Arsacal
button
button
button
button


Vormsels in Volendam

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 10 februari 2023 - 198 woorden

Vlak voor de Vasten­tijd vin­den in Volen­dam ge­woon­lijk de Vormsels plaats; Op dins­dag 7 en woens­dag 8 februari waren de eerste van de vier vormsel­vie­ringen voor de leer­lin­gen van groep acht van de Spring­plank, de Spinmolen en de Samensprong.

De Samensprong is het re­sul­taat van een onlangs ge­rea­li­seerde scholenfusie, de beide andere scholen zijn ook onlangs al samen­ge­gaan.

Fees­te­lijk

In de twee vie­rin­gen waren het samen ruim tach­tig vor­me­lin­gen, voor­be­reid op school, door de wer­groep, betrokken ouders en de pries­ters. Het waren fees­te­lij­ke vie­rin­gen met veel deelname van ouders, groot­ou­ders en beken­den. In de tweede vie­ring met zes­tig vor­me­lin­gen waren wel zo'n vijf­hon­derd mensen. Pastoor Stomph en kape­laan Goos con­ce­le­breer­den in beide Eucha­ris­tie­vie­ringen. De beide vie­rin­gen von­den plaats in de Maria­kerk aan de Julianaweg.

Gefe­li­ci­teerd!

Van harte fe­li­ci­te­ren we alle vor­me­lin­gen. Dat de goede Geest, de Geest van God jullie zal blijven be­ge­lei­den op goede, mooie wegen!

Ook de leer­krachten mag ik wel fe­li­ci­te­ren want zij zijn heel betrokken bij het vormsel. Één van hen was dat al 45 jaar en werd daarom extra bedankt door de pastoor (en door mij).

In de ko­men­de weken zijn er nog twee vormsel­vie­ringen, dan in de H. Vin­cen­tius a Paolo­kerk in Volen­dam.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug