Arsacal
button
button
button
button


De één was perfect, de ander had alles fout gedaan

Installatie pastoor-deken Zaanstreek-IJmond

Overweging Preek - gepubliceerd: zaterdag, 18 maart 2023 - 1066 woorden
Met pastoor-in-solidum Nico Kerssens en Deken George Paimpillil
Met pastoor-in-solidum Nico Kerssens en Deken George Paimpillil
concelbrerende priester, diakens en pastoraal werker
concelbrerende priester, diakens en pastoraal werker
Laatste oefening voor het aanreiken van de symbolen van het pastoorsambt
Laatste oefening voor het aanreiken van de symbolen van het pastoorsambt

Zater­dag 18 maart vond om 13.00 uur in een volle Sint Boni­fa­tius­kerk in Zaan­dam de in­stal­la­tie plaats van de nieuwe pastoor-deken dr. George Paimpillil, de in­stal­la­tie van pastoor-in-solidum Nico Kerssens en de pre­sen­ta­tie van het pas­to­raal team. Het was echt een vie­ring van heel Katho­liek Zaanstreek.

Heel de Zaanstreek

Ver­te­gen­woor­digers van alle lokaties waren betrokken bij de fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring: mis­die­naars uit de St. Odolphus in Assendelft en 't Kalf, lectoren van Krommenie, Wormer en de St. Jozef in Zaan­dam, zan­gers uit alle pa­ro­chies en ga zo maar door: het was dus inder­daad een vie­ring waarin heel de Zaanstreek was ver­te­gen­woor­digd.

Gasten

Er waren bovendien ook veel pries­ters en diakens geko­men, zoals op de foto wel is te zien. Na­tuur­lijk waren er de meeste pries­ters en diakens uit het dekenaat, maar ook veel beken­den van de nieuwe deken waren geko­men. Ook de voor­gan­ger van pastoor-deken George was aanwe­zig. Diens in­stal­la­tie als ple­baan en deken van Haar­lem volgt een dag later. Verder was er een flinke ver­te­gen­woor­diging uit de Fran­cis­cus­paro­chie i.o. waar de deken tevoren was geweest.

Een kaart

Pas­to­raal Werker Matthé Bruijns bood de deken aan het einde van de vie­ring een kaart van de Zaanstreek aan, zodat hij ook het over­zicht zou hebben van de regio, wat de navigatie in de auto niet zo spon­taan biedt.

Het evan­ge­lie was van de dag Lc. 18, 9-14

Homilie

Niet die perfecte, maar die zon­daar...

Beste pastoor-deken George Paimpillil, pastoor Nico Kerssens, broe­ders en zusters,

Vreugde

Het is voor mij een vreugde
om vandaag hier te kunnen zijn
voor de in­stal­la­tie van de nieuwe pastoor-deken,
pastoor George Paimpillil
en de pastoor in solidum,
pastoor Nico Kerssens.
Samen met diaken Jeroen Hoekstra
en pas­to­raal werker Matthé Bruijns
dragen zij de pas­to­rale zorg
voor het pa­ro­chie­ver­band van de Zaanstreek.
We kijken daarbij dank­baar terug
op de vele jaren
dat pastoor-deken Floris Bun­scho­ten
hier werk­zaam is geweest.
Ik heb al mogen merken
dat de beide pries­ters
in goed overleg zijn
om de taken soepel over te dragen.

Inter­view

Velen van U hebben het al
in een mooi en uit­ge­breid inter­view
in de krant kunnen lezen:
de nieuwe pastoor en deken
heeft goed en vrucht­baar gewerkt
in de regio die wordt genoemd
Fran­cis­cus pa­ro­chie i.o.
Van Haar­lem Noord, Driehuis, Santpoort en IJmui­den.
Hij wordt er ge­waar­deerd
en stond met het hart van een pries­ter
dicht bij de mensen.
Ik ben hem dank­baar
voor zijn vele, goede werk
en pries­ter­lijk voor­beeld.

Ge­waar­deerd

Pastoor Nico Kerssens
is voor U geen onbekende;
hij is een ge­waar­deerde pries­ter
met een gelovig hart.
Met komst van de nieuwe deken
zijn er ook voor hem ver­an­de­ringen
en nieuwe uit­dagingen
Ik wens hen bei­den vandaag
alle zegen toe.

Hopen en bid­den

Moge de goede God jullie inzet
voor Jezus Christus, Zijn evan­ge­lie en Zijn kerk,
hier in de Zaanstreek,
zegenen en vrucht­baar maken!
We hopen en bid­den
dat mensen de weg naar de kerk
weten te vin­den,
dat hun band met God de Vader,
met Jezus, met de heilige Geest
verdiept en ver­sterkt zal wor­den ,
dat zij de moe­der­lijke zorg van Maria mogen ervaren,
de kracht van de sacra­menten
en de een­heid met de paus
in de we­reld­wijde katho­lie­ke kerk.
Gods zegen voor deze pries­ters,
voor heel het pas­to­rale team
en U allen!

Waarom naar de kerk?

Ik denk dat als ik U op een zon­dag zou vragen:
waarom kom je naar de kerk?
Dat er heel ver­schil­lende ant­woor­den
uit zou­den kunnen komen.
Je wilt God eren
op de dag van de Heer,
je wilt Jezus gedenken, je Heer,
en het offer dat Hij
aan het kruis voor ons heeft gebracht;
maar er kunnen ook heel per­soon­lijke redenen zijn.
Je wilt bid­den voor een zieke, voor een over­le­de­ne,
je zit met een vraag of een probleem,
je wilt even weg uit een bepaalde situatie
om in de ruimte van God te gaan staan,
je wilt de liefde ervaren van God
en de ver­bon­den­heid met andere mensen,
een kaarsje ops­te­ken,
genieten van de mooie li­tur­gie
en zo zou ik vele andere redenen kunnen noemen.

Rijker

Alles wat je zo beweegt en motiveert
zal je kerk­be­zoek nog rijker maken,
dan wordt het veel meer dan een plicht of gewoonte.
En het maakt dan niet uit wie je bent,
je komt hier binnen
als Gods geliefde kind,
jij komt hier thuis bij je hemelse Vader
en die goede Vader is er hier voor jou.

Hij was zó goed

We hoor­den vandaag over twee mensen
die naar de kerk, naar de tempel gingen,
ze gingen zo­ge­naamd allebei om er te bid­den.
De één deed in zijn dage­lijks leven
allemaal goede dingen,
zoals vasten en een tiende deel van zijn in­kom­sten
geven voor goede doelen,
hij was er trots op,
maar de man - een Fari­zeeër -
was verschrikke­lijk van zich­zelf vervuld;
hij vond het gewel­dig
zoals hij het allemaal deed,
hij vond zich­zelf een voor­beeld voor andere mensen.
De andere man was een tolle­naar,
die in dienst stond van de Romeinse bezetter
en zich­zelf verrijkte ten koste van zijn land­ge­no­ten.
Hij was dus - niet zo mooi - een soort collaborateur.
Die man verne­derde zich en klopte zich op de borst:
“God, wees mij zon­daar gena­dig”.

Waar gaat het om?

De één was zo perfect
en had alles op een rijtje,
de ander had alles fout gedaan
en voelde zich heel onvolmaakt.
Maar het gaat er uit­ein­delijk niet om
of je alles perfect hebt gedaan
en geen zon­den hebt gedaan,
geen fouten hebt gemaakt,
maar het gaat erom
of je een een­vou­dig en nederig hart hebt.

Niet verstoten

Want zo is het:
God stoot je niet weg
omdat je zoveel fouten hebt gemaakt,
omdat er van alles aan je is
wat niet perfect is;
nee: Hij is juist uit liefde naar ons toe­ge­ko­men
omdat we niet perfect maar zon­daars waren,
om ons te helpen, om er voor ons te zijn,
om ons lief te hebben.
Dus: als je met iets zit,
voel je dan niet door God verstoten,
de enige reden waarom je je zorgen moet maken
is als je je opsluit
in de ivoren toren van je eigen gelijk,
als je zelf-vervuld bent en hoog­moe­dig.
Dan heb je een gepantserd hart,
waar zelfs God niet door­heen kan breken,
omdat Hij ons nu eenmaal
geschapen heeft met een vrije wil.

Zegenwens

Beste Pastoor-deken George,
Van harte wens ik je
een gezegende toe­komst toe
in dit nieuwe gebied
als pastoor- moderator van de Zaanstreek
en deken van het dekenaat Zaanstreek-IJmond.
Je zult de liefde en de her­der­lijke zorg
van Jezus Christus
te­gen­woor­dig stellen
en wij bid­den vandaag
dat er veel zegen op mag rusten
en je de harte­lijke mede­wer­king
van allen daarbij mag ervaren.
Gods zegen!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug