Arsacal
button
button
button
button


Gebed om roepingen... Eerste zaterdagbedevaart in Heiloo

Relatievorming....

Overweging Preek - gepubliceerd: zaterdag, 6 mei 2023 - 903 woorden

Sinds vele jaren wordt in het hei­lig­dom van Heiloo de eerste zater­dag­bede­vaart gehou­den om te bid­den om roe­pingen tot het pries­ter­schap en andere gewijde roe­pingen. Hoe kun je weten wat je roe­ping is? Het belang van relatie­vor­ming.

Diaken Theo van Stiphout is al twin­tig jaar actief voor de eerste zater­dag­vie­ring, de volgende eerste zater­dag in juni zal hij echter afscheid nemen. Voor mij een gelegen­heid om hem zeer harte­lijk te danken voor zijn inzet in al die jaren! Theo zelf dacht in zijn slot­woordje bij­zon­der aan zijn mede-wij­de­lin­gen waar­van er een al is overle­den en aan de heer Leeman, ini­tia­tiefnemer van de eerste zater­dag­vie­ringen, en aan de diakens en pries­ters die bij deze vie­ring actief waren.

Homilie

Elkaar beter leren kennen...

EERSTE ZATERDAGBEDEVAART HEILOO

Iemand kennen

Wanneer kennen we iemand?

Er zijn mensen die we op­per­vlak­kig kennen,
we zijn weleens met hen in contact geweest;
of we zien iemand regel­ma­tig,
maar vaak blijft zo’n contact
bij het uitwisselen van algemene dingen,
zoals opmer­kingen over het weer
of over wat we hebben mee­ge­maakt.
Soms kan het zijn dat we ons
bij­zon­der tot iemand aange­trok­ken voelen,
maar dat kan nog vooral iets van het gevoel zijn
bij­voor­beeld omdat we die persoon sympathiek vin­den
of omdat die er goed uitziet,
maar zon­der dat we die persoon
als persoon echt kennen.
Er kan tussen twee mensen verliefd­heid ontstaan,
maar dat is nog niet per se
het­zelfde als liefde en elkaar kennen.

Inner­lijk aanvoelen

Maar het kennen van iemand anders kan ook dieper zijn
wanneer we met die persoon hebben gedeeld
wat ons ten diepste bezig houdt,
onze vreug­den, onze pijn, ons verdriet;
of, als iemand niet zo’n prater is:
als we hebben kunnen aanvoelen
wat die ander bezig houdt en hoe die het leven ervaart.
Als je bij­voor­beeld samen
goed door een moei­lijke periode bent geko­men
en de on­der­lin­ge relatie is gegroeid:
dan heb je elkaar echt leren kennen.

We kennen iemand beter
als er weder­zijds begrip is
voor wie we zijn als persoon en voor hoe die ander is.
Mensen die lang getrouwd zijn, hebben dat bij­voor­beeld:
voordat de partner zijn of haar mond open doet,
weet de echt­ge­noot of echt­ge­note al
wat die partner gaat zeggen.
Als je weet wat de ander denkt en voelt
als je die ander begrijpt,
dan heb je elkaar leren kennen.

Geen liefde zon­der ver­ge­ving

Voor het aan­gaan van een relatie, een verke­ring,
is dat wezen­lijk
en je zou willen dat beide partners vooral inzetten
op het leren kennen van elkaar in deze zin:
elkaar ten diepste begrijpen en aanvoelen,
elkaar aan­vaar­den en ac­cep­teren,
zoals je bent.
En bij echte liefde hóórt
dat je elkaar kunt ver­ge­ven.
Elke relatie kan alleen maar groeien
door de bereid­heid om te ver­ge­ven,
want we zijn geen van allen perfect,
we zijn mensen met onze min-punten.

Huwe­lijk


Elkaar echt leren kennen...
Die relatie­vor­ming is onder mensen
heel be­lang­rijk
en een voor­naam uitgangs­punt
voor het succes van een huwe­lijk.
Een chris­te­lijk huwe­lijk is een keuze voor het leven,
een sacra­menteel huwe­lijk is een beeld
van de liefde voor Zijn bruid, de kerk
van Christus, die Zijn leven heeft gegeven.
Het chris­te­lijk huwe­lijk is een verbond
voor het leven, in trouw,
een uit­no­di­ging om te blijven groeien
in liefde voor elkaar.

De relatie met God, met Maria

Dit geldt bijna allemaal ook
voor onze band met God.
Alleen als we God beter leren kennen
kunnen we een relatie met Hem op bouwen.
En dat geldt na­tuur­lijk ook voor onze band
met de Moeder van God, Maria.
Voor velen is die band met Maria nog iets dich­ter­bij,
omdat we weten wat Maria heeft mee­ge­maakt
en we aanvoelen dat zij ons zal kunnen begrijpen.

Het gaat bij die relatie met God en Maria
niet alleen om iets van ons verstand,
het gaat om een band van hart tot hart.
Het evan­ge­lie van deze dag heeft het daarover,
want het bijbelse “kennen”
is niet een kennen met ons verstand,
maar een relatie van hart tot hart.
Hoe kunnen we God kennen?
Jezus zegt daarop: als je Mij kent,
ken je de Vader.
Het komt er dus op aan
om Jezus beter te leren kennen.

Vragen stellen

Doe tegen­over Hem maar
zoals je bij je man of vrouw zou doen.
Als we bij­voor­beeld een vraag stellen aan God:
Heer, wat wilt U dat ik doe?
Of: wat is de zin van dit of dat?
Of: Waarom hebt U dit laten gebeuren?,
dan zullen we vaak merken
dat we er gaandeweg in ons leven
een ant­woord op krijgen;
dat wat onbe­grij­pe­lijk was,
kan door de tijd
toch een zin en bete­ke­nis krijgen.

Ook voor iemand die ge­roe­pen wordt,
is dit alles van belang.
Het moment of de periode
waarin een roe­ping ontwaakt,
kan iets hebben van verliefd­heid.
Maar dan begint het pas.
De ge­roe­pene moet de Heer leren kennen,
een relatie gaan opbouwen,
door met God in gesprek te gaan
Hem vragen te stellen,
zich te openen voor Zijn ant­woor­den
en zo te groeien in de roe­ping
die God voor hem of haar
in gedachten heeft.

Groei in een roe­ping

U bent vandaag bij elkaar
om dat groeien in kennis van God
van een ge­roe­pene
te onder­steunen met Uw gebed.
Ik ben ervan overtuigd dat God roept
en blijft roepen,
dat Hij ook jonge mensen roept
om pries­ter of reli­gi­eus te wor­den;
laten we bid­den dat zij
met bereid­heid zullen ant­woor­den
en - onder­steund door ons gebed -
zullen groeien in kennis en onder­schei­ding
om te weten wat God van hen vraagt
en die weg te kunnen gaan.

Dank U dus voor Uw gebed en offer
voor die intentie!

Terug