Arsacal
button
button
button
button


Willibrordavond met kardinaal Eijk

Uitreiking Baccalaureaatsdiploma

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 7 maart 2023 - 474 woorden

Maan­dag 6 maart vond in Heiloo de maan­de­lijkse Wil­li­brord­dag plaats voor de voort­ge­zette vor­ming van de jonge pries­ters en een gesprek van hen met de bis­schop. Voor de Wil­li­brord­le­zing was dit keer een bij­zon­dere gast aanwe­zig: kar­di­naal Eijk, die sprak over huwe­lijk en seksua­li­teit. Aan het begin van de maal­tijd was er een ander bij­zon­der moment: Josue Emmanuel Mejias Sanchez ont­ving het Bac­ca­lau­reaatsdiploma.

Pro­gram­ma

Het pro­gram­ma van de voort­ge­zette vor­ming omvat inter­vi­sie en pas­to­rale vakken, maar ook op andere terreinen wor­den de jonge pries­ters bijgespijkerd omtrent de laatste ont­wik­ke­lingen. Het pro­gram­ma staat onder verant­woor­de­lijk­heid van de rector van het semi­na­rie, lic. drs. Jeroen de Wit.

Hal­ver­wege de mid­dag is het gesprek van de jonge pries­ters met de bis­schop. In dit ver­band is het een groeps­ge­sprek met elkaar en kunnen zaken aan de orde komen waar zij tegenaan lopen, zoals samen­wer­king en samen­voe­ging van pa­ro­chies en het omgaan met een gebrek aan vor­ming bij vrij­wil­li­gers die op het terrein van de li­tur­gie werk­zaam zijn. En zo is er na­tuur­lijk meer. Daarna is de vie­ring van de Eucha­ris­tie en de Wil­li­brord­le­zing waarbij de jonge pries­ters ook zijn uit­ge­no­digd, maar die ook voor se­mi­na­risten en pries­ters, diakens en cate­chisten bestemd is die de vijf jaar voort­ge­zette vor­ming achter de rug hebben.

Lezing kar­di­naal Eijk

Kar­di­naal Willem Jacobus Eijk hield daarna een lezing over huwe­lijk en seksua­li­teit, naar aan­lei­ding van zijn pas ver­sche­nen boek De band van de liefde (dat aan een tweede druk toe is). Het ging in dit ver­band over de grotere lijnen van de ont­wik­ke­ling van theo­lo­gie en moraal van een gericht­heid op de doel­ein­den van het huwe­lijk (waar dient het voor?) naar het wezen van het huwe­lijk (wat is het: de totale zelfgave van man en vrouw), dat in het natuuur­recht gewor­teld is en door het tweede Vati­caans concilie (Past. Const. Gaudium et Spes) op meester­lijke wijze is ver­woord. Dit concilie heeft dan ook een be­lang­rijke verrij­king gebracht in de theo­lo­gie van het huwe­lijk. Na afloop was er gelegen­heid vragen te stellen, maar omdat de over­ge­ble­ven tijd zeer beperkt was en er eerst enkele andere vragen waren, was er voor de pries­ter­stu­denten helaas geen gelegen­heid meer. Maar voor hen zal er zeker gelegen­heid zijn om die vragen in ander ver­band alsnog te stellen.

Bac­ca­lau­reaat

Daarna ont­ving Josue Emmanuel Mejias Sanchez dus zijn Bac­ca­lau­reaatsdiploma van de Pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit, waar­mee ons semi­na­rie is verbon­den. De studie is daar anders inge­deeld en het Bac­ca­lau­reaat in de Theo­lo­gie is (anders dan een Bachelor) de vol­tooi­ing van de studie (waaraan een Bac­ca­lau­reaat in de Flio­so­fie vooraf kan gaan, in ieder geval moeten de filo­so­fische studies voltooid zijn). Daarna kan nog een speciali­sa­tie komen in een of ander theo­lo­gisch vak dat wordt bekroond met een Licentiaat, dat het recht geeft om te doceren. Josue heeft het examen ‘cum laude’ gehaald. Van harte fe­li­ci­te­ren we hem met hem hiermee!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug