Arsacal
button
button
button
button


Licht en zout moet je zijn, maar hoeveel?

De zuilen van onze samenleving

Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 5 februari 2023 - 1276 woorden
's morgens vroeg oefenen voor de TV Mis
's morgens vroeg oefenen voor de TV Mis

Zout en licht waren de beel­den die Jezus zijn leer­lin­gen voorhoudt in het Matteüs-evan­ge­lie waaruit deze zon­dag werd gelezen (Mt. 5, 13-16). In de ka­the­draal was de TV Mis met het ka­the­drale koor. Hoeveel licht, hoeveel zout mag of moet het zijn?

De Eucha­ris­tie­vie­ring is nog terug te kijken: Haar­lem gemist? Start met kijken op NPO Start

Het geloofs­ge­sprek dat daaraan vooraf­ging was met pastoor Sandor Koppers van de nieuwe St. Boni­fa­tius­kerk in Almere. Het is nog te zien op: Sandor Koppers gemist? Start met kijken op NPO Start

Het ka­the­drale koor onder lei­ding van Laine Tabora met aan het orgel dr. Ton van Eck zong onder meer de Missae in modum tubae van Albert de Klerk, het Ave Verum van Mozart en O Sacrum Convivium van D. Bartolucci. De organist speelde onder meer Wer nun den lieben Gott lässt walten van Georg Böhm en de Toccata uit Drei Skizzen über Lobe den Herrn van Brita Leutert-Falch.

 

DE JUISTE MAAT

VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR A TV MIS Ka­the­draal

INLEIDING

Harte­lijk welkom aan U allen,
met ons verbon­den of hier in de ka­the­draal.
Fijn dat u deze Eucha­ris­tie met ons mee viert.
Jezus vraagt ons vandaag licht te zijn.
Maar mag het ook een klein lichtje zijn
of moet je stevig stralen?
We staan er straks bij stil
En waar we geen licht voor anderen zijn geweest
willen we eerst ver­ge­ving vragen.

HOMILIE

LICHT EN ZOUT

Dienst­baar

Een van de mooie en goede kanten
aan de hulp die mensen aan anderen geven
is dat ze dit
met een zeker respect en be­schei­den­heid doen.
Hulp die we aan anderen geven
kan een beetje opdrin­gerig wor­den
als we die ander de wet gaan voor­schrij­ven.
De liefde is een­vou­dig en dienst­baar,
die is niet zo van:
het moet op mijn manier,
anders voel ik me niet erkend.

Hulde aan de man­tel­zor­gers!

Als je iemand helpt
doe je dat niet
om de pin­co­de van zijn pasje te weten
(al zal dat mis­schien soms nodig zijn),
niet om macht te hebben,
niet om alles over te nemen,
maar om dienst­baar te zijn en goed te doen
en die persoon die je helpt
in zijn recht en waar­dig­heid te laten.
Wat mooi als je zo
vrij­wil­li­ger of man­tel­zor­ger kunt zijn.
Er zijn zoveel mensen in ons land
die deze taken
- die vaak veel van hen vragen -
op een prach­tige manier vervullen.
Zij zijn als het zout
waarover het evan­ge­lie vandaag spreekt
en als het licht dat straalt voor de mensen.

Niet te veel, niet te weinig

Je moet net zóveel zout toe­voe­gen aan een gerecht
dat het extra smake­lijk wordt,
een ‘te veel’ bederft alles;
en te veel zout is ook nog eens slecht voor een mens.
Voor de aarde geldt het­zelfde:
ook vrucht­ba­re aarde bevat wel wat zout,
maar bodem-verzou­ting, verzil­ting,
is een groot en we­reld­wijd probleem
omdat het maakt
dat er veel min­der of niets kan groeien.
Zo is het ook met het beeld van het licht:
al te scherp licht verblindt je,
een auto die met groot licht op je af komt rij­den
zal een gevaar zijn op de weg;
soms heb je wat meer licht nodig om goed te zien,
soms brengt zachte sfeerver­lich­ting - niet teveel licht -
een goede sfeer, ontspan­ning en rust te weeg.
Maar zon­der licht gaat het zeker niet
en zullen de vre­se­lijkste ongelukken gebeuren.
Want als zout en licht helemaal ont­bre­ken
gaat er iets wezen­lijks fout.
Zo zien we in de voor­beel­den die Jezus ons geeft
dat het aan­komt op de juiste maat.

Wanneer zijn we zout en licht?

Zout en licht.
Wat de toepas­sing, de bete­ke­nis
van die beide bijbelse beel­den is,
daarover ging de eerste lezing
uit de profeet Jesaja:
zorg voor de mede­mens, de naaste
- voor de dak­lo­zen, de naakten,
degenen die om hulp vragen -,
oprecht en respect­vol gedrag
- niemand onderdrukken of bedreigen,
niet kwaadspreken,
je hart openen voor mensen
die gebrek hebben of mistroos­tig zijn -.
Kortom, laat je licht stralen,
door een goed mens te zijn voor anderen;
je bent zout als je niet meegaat
met trends en vooroor­de­len die rond je heersen,
als je posi­tief en opbouwend
probeert te zijn,
iets moois laat uitschijnen
met een beetje God­de­lijke pit!

Niet over­da­dig

Je hoeft niet overal uit te bazuinen
hoe goed je wel niet bent,
je moet het er niet al te dik bovenop leggen,
want dan wordt het dat “te veel”
dat de smaak verpest of je verblindt.

Is er nog zout en licht?

Soms denk je dat er geen zout of licht meer is:
we wor­den gecon­fron­teerd
met zoveel narig­heid.
Dat kan ons ont­moe­di­gen.
Maar er is méér dan die narig­heid:
dienst­ba­re mensen die goede dingen doen
zijn de zuilen waarop de samen­le­ving rust.

Vrien­de­lijk licht

Zout en licht.
God zelf wordt wel om­schre­ven
als een “vrien­de­lijk licht”,
dat uitno­digt, dat je je veilig doet voelen,
je leidt en rust en vrede geeft.
Dat wat van God wordt gezegd
wordt vandaag in het evan­ge­lie
van ons allen gezegd, van alle leer­lin­gen van Jezus:
“Jullie zijn het licht der wereld”.
Zo word je dus uit­ge­no­digd
om licht te zijn zoals God licht is.

Jezus, het licht

Hoe wij licht en zout kunnen zijn,
ervaren we in het leven van Jezus:
Hij is de wereld binnen geko­men
als een bijna onbekende,
niet als een supercontroleur
die de touwtjes stevig aan­trok:
als mens liep Hij tussen de mensen,
Hij sprak goede woor­den, soms stevige,
Hij deed goede werken;
de mensen bleven vrij,
want het goede doen kan alleen een keuze zijn
waartoe je wordt uit­ge­no­digd,
niet één waartoe je wordt ge­dwon­gen,
want juist die vrije keuze voor het goede
maakt de goede daad zo mooi.

Met de goede maat

Dat is het: een beetje zout, een beetje licht,
niet te veel en niet te weinig,
dienst­baar, er gewoon zijn,
zo bouw je aan Gods ko­nink­rijk
dat mensen in liefde verbindt.

 

VOORBEDE (GEBED VAN DE GELOVIGEN)

Laten we bid­den tot God onze Heer om mensen die zout der aarde en licht der wereld zijn.

Voor alle gelo­vi­gen, dat zij zout en licht zullen zijn

1. Laten we bid­den voor alle gelo­vi­gen; dat zij zich laten in­spi­re­ren door het evan­ge­lie en het leven van Jezus en zo een mooie bijdrage kunnen geven aan het respect­vol sa­men­le­ven van mensen, aan de bestrij­ding van een­zaam­heid en armoede, het bevor­de­ren van verbin­ding en het omzien naar elkaar. Laat ons bid­den.

Voor paus Fran­cis­cus

2. Om zegen voor paus Fran­cis­cus en over zijn inzet voor geloof en kerk, voor klimaat en milieu en de broe­der­schap van alle mensen. Laat ons bid­den.

Om in­spi­ra­tie, tegen de moedeloos­heid

3. Voor ons allen in deze ka­the­draal of thuis of elders met ons verbon­den: dat de bood­schap van Jezus Christus ons zal overtuigen om nooit bij de pakken neer te zitten, maar ons steeds weer opnieuw zal in­spi­re­ren om ons geloof te voe­den en een bijdrage te geven aan een mens­waar­dige samen­le­ving.

Slot­ge­bed

Hemelse Vader,

maak dat wij zout en licht kunnen zijn en steeds weer de kracht zullen ont­van­gen om het goede te doen en door ons leven te laten zien dat wij aan Jezus toebe­ho­ren. Wij vragen het U, die leeft en heerst door de eeuwen der eeuwen.

Amen.

 

TOT BESLUIT

Dank aan allen die deze uitzen­ding hebben moge­lijk gemaakt: de mensen van KRO-NCRV en de mensen van de ka­the­draal, Dank aan het ka­the­drale koor onder lei­ding van Laine Taborah met aan het orgel titulair organist Ton van Eck.

Dat wij zout en licht zullen kunnen zijn, daartoe zegene ons de goede God.

Terug