Arsacal
button
button
button
button


Werken van Barmhartigheid centraal in vormselviering

De Goorn, Ursem en Spierdijk

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 10 februari 2023 - 285 woorden
De versieerde doopkaarsen die de vormelingen meedroegen
De versieerde doopkaarsen die de vormelingen meedroegen
symbolen van de werken van barmhartrigheid
symbolen van de werken van barmhartrigheid
Werken van Barmhartigheid centraal in vormselviering

Vrij­dag­avond 10 februari was de St. Georgius­kerk in Spier­dijk over­vol voor de vormsel­vie­ring voor de vor­me­lin­gen van De Goorn, Ursem en Spier­dijk. De werken van Barm­har­tig­heid ston­den centraal.

Waartoe de Geest inspireert

De zeven­tien vor­me­lin­gen had­den tij­dens de voor­be­rei­ding op het vormsel een sociale stage gedaan en waren zich er goed bewust van dat zij door werken van barm­har­tig­heid gestalte zou­den geven aan hun christen-zijn en gehoor zou­den geven aan waar de heilige Geest hen toe wil in­spi­re­ren.
Bij die werken van barm­har­tig­heid werd op ver­schil­lende momenten in de vie­ring stil gestaan. Zo wer­den ze genoemd en uit­ge­legd en van ieder werk werd een symbool bij het altaar geplaatst en een bouwsteen voor het ko­nink­rijk van God werd bij de ambo onder­deel van een muur van naasten­liefde. Denk dus niet alleen aan jezelf.

Daar ston­den we ook bij stil in de preek: draai niet om jezelf, dan ben je niet vrij; de heilige Geest maakt je vrij en opent je voor je mede­mens.

Doopnamen

Pas­to­raal werker Anne-Marie van Straaten leidde de woord­vie­ring in goede banen en de zang­groep Samen was ook nu aanwe­zig. De Vormsel­werk­groep begeleidde de vor­me­lin­gen, die zich bijna allemaal met hun volle­dige doopnamen wil­den laten vormen. Dat was wel een mooie keuze, want het vormsel bouwt op het Doopsel voort.

Verbouwd

De St. Georgius­kerk is een aantal jaren gele­den ver­bouwd en verkleind. Een deel van de ruimtes wordt verhuurd aan huisartsen en verwante zor­gaanbie­ders. Dat stelt na­tuur­lijk weer voor problemen als er huur­ders ver­trek­ken. We hopen dat een goede en passende invulling moge­lijk blijft.

Van harte felici­teer ik alle vor­me­lin­gen met het ont­van­gen van het sacra­ment van de heilige Geest. Dat de Geest van God jullie altijd zal lei­den om mooie, goede wegen...

Terug