Arsacal
button
button
button
button


Afscheid van paus Benedictus

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 5 januari 2023 - 307 woorden

Aan de voor­avond van de uit­vaart van emeritus paus Bene­dic­tus XVI vier­den we in de Sint Nicolaas­basi­liek een Eucha­ris­tie­vie­ring ter ge­dach­te­nis en uit dank­baar­heid voor het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en het Militair Or­di­na­ri­aat. Onder grote belang­stel­ling was in Rome de uit­vaart in de pau­se­lijke kleur rood. Pastoor Àlvaro bracht uit ons bisdom de con­do­lean­ces over aan de par­ti­cu­lier se­cre­ta­ris van de overle­den emeritus paus.

De door de capella Nicolai prach­tig gezongen Mis werd bijgewoond door zo'n goede hon­derd gelo­vi­gen. Mgr. Everard de Jong, bis­schop van het Militair Or­di­na­ri­aat, hield de ge­dach­te­nisrede/ homilie. Bij de ingang van de basiliek lag een con­do­lean­ce­re­gis­ter.

Bliksemschichten

Aan het begin en het einde van de vie­ring heb ik even herinnerd aan de be­trok­ken­heid van Jozef Ratzin­ger/ Bene­dic­tus XVI bij het tweede Vati­caans concilie waaruit hij geleefd heeft en het moment tij­dens de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Madrid waarop de bliksemschichten uit de hemel kwamen en alles donker werd maar de paus rus­tig bleef staan en wachtte tot de storm voorbij was. Een mooi beeld voor hoe wij kunnen omgaan met de stormen in ons eigen leven!

Con­do­lean­ces

Pastoor Alvaro Rodriguez Luque van de Water­kant en de Emmaus­paro­chie was deze dagen in Rome en heeft onze con­do­lean­ces aan over­ge­bracht aan mgr. Georg Gänswein die de emeritus paus in al deze jaren als zijn per­soon­lijk se­cre­ta­ris heeft bijgestaan. Hij en velen trokken de afgelopen dagen langs de baar van de overle­den emeritus paus. De plech­tige uit­vaart met een Sint Pieters­plein vol met mensen was een waar­dig slotak­koord van deze dagen van afscheid.

Tast­ba­re her­in­ne­ringen

Het bisdom Roermond geeft een bidprentje uit met de foto van paus Bene­dic­tus die U hier­on­der vindt. In ons bisdom is voor­zien dat het ko­men­de nummer van Samen Kerk voor een deel aan de overle­den paus zal wor­den gewijd.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug