Arsacal
button
button
button
button


'Om aan armen de blijde boodschap te brengen...'

installatie deken van Amsterdam

Overweging Bezinning - gepubliceerd: zaterdag, 28 januari 2023 - 812 woorden
na aflop van de installatie met deken Fennis, de scriba, diaken Colm Dekker en de Capella Nicolai
na aflop van de installatie met deken Fennis, de scriba, diaken Colm Dekker en de Capella Nicolai
afleggen van de eed van trouw
afleggen van de eed van trouw
vreugde na afloop
vreugde na afloop

Zater­dag 28 januari vond tij­dens de Evensong de in­stal­la­tie plaats van de nieuwe deken van Am­ster­dam, drs. Eric Fennis, die pastoor is van de bin­nen­stads­paro­chie waar de St. Nicolaas­basi­liek toe behoort.
Veel pries­ters, diakens, cate­chisten, kerk­be­stuurs­le­den waren geko­men om de nieuwe deken te begroeten tij­dens een receptie na afloop van de vie­ring. Ook de scriba van de Pro­tes­tantse Kerk, Rosaliene Israël, was aanwe­zig en actief betrokken in de vie­ring.

De Evensong is nog te bekijken op NicolaasTV: Evensong + in­stal­la­tie van Drs. Eric H.A. Fennis, pr. tot Deken van het Dekenaat Am­ster­dam - YouTube

Tijdens de Evensong heb ik een korte toepsraak gehou­den, die U hier­on­der na kunt lezen.

Aan armen de Blijde Bood­schap brengen

INSTALLATIE DEKEN VAN AMSTERDAM

Wat doet een deken?

Als U aan de deken zou vragen: wat houdt dat in, deken zijn van Am­ster­dam? Wat doet een deken?
Omdat nu eenmaal alles wat de kerk en wat een deken doet om de bood­schap van het evan­ge­lie draait, zou de deken terecht kunnen ant­woor­den met de woor­den van Jezus in het Lucas-evan­ge­lie: “Ik ben gezon­den om aan armen de Blijde Bood­schap te brengen” (Lc. 4, 18).

Armoede in vele gestalten

Mis­schien lijkt dat nog wat beperkt en eenzij­dig te klinken maar armoede is er in vele gestalten. Naast de gegroeide en groeiende groep van materieel armen die niet voldoende hebben om in hun basis­be­hoef­ten te voor­zien - en Am­ster­dam behoort tot de drie ste­den in ons land met de meeste armen -, zijn er de mensen die arm zijn aan contacten, de mensen die een­zaam zijn - ook daar scoort Am­ster­dam hoog.

Omzien naar elkaar

Het is op deze terreinen dat de kerken - zeker niet alleen de katho­lie­ke kerk - en moskeeën er willen zijn voor mensen: het “omzien naar elkaar”, het brengen van de blijde bood­schap aan de armen, krijgt gestalte in de caritas, ook wel diaconie genaamd en in allerlei vormen van ge­meen­schap-zijn, niet allen in de vie­rin­gen en in het “achtste sacra­ment”: het koffie drinken daarna, maar ook in cursussen, bij­een­komsten, pelgrimages enzo­voorts. Er zijn tal van mensen die zich daarvoor inzetten.

Bede­laar

Tenslotte leven we uit het besef dat we allemaal armen zijn, omdat we leven van wat we krijgen en gekregen hebben en we niets uit ons­zelf bezitten. Het vraagt om een soort voort­du­rende beke­ring om je steeds weer als een arme bede­laar op te stellen. We willen met al onze gebreken, misstappen en fouten behoren tot dat volk van God dat trouw is, nederig en recht­vaar­dig. Die arme kan alleen maar in het bewust­zijn van de eigen zwak­heid en ontoereikend­heid han­den en hart openen om gees­te­lij­ke rijkdom te kunnen ont­van­gen (vgl. Zef. 2,3).

Dit zijn de armen in wier dienst wij staan als Kerk van Jezus Christus.

Migratie

In deze stad zijn alle rassen en talen, alle volken en naties ver­te­gen­woor­digd. Am­ster­dam is een van de meest inter­na­tio­nale ste­den van de wereld. Dat weer­spie­gelt zich in de vele katho­lie­ke mi­gran­ten­ge­meen­schappen die in deze stad aanwe­zig zijn, terwijl ook in onze ‘gewone’ pa­ro­chies een goed deel van de gelo­vi­ge kerk­gan­gers een migratie-ach­ter­grond heeft. We zijn dank­baar voor de gees­te­lij­ke verrij­king die zij aan het ker­ke­lijk leven bie­den.

Mensen verbin­den

De deken van Am­ster­dam heeft in dit verhaal van de Kerk in de stad een goede rol. Niet dat hij het allemaal zelf moet doen. Dat kan helemaal niet want de deken vervult dit ambt naast zijn gewone pries­ter­lijke, parochiële taken. Maar hij verbindt mensen en al hun mooie inzet met elkaar, brengt hen met elkaar in contact en sti­mu­leert en bevor­dert dat die inzet vrucht­baar wordt in het geheel van de Kerk.

Zicht­baar­heid en verbin­dingen met andere kerk­ge­meen­schappen

Daar­naast geeft hij ook enige concrete zicht­baar­heid aan het katho­lie­ke kerk­ge­beu­ren in de hoofd­stad en hij zal graag waar dit moge­lijk is verbin­dingen leggen met andere kerk­ge­meen­schappen (in de Raad van kerken en op andere wijzen) en de bur­ger­lijke over­heid in deze stad.

Bur­ger­lijke over­heid

Ook dat contact is voor ons van belang, want we dienen in feite een gemeen­schap­pe­lijk doel: het zijn dezelfde mensen die we willen dienen, die we ge­meen­schap en een beetje steun willen geven. Na­tuur­lijk is er ook een verschil met wat de bur­ger­lijke over­heid doet: wij doen dat alles ook vanuit gebed en be­zin­ning en alles wat de katho­lie­ke spiri­tua­li­teit ons biedt, maar dat hart op de goede plaats geeft ver­bon­den­heid over alle grenzen heen.

In­stal­la­tie

Daarom ben ik verheugd dat ik U vandaag heb mogen installeren, beste deken Eric Fennis, in dit ambt van deken om aan armen de Blijde Bood­schap te brengen, om te verbin­den en opdat velen vreugde mogen vin­den in de taak die zij ver­rich­ten voor de mensen, voor Kerk en samen­le­ving. Ik heb zojuist al offi­cieel mogen verklaren dat U bent geïnstalleerd als deken van Am­ster­dam en wens U daar­mee van harte proficiat

Terug