Arsacal
button
button
button
button


In het voetspoor van...

H. Vormsel in De Noord

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 7 mei 2023 - 309 woorden
De schildering van de H. Jacobus de meerdere, linksboven de kathedraal van Santiago
De schildering van de H. Jacobus de meerdere, linksboven de kathedraal van Santiago
Het nieuwe beeld in de tuin. Wie kent het?
Het nieuwe beeld in de tuin. Wie kent het?

Op zon­dag 7 mei was ik in Heer­hu­go­waard De Noord -of gewoon: De Noord, zoals de mensen daar zeggen - om er het heilig vormsel toe te dienen. Na afloop van de Eucha­ris­tie­vie­ring mocht ik (opnieuw) een groep pelgrims zegenen die naar Santiago de Compostela gaat.

Pel­gri­meren...

De Camino is in De Noord bepaald niet onbekend. Eerder zegende ik al een groep pelgrims die op weg ging naar het bede­vaarts­oord van de heilige apostel Jacobus, ook toen was dat na de vormsel­vie­ring. Achter de kerk bevindt zich sinds kort een grote muur­schil­dering van de heilige Jacobus, als pelgrim gekleed, met het hei­lig­dom van Santiago op de ach­ter­grond.
De Noord is trouwens helemaal ver­trouwd met reizen: ik sprak mensen die in Ghana had­den geholpen en een groep van veer­tig jon­ge­ren, inclusief twee pries­ters, gaat volgend jaar weer naar Rome, na ver­schil­lende eer­dere in­spi­re­rende reizen te hebben gemaakt.

Voor­be­rei­ding en vie­ring

De vormselvoor­be­rei­ding heeft in De Noord een bij­zon­dere vorm: jon­ge­ren zijn daarbij betrokken die ook de Vormsel­mis zingen. Dit keer wer­den negen jongens en meisjes gevormd, vijf anderen had­den ook het project mee­ge­daan en hope­lijk in­spi­ra­tie gekregen. Pastoor Ignas Tilma con­ce­le­breerde bij de vie­ring.
In de vie­ring stond ik nog even stil bij de kro­ning van koning Charles: de zal­ving was het meest plech­tige moment en werd vol­trok­ken achter schermen. Ook bij het vormsel is de zal­ving met handopleg­ging het be­lang­rijk­ste. Daar wordt het sacra­ment meege­deeld van de heilige Geest.

Beeld

Achter de pastorie staat sinds kort een beeld van de verrezen Heer dat uit een justitiële inrich­ting is geko­men. Er moet nog een bijpassend Maria­beeld zijn en de mensen van De Noord willen graag weten wie de maker is van het beeld en waar het andere beeld ge­ble­ven is. Wie in­for­ma­tie daarover heeft kan contact opnemen met de pa­ro­chie van het H. hart van Jezus in De Noord!

Terug