Arsacal
button
button
button
button


Bezoek Nuntius en aanstellingen in seminarie

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 2 mei 2023 - 341 woorden
aangestelde lector en acolieten met bisschoppen en seminariestaf
aangestelde lector en acolieten met bisschoppen en seminariestaf
aanstelling
aanstelling
een vrolijk moment tijdens de zang aan het eind van de maaltijd
een vrolijk moment tijdens de zang aan het eind van de maaltijd

De eerste dag van de Meimaand was in het semi­na­rie in Heiloo de maan­de­lijkse Wil­li­brord­dag. Dit keer met het bezoek van de Apos­to­lisch Nuntius, aarts­bis­schop Paul Tschang In-Nam, en aan­stel­lingen tot lector en acoliet.

In de mid­dag mocht ik eerst met de jonge pries­ters spreken, zoals dat iedere eerste maan­dag is. Dat is altijd weer een goede erva­ring. Dit keer ver­tel­den ver­schil­lende jonge pries­ters ook over hun goede erva­ringen met de overle­den pastoor Michi Costa, die aan het semi­na­rie als spi­ri­tu­aal verbon­den was. Ook in de Eucha­ris­tie­vie­ring is hij in het gebed her­dacht

Diplomatie

De Wil­li­brord­le­zing werd dit keer gegeven door de Apos­to­lisch Nuntius, Z. Exc. mgr. Paul Tschang In-Nam, die sprak over de diplomatie van de Heilige Stoel: de ge­schie­de­nis daar­van (de pau­se­lijke dipolo­ma­tieke dienst heeft zeer ver terug gaande wor­tels, wellicht heeft het de langste ge­schie­de­nis van alle diplomaiteke diensten), de relaties met de Staten en thema's en problemen binnen de pau­se­lijke diplomatie. Paus Fran­cis­cus zinspeelde er bij zijn bezoek aan Hongarije nog op dat die diplomatie ook een bijdrage probeert te leveren aan de oplos­sing van het conflict in Oekraïne. De Nuntius ver­telde ook hoe hij zelf bij de diplo­ma­tieke dienst was geko­men: toen hij naar Rome was gestuurd voor studie, bena­derde het Vati­caan zijn bis­schop om hem daarvoor vrij te stellen.

Aan­stel­lingen

In de Eucha­ris­tie­vie­ring was de Apos­to­lisch Nuntius hoofd­cele­brant en predi­kant. Die bijozn­der mooie en rijke homilie stond op schrift en we hopen die nog eens na te kunnen lezen.

Tijdens de Eucha­ris­tie­vie­ring wer­den drie se­mi­na­risten aan­ge­steld, een tot lector, twee tot acoliet. Dat gedeelte heb ik van­wege de taal voor mijn reke­ning geno­men. Emil de Jesús Serpa de Ossa ont­ving de aan­stel­ling tot lector, Eric Venneker en Stefan Doss ont­vingen de aan­stel­ling tot acoliet. Van harte fe­li­ci­te­ren we deze se­mi­na­risten met deze mooie stap!

Maal­tijd

De Wil­li­brord­dag werd besloten met een fees­te­lij­ke maal­tijd met veel gasten en als eregast onze Apos­to­lisch Nuntius. Aan het einde van de maal­tijd hebben de se­mi­na­risten enkele lie­de­ren ten gehore gebracht, wat leidde tot vrolijke taferelen!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug