Arsacal
button
button
button
button


Ook in Edam daalt de Geest neer

Vormselviering in de H. Nicolaaskerk

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 21 mei 2023 - 251 woorden

Zondag­och­tend 21 mei vier­den we de H. Eucha­ris­tie in de H. Nicolaas­kerk in Edam voor het vormsel van zes vor­me­lin­gen uit de H. Fran­cis­cusparocie. Kape­laan Mario Agius die de bij­zon­dere zorg draagt voor Edam, con­ce­le­breerde.

Zang

In Edam was het een mooie vormsel­vie­ring. Een van de twee Edamse pa­ro­chiekoren begeleidde de H. Mis met mooie lie­de­ren. "We zitten wel een tak lager in de boom dan het andere koor", zei één van de zan­gers, maar de zang was toe­gan­ke­lijk en nodigde uit tot deelname. Kape­laan Mario Agius con­ce­le­breerde.

Voor­be­rei­ding en vie­ring

Een van de leraressen van de basis­school had de voor­be­rei­ding ver­zorgd, samen met de kape­laan. De vor­me­lin­gen waren goed betrokken in de vie­ring door een gaven­pro­ces­sie, door het lezen van voor­beden en lezingen, ope­nings­woord en een slotge­dachte.

Voor en na de Eucha­ris­tie­vie­ring hebben we foto's gemaakt en na afloop was er gelegen­heid om de pa­ro­chi­anen te ont­moe­ten.

Samen­wer­king en ac­ti­vi­teiten

De H. Fran­cis­cus­paro­chie bestaat uit Edam, Mon­nic­ken­dam en Ilpen­dam en er wor­den te­gen­woor­dig de nodige ac­ti­vi­teiten ontplooid. Ik hoorde bij de mede­de­lingen over een catechese­bij­een­komst, een gezins­dag (2e Pinkster­dag), een sacra­ments­pro­ces­sie op Sacra­ments­dag. Ook de samen wer­king van de drie lokaties komt op gang. De vie­ring is vaker in één van de drie kerken, waarbij er voor ver­voer wordt gezorgd vanuit de andere plaatsen. Verder is er een samen­wer­king met het naast Edam gelegen Volen­dam, zodat de pries­ters en de diaken elkaar gelukkig kunnen bijsp­ringen.

Van harte felici­teer ik de vor­me­lin­gen en hun families met deze dag!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug