Arsacal
button
button
button
button


We gedenken de overleden priesters...

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 24 februari 2023 - 506 woorden
mgr. Paul Vismans
mgr. Paul Vismans
pater Gerard Remmers ofm cap
pater Gerard Remmers ofm cap

Graag wil ik hier even stil­staan bij twee overle­den pries­ters, met een kleine terug­blik en gebed voor álle overle­den pries­ters, diakens en pas­to­raal werkers van ons bidom. Deze zater­dag 25 februari is de uit­vaart­mis voor pater Gerard Remmers ofm cap. in Nieuwe Niedorp en voor pastoor mgr. Paul Vismans in Schie­dam.

Omdat ik zelf gis­te­ren een oogoperatie heb onder­gaan moet ik de eerste dagen mijn ac­ti­vi­teiten nog wat beperken en even wat rust nemen. Helaas is het mij dus niet moge­lijk om aan hun uit­vaart of avond­mis deel te nemen. Andere ac­ti­vi­teiten zijn in huis (zoals het symposium van het CSLK en de Mis in de ka­the­draal) of in de buurt (onttrek­king aan de ere­dienst van de kapel St. Jacobs Godshuis) en dat zal goed gaan als ik me ver­der wat rus­tig houd.

Pastoor mgr. Paul Vismans

Pastoor mgr. Paul Vismans was Pastoor van de Sint Liduina­basi­liek in Schie­dam waar ik een bij­zon­dere ver­bon­den­heid mee had onder meer omdat ik des­tijds de oprich­ting van de Broe­der­schap van de H. Liduina heb voor­be­reid, waar­van ik theo­lo­gisch adviseur was. De broe­der­schap is ontstaan in de voor­be­rei­ding op het basiliek-wor­den van de kerk, wat door de inzet van pastoor Vismans, die de kerk ook had gerestaureerd, is gelukt. Toen ik pastoor in Haas­trecht was kwam hij jaar­lijks naar het feest van Maria ter Weghe en vele jaren kwam hij voor de maal­tijd op eerste kerst­dag. Hij was een pries­ter met humor, begrip voor de mensen en hun leven, gevoel voor stijl en de li­tur­gie en een man van de kerk. Met velen dank ik de Heer voor zijn pries­ter­lijk leven en inzet. Moge hij nu rusten in vrede!

P. Gerard Remmers ofm cap.

De Kapucijn Pater Gerard Remmers was eigen­lijk nog maar kort gele­den in ons bisdom komen wonen, in Heer­hu­go­waard, maar zijn inzet in de pa­ro­chies maakte hem al gauw geliefd. Hij was vol pit en en­thou­sias­me en wilde graag nog iets oppakken. Hij zou tot admini­strator woren benoemd, maar de Heer beschikte het anders. Zomaar ineens bleek hij erns­tig ziek te zijn en nog maar korte tijd te leven te hebben. Die korte tijd die hem gegeven was, werd ook een periode van genade, van overgave en van dank­baar­heid, terug­kij­kend op zijn leven. Nog afgelopen zon­dag stuurde hij een e-mail waarin vol dank­baar­heid terugkeek, ook op de laatste tijd in ons bisdom. Een dag later had hij deze aarde verlaten...

Pastoors Klawer en Laurent

Ik gedenk ook in mijn gebed pastoor Th. Klawer, oud-pastoor van de St. Au­gus­ti­nus­paro­chie in Am­ster­dam, die tot op hoge leef­tijd actief bleef in het assis­te­ren in de pa­ro­chie; ik denk aan dr. Jacques Laurent, die laatste­lijk pastoor en daarna assis­tent was van het "Nieuw Verbond" in Am­ster­dam en die op latere leef­tijd pro­mo­veerde op Friedrich Schleiermacher. Hun uit­vaart ligt al weer wat lan­ger achter ons. Bij het over­lij­den van een pries­ter stuur ik altijd een ge­dach­te­nis­woord aan allen die in het bisdom werk­zaam zijn. We danken de goede God voor hun inzet voor Christus en de Kerk. Mogen zij in vrede rusten!

Terug