Arsacal
button
button
button
button


Vreugde, vrees en gekonkel...

Twede Paasdag in Heiloo

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 10 april 2023 - 397 woorden

Op de tweede Paas­dag leest de Kerk Matteüs 28, 8-15. Daar komen de gevoelens van de leer­lin­gen en de senti­menten van de tegen­stan­ders van Jezus aan de orde. De verrezen Heer zegt Zijn leer­lin­gen: "Weest niet bevreesd". Dat wordt bijna 400 keer in de Bijbel gezegd, zeker voor iedere dag wel een keer... Ik vierde de Eucha­ris­tie in de Bede­vaart­ka­pel van het hei­lig­dom van O.L. Vrouw ter Nood in Heiloo.

In de homilie stond ik stil bij de lezingen van deze dag:

Eigen gelijk

De hoge­pries­ters en oudsten willen niet dat de waar­heid bekend wordt en laten een leugen ver­sprei­den. Hun verzet tegen Jezus is sterker dan de waar­heid en zij laten zich niet door feiten overtuigen; er ont­staat gekonkel. Zo kan het met mensen gaan: we zitten soms zo vast in onze visie op een zaak, dat we ons door niets en niemand laten overtuigen. Het "eigen gelijk" is vaak te sterk. Durf het los te laten, wees niet bang om de minste te zijn...

Angst

Onder de leer­lin­gen van Jezus heersen andere gevoelens: Vreugde en vrees. Er is vreugde om de ver­rij­ze­nis, om het ongelooflijke dat toch wer­ke­lijk­heid wordt. Tege­lijk is er vrees voor de tegen­stan­ders, voor moge­lijke gevolgen van hun toebe­ho­ren aan Jezus... Het ant­woord dat de verrezen Heer daarop keer op keer zal geven is: Laat je niet lei­den door wat je beangs­tigd! Durf te leven, durf te getuigen, durf christen te zijn.

Petrus

Het grote voor­beeld daar­van is de apostel Petrus op het Pinkster­feest. De apostel trad op voor een grote menigte en verkon­digde dat God deze Jezus heeft doen verrijzen (eerste lezing, Hand, 2, 14. 22-33). Dat had Petrus niet uit zich­zelf want hij was vaak genoeg laf en vreesach­tig geweest. Het was de heilige Geest die hem ge­schon­ken was die hem deze nieuwe kracht gaf.

de heilige Geest

Dit is een uit­no­di­ging aan ons die zelf ook leven temid­den van mensen die weinig met geloof en gods­dienst op hebben. Wees niet bang en durf te getuigen, maar bid ook om de kracht van de heilige Geest die je wijs­heid geeft, moed en kracht.

Kaarsjes

Na afloop van de Eucha­ris­tie­vie­ring heb ik enkele kaarsen opgestoken voor ver­schil­lende intenties, ook één voor de gis­te­ren overle­den Huub Oosterhuis. Dat hij in de Vrede van Gods ko­nink­rijk mag binnen gaan, daar waar alle vragen wor­den beant­woord en God zal zijn alles in allen.

Terug