Arsacal
button
button
button
button


Vormsel van tien jongeren in de Drie Stromenkerk

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 29 mei 2023 - 264 woorden
Vormsel van tien jongeren in de Drie Stromenkerk
Met pater Yan Asa en diaken Erik Sengers
Met pater Yan Asa en diaken Erik Sengers

Op de tweede Pinkster­dag mocht ik het heilig Vormsel vieren in de Drie­stro­men­kerk van Am­ster­dam Zuid-Oost. Tien jon­ge­ren ont­vingen dit sacra­ment van de heilige Geest, twee van hen deden ook hun eerste communie in een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring.

Jon­ge­ren samen

De vor­me­lin­gen van de sint Urbanus­kerk in Dui­ven­drecht en ‘De Graan­kor­rel’ in Am­ster­dam Zuid-Oost, beide behorend tot de pa­ro­chie HH. Clara en Fran­cis­cus, waren deze ochtend samen. Het waren bijna allen jon­ge­ren die met studie of middel­ba­re school bezig zijn, één vor­me­linge had de school­tijd al ruim­schoots achter zich gelaten.Twee jon­ge­ren ont­vingen dus ook hun eerste heilige communie.

Voor­be­rei­ding

Dat de vor­me­lin­gen een serieuze voor­be­rei­ding had­den gehad, bleek onder meer uit de voor­beden die zij had­den gemaakt en waaruit een goede kennis van het geloof naar voren kwam. Zij had­den bovendien een teke­ning of schil­dering van Maria gemaakt en daar waren bij­zon­der mooie exemplaren bij. De afbeel­dingen ston­den in de kerk opge­steld op een lange tafel waar ook de doopkaarsen een plaats had­den gekregen. Catechete Adèle, gesteund door Phily, had de vor­me­lin­gen voor­be­reid, na­tuur­lijk met be­trok­ken­heid ook van pater Yan Asa svd, die in deze heilige Mis con­ce­le­breerde. Dr. Erik Sengers, die in de regio werk­zaam is en aal­moe­ze­nier is binnen het militair or­di­na­ri­aat, verleende diaconale assis­tentie. Uit Diemen, wat ook tot de pa­ro­chie behoort, was het Hagunnan­koor geko­men dat met mooie, bete­ke­nis­volle lie­de­ren en­thou­siast de vie­ring opluisterde.

Proficiat!

Van harte felici­teer ik de jon­ge­ren die gevormd zijn en hun ouders en familie! Ik bid dat Gods Geest hen op goede, mooie paden door het leven mag lei­den!

Terug