Arsacal
button
button
button
button


Doop van de Heer - einde van de Kersttijd

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 9 januari 2023 - 259 woorden

Met het Feest van de Doop van de Heer werd op maan­dag 9 januari de kerst­tijd af­ge­slo­ten. Nu begint 'het gewone leven' weer: de 'tijd door het jaar'. Hoewel: gewoon? Het is de tijd van de nieuw­jaars­re­cep­ties en nog meer...

Nieuw­jaars­re­cep­tie

Van ver­schil­lende kanten komen weer uit­no­di­gingen binnen voor nieuw­jaars­re­cep­ties. Die mogen ein­de­lijk weer, na Corona. Voor ons bisdom zal er aanstaande vrij­dag 13 januari een fees­te­lij­ke ont­moe­ting zijn met een Evensong in de St. Nicolaas­basi­liek om 16.00 uur en aan­slui­tend om 17.00 - 19.30 uur de nieuw­jaars­re­cep­tie in het ernaast gelegen Barbizonho­tel. Deze receptie is voor het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en het Militair Or­di­na­ri­aat, nu met mgr. Everard de Jong. Voor veel mensen zal dit ook een mooie gelegen­heid zijn om de emeritus-bis­schop, mgr. Jozef Punt te groeten. Hij nam ruim tweeënhalf jaar gele­den afscheid maar moest met stille trom ver­trek­ken door de beper­kingen van de Corona­tijd.

Zondag van het Woord van God

Op zon­dag 22 januari wordt de zon­dag van het Woord van God gevierd met een speciale Eucha­ris­tie in de Mozes en Aäron­kerk aan het Waterloo­plein in Am­ster­dam. Deze vie­ring zal via de TV wor­den uitgezon­den. Omdat het die week ook Dag van het Jo­den­dom was en de kerk in de Joodse wijk staat, willen we ook daar aan­dacht aan beste­den. Een speciale wan­de­ling wordt voor die dag nog voor­be­reid.

In­stal­la­tie deken van Am­ster­dam

Zater­dag 28 januari wordt de nieuwe deken van Am­ster­dam geïnstalleerd, drs. Eric Fennis, die al pastoor was van de Sint Nicolaas­basi­liek. De in­stal­la­tie vindt plaats in het kader van een fees­te­lij­ke Evensong om 17.00 uur

Terug