Arsacal
button
button
button
button


Het Woord van God: een Woord voor ons allen, soms speciaal voor jou

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 22 januari 2023 - 1003 woorden

Zondag 22 januari werd in de Mozes en Aäron aan het Waterloo­plein in Am­ster­dam de zon­dag van het Woord van God gevierd, over­een­koms­tig de traditie van de ge­meen­schap van Sant’ Egidio. Het was de TV-Mis van die zon­dag. Maar: wat betekent het woord van God voor ons, voor mij?

De Viering

De Eucha­ris­tie­vie­ring is nog te bekijken via: Am­ster­dam gemist? Start met kijken op NPO Start

Diaken Colm Dekker van de Ge­meen­schap heeft geassis­teerd en ook het koortje bestond uit mensen van Sant’ Egidio. Normaal ge­spro­ken is de Eucha­ris­tie zon­dag­mid­dag om 17.00 uur. Toch zag iue­der­een er al wakker uit toen ik om 8.15 uur aankwam voor de repe­ti­tie die aan een TV-mis voorafgaat.

In de preek stond ik stil bij de zon­dag van het Woord van God maar na­tuur­lijk ook bij de Gebeds­week voor de een­heid van de chris­te­nen die nog tot 25 januari is en de Dag voor het Jo­den­dom die we de afgelopen week hebben gevierd, terwijl de ko­men­de woens­dag 25 januari de Memoria-dag is, waarop we de slacht­of­fers van de Shoah gedenken. Dat zal ik doen door het bijwonen van de avond die in dat kader is geor­ga­ni­seerd dor het Ita­li­aans cultureel instituut, "Fiori musicali del barocco ebraico" in de liberaal Joodse synagoge van Am­ster­dam.

 

EEN WOORD VOOR ALLEN, EEN WOORD VOOR JOU

 

ZONDAG VAN HET WOORD VAN GOD - MOZES EN AÄRON (H. Antonius van Padua)

 

INLEIDING


Welkom aan U allen hier in deze Mozes en Aäron­kerk
aan het Waterloo­plein in Am­ster­dam
die toegewijd is aan de heilige Antonius van Padua;
welkom aan U die met ons verbon­den bent door TV of in­ter­net.
We vieren vandaag de zon­dag van het Woord van God,
mid­den in de gebeds­week voor de een­heid van de chris­te­nen.
De eerbied en de liefde voor het woord van God is iets
dat ons met alle chris­te­nen verbindt.
Maar laten we nu eerst om ver­ge­ving vragen
als we ver­deeld­heid en schei­ding hebben bevor­derd,
doof waren voor het woord van God.

 

HOMILIE

Woor­den...wat ze met je doen

Hoe be­lang­rijk een woord kan zijn
hebben we allemaal weleens ervaren:
er zijn woor­den geweest
die ons diep hebben geraakt;
dat kan een woord zijn geweest
van verwer­ping en afwij­zing;
of wellicht was het juist
een woord van bemoe­diging,
een harte­lijk woord
dat iemand je ooit heeft gezegd
- mis­schien toen net op het juiste moment -,
een woord dat nog steeds met je meegaat.
Soms vielen er harde woor­den
en som­mi­ge woor­den lieten je ervaren
dat je geliefd bent, bemind.
Als iemand ons iets zegt dat ons raakt,
blijft dat bij ons.

Gods woord

En dat was wellicht nog maar een mensen­woord;
het woord van God reikt ver­der.
Dat gaat over de zin van je leven, je bestem­ming,
je verlos­sing, je doel in het leven.
Je weet: dit is Zijn woord
en mis­schien: dit is Zijn woord voor mij!
“Het woord van God is levend en kracht,
het is scherper dan een tweesnij­dend zwaard”,
zegt de bijbel (Hebr. 4, 12).
Het woord van God kan dus scherp zijn;
soms klinkt er een tekst die schuurt en pijn doet;
dat kan dan moei­lijk zijn
maar dat woord van God
heeft alleen ons geluk op het oog,
heil en leven,
het is een woord
van Diegene die ons het beste kent
en het meeste bemint.
Je zult je geluk vin­den,
als je er iets mee kunt.

Antonius

Antonius was zo’n twin­tig jaar oud
toen hij zijn beide ouders had verloren.
Hij had een flink vermogen geërfd
en was tege­lijk verdrie­tig om het verlies.
Toen ging hij een kerk binnen
en hoorde het verhaal
van de rijke jonge man,
tot wie Jezus zei:
“Verkoop wat je bezit
en kom dan terug om Mij te volgen”.
Die woor­den sloegen bij hem in als een bom.
De jonge man uit het evan­ge­lie
deed niet wat Jezus hem voor­stelde,
die ging ontdaan heen;
maar Antonius deed het wel.
Het werd voor hem het begin
van een heel nieuw leven;
hij ging ver­der als monnik in de woes­tijn
en kreeg vele volgelingen. (feest­dag 17 januari)

Voor allen en... voor jou!

Het bijbels woord van God is alge­meen,
het is voor ie­der­een bestemd,
we horen allemaal dezelfde woor­den;
maar soms komt zo’n woord bij ons binnen
en beseffen we: dit is voor mij!

Meteen

Zo moet het ook gegaan zijn
met die eerste leer­lin­gen,
met Petrus en zijn broer Andreas,
met Jakobus en zijn broer Johannes.
“Kom, volg mij”
waren de woor­den van de Heer.
Die woor­den gooi­den hun leven
totaal overhoop.
Het evan­ge­lie legt er de nadruk op
dat zij het meteen deden:
“Terstond”, “On­mid­del­lijk”
gaven zij gehoor
aan het Woord van de Heer.
Zij aarzel­den niet.

Als het dui­de­lijk is wat de Heer van je vraagt,
doe het dan en stel het niet eindeloos uit.

 

Het Woord als een zaadje

Wij horen het woord van God in de kerk
of we lezen het in onze bijbel.
Vaak is er wat stilte en rust voor nodig
om het goed te kunnen verstaan.
Dat woord van God is als zaad,
ons hart als vrucht­ba­re grond.
Dat zaad heeft tijd nodig om te ontkiemen.

Ondeerschei­den met het Woord van God

Er wordt zoveel gezegd,
zoveel woor­den wor­den ge­spro­ken,
zoveel meningen en bewe­ringen komen langs.
We hebben gees­te­lijk ruimte nodig en tijd
om af te kunnen wegen,
om te kunnen on­der­schei­den wat van de Geest komt,
want de Geest van God
fluistert zacht in ons,
Hij is als het zachte suizen van een wind,
je moet er meestal voor gaan zitten
om die stem te kunnen verstaan.

Joden en chris­te­nen

Enkele dagen gele­den
was de dag voor het Jo­den­dom
en deze zon­dag ligt mid­den
in de gebeds­week voor de een­heid van de chris­te­nen.
Joden en andere chris­te­nen zijn met ons
mensen die willen luis­te­ren
naar de Heer die in de bijbel spreekt.
Deze zon­dag van het Woord van God
is dus voor mij ook een mooie gelegen­heid
om met deze woor­den onze ver­bon­den­heid
met andere chris­te­nen en met de Joden
tot uiting te brengen.

Dat de Geest van God ons zal helpen
om het woord van God te verstaan
als een zegen voor ons leven.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug