Arsacal
button
button
button
button


Waarom moeten er kerken sluiten?

Heeft het bisdom een masterplan?

Artikel Parochie - gepubliceerd: zaterdag, 18 februari 2023 - 589 woorden

In de media verscheen het soms als een ‘master­plan’: Het bisdom gaat 99 kerken sluiten. Dat is niet juist. De vraag is meer: wat is moge­lijk, ook finan­cieel? Hoe ziet de toe­komst van de kerk in ons bisdom eruit?

De ont­wik­ke­lingen

Door helaas vermin­derde kerkbe­trok­ken­heid, krijgen veel pa­ro­chies min­der in­kom­sten, dat betekent dat zij niet meer kunnen doen wat zij voor­heen kon­den. De be­lang­rijk­ste taken zijn niet alleen het onder­hou­den van het kerk­ge­bouw, ook de kosten van het pas­to­raat. Door vermin­derde in­kom­sten lukt dat niet meer, zeker niet op den duur. Ruim 80% van de pa­ro­chies heeft rode cijfers. Uit het bestu­de­ren van die ont­wik­ke­lingen, komt de bereke­ning van de mede­wer­ker kerkop­bouw vandaan over het aantal kerken dat zal moeten sluiten bij gebrek aan mid­de­len en gelo­vi­gen.

De rol van het bisdom

Het is niet zo dat de kerken per se moeten sluiten en al helemaal niet dat dit moet van het bisdom, wel is waar dat het bisdom méékijkt en aan de rem trekt als de finan­ciële mid­de­len en het aantal vrij­wil­li­gers in een grotere regio teruglopen en de toe­komst van de kerk in een groter gebied in gevaar komt, zeker als je op een iets lan­gere termijn kijkt. Zo lang is die termijn trouwens niet meer: de ont­wik­ke­lingen gaan snel. Dan is het beter tij­dig af te slanken en te doen wat wel haal­baar is.

Goede rent­mees­ters

Na­tuur­lijk wil ik een ingrijpen van de Heer niet uitsluiten en we bid­den dat vele mensen geraakt zullen wor­den door het evan­ge­lie en de sacra­menten, maar hoe dan ook: we moeten als goede rent­mees­ters omgaan met hetgeen ons is toe­ver­trouwd. We kunnen niet alles op z'n beloop laten in een situatie die totaal veran­derd is (vgl. Spreuken 6, 9-11). Wat vraagt de Heer nu van ons, in deze concrete situatie?

Kerk open?

Het is in dat ver­band dat we naar dat aantal van 99 moeten kijken: het gaat om een gefun­deerde bereke­ning door mede­wer­kers van het bisdom op basis van de beschik­ba­re cijfers van wat in de toe­komst haal­baar zal zijn.

Om een kerk open te hou­den is een vermogen nodig om die kerk te kunnen onder­hou­den, er zijn voldoende betrokken vrij­wil­li­gers nodig en er moet in de regio voldoende vermogen over blijven om de pas­to­rale zorg te kunnen bekos­tigen met alles wat daarbij komt. Voor dat laatste moet ook bre­der wor­den gekeken naar de situatie in de grotere regio. En als er weinig vrij­wil­li­gers zijn, het allemaal eigen­lijk niet meer gaat, komt er meer druk op het pas­to­rale team. En als het dan ook nog een kerk betreft waar heel weinig mensen komen...

Als de kerk moet wor­den vervreemd

Soms komen mensen of groepen dan met creatieve oplos­singen om de kerk voor een appel en een ei aan een groep of een persoon over te doen die er iets leuks mee wil doen voor de ge­meen­schap. Ook daar zal dan na­tuur­lijk zeer goed naar moeten wor­den gekeken. Denk er daarbij aan: het is niet uit luxe dat de pa­ro­chie een kerk van de hand doet; de opbrengst van het gebouw kan niet zomaar gemist wor­den, er is vaak al te lang te veel uitge­ge­ven omdat het moei­lijk was tot een toe­komstbesten­dige ver­an­de­ring te komen...

In som­mi­ge gevallen is het gelukt een kerk over te dragen aan oosterse chris­te­nen, voor mede-gebruik of zelfs in verkoop. Dan kan een kerk toch kerk blijven. Na­tuur­lijk heeft die optie onze voor­keur, zo kunnen deze oosterse chris­te­nen bovendien een goede plaats krijgen om als ge­meen­schap samen te komen voor de Li­tur­gie.

Terug