heiligdom van O.L. Vrouw ter Nood in Heiloo

Veel mensen zijn bijna bang om voor hun geloof uit te komen. Daar stond ik op tweede kerst­dag bij stil. Ik was ik in Heiloo voor de Eucha­ris­tie­vie­ring. Dat begint al aar­dig traditie te wor­den! Het is de heilige Stefanus die we die dag vieren, de eerste marte­laar.

Kribbe en kruis

De dood van Stefanus die on­mid­del­lijk na het Kerst­feest wordt her­dacht, heeft mede aan­lei­ding gegeven tot het oude gezegde dat kribbe en kruis uit het­zelfde hout zijn gesne­den, want hij was de eerste christen die zijn leven gaf voor Christus.

Schreeuwers

De Han­de­lin­gen van de Apos­te­len getuigen van de wijs­heid en de geest waar­mee Stefanus sprak, maar zijn bela­gers willen hem niet horen en beginnen luid te schreeuwen. Er is dui­de­lijk geen open­heid.

Toch was het be­lang­rijk

Toch is het niet voor niets geweest dat Stefanus zo getuigde. Één van de voor­naamste bela­gers van Stefanus is Saulus. Mis­schien dat er toen al een eerste gees­te­lijk zetje aan hem gegeven is, waardoor hij zich later bekeerde en Paulus werd, de grote apostel. In ieder geval had Paulus het er altijd over dat hij een christenver­vol­ger was geweest als hij over zijn beke­ring ver­telde. Hoe dan ook, de chris­te­nen die er getuige van waren, zullen ge­sterkt zijn geweest door zijn moed en vuur. Ook dat is een be­lang­rijke en goede reden om voor je geloof uit te komen.

De Geest

Het evan­ge­lie van deze dag (Mt. 10, 17-22) geeft aan dat we niet bang moeten zijn als mensen ons gelovig-zijn niet zien zitten: de Geest van de Vader zal ons lei­den en ons ingeven wat te zeggen.

Vrezen voor negatieve reacties?

Die angst is er in onze tijd maar al te vaak. Iemand die vrijwel dage­lijks naar de kerk ging, zei - op de kerkgang bevraagd - dat hij "weleens" naar de kerk ging. Meer durfde die blijk­baar niet te zeggen! Zeker, het klimaat is op veel plaatsen zo dat je eruit ligt als je gelooft. Veel mensen durven op hun werk of in een sport­club niet te zeggen dat zij geloven, omdat zij vrezen dat de reactie nega­tief zal zijn of zelfs dat het nadelig zal zijn voor hun carrière.

Jort Kelder

De dag vóór Kerst­mis vroeg Jort Kelder op de radio aan zijn gasten of zij ‘nog’ geloof­den. Hij vroeg het eer­lijk gezegd op een manier die een flinke drempel opwierp om nog te kunnen zeggen dat je gelovig en gods­diens­tig was, maar zijn ver­wach­ting werd vervuld: er was niemand bij die gelovig was. Hoe kwam dat: durfde niemand meer? Was de selectie van gasten eenzij­dig?

Niets zeggen?

Toch zijn er gelukkig ook andere erva­ringen. Iemand die er wel een keer over had durven spreken op zijn werk, kreeg in de tijd erna ver­schil­lende keren te maken met collega's die met hem een gesprek be­gon­nen over problemen in de pesoon­lijke sfeer. Niets zeggen werkt vaak ont­moe­di­gend voor anderen. Als we niets zeggen, als we het geloof voor ons­zelf hou­den, als we ons zo laten ‘einschüchtern’, werken we mee met het over­heer­sende geluid dat geloof en gods­dienst geen enkel podium wil geven.

Doe als Stefanus! Kom ervoor uit.

Terug