Arsacal
button
button
button
button


Bisdom neemt afscheid van Anneke van Assema

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 12 mei 2023 - 584 woorden
Dankwoord Anneke van Assema
Dankwoord Anneke van Assema
uitreiking onderscheiding
uitreiking onderscheiding
Drie bisdomeconomen sinds 1970vlnr E. Duijsens, J. Visser, Th. vd Steen. Op de achtergrond mgr. Punt in gesprek met Ko Schuurmans
Drie bisdomeconomen sinds 1970vlnr E. Duijsens, J. Visser, Th. vd Steen. Op de achtergrond mgr. Punt in gesprek met Ko Schuurmans

Op vrij­dag 12 mei nam de bisdomcurie afscheid van Anneke van Assema. Na achten­veer­tig en een half jaar gaat zij met welver­diend pensioen. In De Tilten­berg werd een geanimeerde receptie gehou­den, waar ook de ge­pen­sio­neerde mede­wer­kers bij aanwe­zig waren. Anneke werd pau­se­lijk on­der­schei­den. Maar maan­dag is zij er weer gewoon...

Personeels­zaken

Voor de pries­ters is Anneke van Assema bekend. Vrijwel ie­der­een heeft contact met haar gehad en zij hield de personeelsdossiers bij. Zo bereidde zij altijd de brieven voor die bij gelegen­heid van het over­lij­den van een pries­ter, diaken of pas­to­raal werker ver­schij­nen.

Weerzien

De receptie in de tuin­zaal van de Tilten­berg begon om 16.00 uur. Doordat het prach­tig weer was, was een deur naar de tuin geopend, waar allerlei statafels waren neer­ge­zet. Onder de aanwe­zigen veel oudgedien­den met wie Anneke in al die jaren (sinds 1974) heeft gewerkt, zoals broe­der Leo Pauw, de economen Jan Visser en Emil Duijsens, Controllers Harry Ran, Anneke Weijers en Jolanda Smits, Staf­func­tio­na­rissen Personeel Gerard Elbers en Steven van Weede, de directeur van het pas­to­raal centrum Ko Schuurmans, mensen van het offi­cia­laat zoals Joke van Bakel en Ad de Beer, Tony Pelder, Martin Frederiks en vele anderen, te veel om op te noemen. Het was voor velen een harte­lijk weerzien. En na­tuur­lijk waren ook de hui­dige mede­wer­kers er.

Terug­blik

Vica­ris generaal mgr. Bart Putter had zich goed verdiept in de ge­schie­de­nis en gaf een mooie en vaak ook amusante terug­blik op 48½ jaar bisdom­werk. Het was voor vele aanwe­zigen leuk om zo'n terug­blik te horen. Daarna was de beurt aan pastoor Eric van Teijlingen, hoofd­re­dac­teur van Samen Kerk. Hij belichtte Anneke's mede­wer­king aan het bisdom­blad, met name de meest gelezen rubriek: de personalia. Ter ere van Anneke was in twin­tig exemplaren een speciale Samen Kerk gemaakt, met bijdragen en her­in­ne­ringen van ver­schil­lende personen, waar­on­der mgr. Jozef Punt, die ook bij de receptie aanwe­zig was.

Onder­schei­ding

Daarna mocht ik Anneke bedanken voor haar inzet en voor ‘hart en ziel’ waar­mee zij dat werk steeds heeft gedaan, waarbij zij ook meer deed en lan­ger bleef dan haar dienst­ver­band vroeg. Van­wege het zeer uitzon­der­lijke lange periode en het karakter van haar werk­zaam­he­den voor het bisdom, heeft paus Fran­cis­cus erin bewilligd haar het pau­se­lijk ere­te­ken Pro Ecclesia et Pontifice toe te kennen, waar­van ik haar de ver­sier­se­len mocht overhan­digen. In het opspel­den van onderchei­dingen ben ik helaas niet erg goed, maar gelukkig waren er de vaar­dige han­den van Petra Vermeer en Corine van der Loos, die veel met haar samen hebben gewerkt, die deze klus voor­tref­fe­lijk klaar­den.

Dank­woord en lied

Anneke bedankte met een mooi slot­woord en onder­streepte nog eens dat zij in haar hele leven nog nooit had gesollici­teerd, want voor haar baan bij het bisdom was zij gevraagd. Zo kwam zij recht van de banken van ‘Het Sancta’ op het bisdom te werken. Later in de receptie werd door allen samen nog een speciaal lied voor Anneke gezongen, gemaakt door deken Eric Fennis.

Opvol­ging

De opvolgster van Anneke zal per 1 juni beginnen, maar zij komt nu wel al regel­ma­tig om inge­werkt te wor­den. Dat in­wer­ken is wel heel be­lang­rijk en na­tuur­lijk is het be­lang­rijk dat het werk wel doorgaat, anders gaan er klachten komen uit het bisdom... U raadt het mis­schien al wel: Anneke blijft! Tot haar opvolgster inge­werkt is na­tuur­lijk, dus voor de zomer­pe­rio­de zal toch echt het doek vallen...We doen dat met een lach en een traan: we gunnen Anneke van harte nog een mooie nieuwe levensfase en vrije tijd, maar we zullen haar ook missen.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug