Arsacal
button
button
button
button


Waar de Geest van God je toe beweegt...

Vormsel op de Familiedag in de St. Josephkerk in Haarlem

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 19 februari 2023 - 251 woorden

Zondag 19 februari was ik in de sint Joseph­kerk in Haar­lem voor het heilig vormsel. Die zon­dag was de maan­de­lijkse familie­dag en er waren flink wat ge­zin­nen. Na afloop van de Mis was het dringen in de pa­ro­chie­zaal.

Twaalf apos­te­len

Kape­laan Nars Beemster en pa­ro­chie­me­de­werkster Rowy van Dijk waren actief geweest in de vormselvoor­be­rei­ding en zij waren na­tuur­lijk bei­den betrokken in deze Eucha­ris­tie­vie­ring. Naast kape­laan Nars con­ce­le­breerde ook kanun­nik A. Hendriks, die ‘het gezicht’ van de Joseph­kerk is. Precies twaalf vor­me­lin­gen ont­vingen het sacra­ment, evenveel dus als er apos­te­len zijn. Het was dui­de­lijk dat zij goed waren voor­be­reid en ook alle ant­woor­den wisten zij uit het hoofd te geven!

Goede keuzes

In de preek stond ik erbij stil dat het vormsel dat we maar éénmaal in ons leven ont­van­gen ons de heilige Geest geeft die ons helpt en sterkt om goede, chris­te­lijk keuzes te maken. Dat zijn niet altijd de keuzes die de ge­mak­ke­lijkste zijn - voor plezier, geld, wat je leuk vindt - maar de Geest geeft je de keuzes in die goed zijn.

Ont­moe­ting

Na afloop van de heilige Mis was er nog een gezellige ont­moe­ting in het Joseph-huis naast de kerk, waar katho­lie­ke jon­ge­ren wonen. Die ont­moe­ting trok best veel mensen dus het was even dringen; dat samen-zijn vormde de overgang van de vie­ring naar de rest van het pro­gram­ma van de Familie­dag. Meer info daarover op www.rkhaarlem.nl

Van harte proficiat aan alle kan­di­da­ten die het sacra­ment van het heilig vormsel hebben ont­van­gen!

Terug