Arsacal
button
button
button
button


Als je een kruisteken maakt....

Gebedsdag Vrouwe van alle volkeren in Heiloo

Overweging Preek - gepubliceerd: maandag, 5 juni 2023 - 1247 woorden

Zondag 4 juni werd in het sfeer­volle hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo de gebeds­dag gehou­den ter ere van Maria Moeder en Vrouwe van alle Volken, een devotie die ons bij­zon­der te binnen brengt dat alle mensen van welk ras, taal of afkomst zij ook zijn, tot het grote mensen­ge­zin behoren waarover Maria als Moeder van ons allen waakt door haar voor­spraak en bemid­de­ling in dienst van Jezus haar Zoon. Een klein ver­slag van een mooie en druk bezochte dag.

Ont­moe­ting

Door het bij­zon­der mooie weer was dit echt een dag van ont­moe­ting, vooral op het voor de gelegen­heid uit­ge­breide terras van het Oesdom op het hei­lig­dom. In een hoekje van het terras de ver­slaggever van de Volks­krant die de ini­tia­tiefnemer weer eens vroeg naar de plannen voor de bouw van een basiliek ter ere van de Moeder van alle volkeren.

Oesdom

"Het wordt hier steeds drukker", ver­tel­den de dames van het Oesdom me en ze hebben het assorti­ment van hapjes en drankjes dan ook nog wat uit­ge­breid met onder meer (alcoholvrije) wijn en zelfgemaakte salades. Toch leek het eerste deel van de gebeds­dag met het rozen­krans­ge­bed en de lezingen (door mij­zelf en prof. Mark Miravalle) min­der druk te zijn dan vóór Corona.

Eucha­ris­tie­vie­ring en Lof

Dat werd anders tegen de tijd dat de Eucha­ris­tie­vie­ring begon waarvoor de kapel goed vol stroomde. Ook mgr. Punt was daarbij aanwe­zig die na afloop van de Eucha­ris­tie­vie­ring in een toe­spraak zijn wens naar voren bracht dat het vijfde Mariadogma spoe­dig zou wor­den af­ge­kon­digd (al heeft paus Fran­cis­cus gezegd dat hij dit dogma momenteel niet opportuun acht). Na de toe­spraak van mgr. Punt was er een aanbid­ding en kort Lof en was er voor ieder gelegen­heid om voorwerpen te laten zegenen door de bis­schop­pen of zelf gezegend te wor­den. Daar maakten zeer vele mensen gebruik van.

Hier­on­der de homilie die ik op deze dag heb gehou­den

Zoals Maria was...

ZONDAG H. DRIE-EENHEID GEBEDSDAG VROUWE VAN ALLE VOLKEREN

Broe­ders en zusters ,

we vieren vandaag
op deze mooie gebeds­dag
van de Vrouwe van alle volkeren,
het grootste geheim van ons geloof,
het geheim van God zelf,
het geheim van de aller­hei­ligste Drie-een­heid.

In die Naam...

We zijn allemaal in die naam gedoopt:
aan het begin van ons leven
of op enig moment daarna
is die naam van de drie ene God
voor de eerste keer over ons leven uit­ge­spro­ken
en wer­den wij christen,
aan­ge­no­men tot kind van God;
iedere keer opnieuw
wanneer wij ons gebed beginnen
openen we met die naam:
in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
zo beginnen we ons gebed.
En iedere keer wanneer we wor­den gezegend
gebeurt dat opnieuw in die naam,
in de naam van de drie-ene God.

Her­in­ne­ring

Eigen­lijk is iedere keer
dat wij de naam van de Drie-ene God uit­spre­ken
een her­in­ne­ring aan ons doopsel.
Het is dus die naam
van Vader Zoon en heilige Geest
die over ons hele leven is uit­ge­spro­ken.
Waarom?
Omdat het doopsel onze roe­ping inhoudt;
iedere keer wanneer wij
de woor­den van ons doopsel herhalen,
is dat als het ware een uit­no­di­ging:
Mens, word wat je bent:
wees, leef, groei en ga je weg
als een kind van God.

Pro­gram­ma

Die naam van de drie-ene God is dus een pro­gram­ma:
wat we doen in ons leven,
willen we doen als gelo­vi­ge mensen
niet voor ons­zelf, op ons­zelf gericht,
draaiend in een kringetje om ons­zelf heen,
maar geopend naar de Drie-ene God
en dus naar onze naasten, naar mede­mensen.

Ter liefde Gods

Doe alles ter liefde Gods.
Want dat we alles voor God willen doen,
staat niet tegen­over de liefde voor de mensen,
het is niet alsof we alles doen voor Hem
en dus niet voor de mensen;
nee, juist niet:
doordat we met en voor de Drie-ene God willen leven,
Hem voor ogen hou­den
en ons afvragen wat met Zijn wil overeen­komt,
daardoor kunnen we steeds weer
het inzicht krijgen en de kracht
om niet te doen wat op ons­zelf,
op ons eigen “ik” gericht staat,
maar inder­daad voor ogen hebben
wat echte, ware liefde van ons vraagt,
daardoor kunnen we ons­zelf vergeten
- onze zorgen, onze pijn, verdriet, verlangens -
want God is liefde.

Vader, Zoon en heilige Geest

De Vader heeft ons alles gegeven,
Hij is de Schepper;
de Zoon heeft onder ons geleefd
en in de manier van doen van Jezus
vin­den we het beste voor­beeld
voor ons leven en han­de­len:
doe maar als Jezus,
dan zit je altijd goed;
de heilige Geest is God
die ons ge­schon­ken is
en leeft in ons hart.
Hij legt de liefde in ons hart,
Hij geeft de wijs­heid en de kracht
om de duivel te weerstaan
en het goede te doen.

Open je hart...

Zit je met zorgen, verdriet of pijn?
Open je hart voor de Drie-ene God.
Je zult rust vin­den voor je ziel,
je zult vervuld wor­den met ver­trouwen
en met overgave.
God is liefde.
Dat is ook
wat vandaag in het evan­ge­lie naar voren komt:
God heeft ons onein­dig lief:
zo lief heeft God de wereld gehad
dat hij zijn enige Zoon heeft gezon­den
om ons het leven te geven.

Het kruis­te­ken

Dus: als je een kruis­te­ken maakt,
denk er dan aan
dat je gedoopt bent,
dat je een Vader hebt die je liefheeft,
dat de Zoon mens gewor­den is
en voor ons Zijn leven heeft gegeven,
dat de Geest in ons hart is gezon­den
en dat Die de bron mag zijn
van ons denken en doen.

Verval en verwor­ding

Als we om ons heen kijken
in de wereld van vandaag
zien we heel veel
wat niet overeen­komt met het evan­ge­lie:
we zien geweld en oorlog,
verwor­ding en verval
en een oneer­lijke be­han­de­ling
van allerlei cate­go­rieën van mensen.
De slacht­of­fers van de toe­slagenaffaire,
de aard­be­vingsslacht­of­fers,
de boeren, de vluch­te­lingen, de armen,
er is anti­se­mi­tisme en dis­cri­mi­na­tie,
pest­ge­drag en een cancel­cul­tuur,
mis­bruik en grens­over­schrij­dend gedrag
en het gedrag van mensen op social media
zou ook wel respect­voller mogen.

Slaaf

We gedenken dit jaar de mensen
die tot slaaf wer­den gemaakt,
dat was een kwaad;
mensen van nu zijn verslaafd
op een andere manier.

Ver­nie­ti­ging

We zou­den de lijst van onrecht
eindeloos uit kunnen brei­den;
een oorlog staat aan de grenzen van Europa,
terwijl de taal die wordt uit­ge­sla­gen
niet op vrede is gericht
maar op ver­nie­ti­ging van de ander
met de dood en erns­tige verwon­ding
ook van tal­loze on­schul­dige mensen.

Waar is het geloof?

Veel mensen geloven niet of niet meer,
mis­schien zijn ze meegesleept
door ver­keerde invloe­den
of hebben ze God nog niet ontmoet.
Maar ze missen daardoor
die basis van ver­trouwen en kracht
en een hulp om uit jezelf te komen
en vanuit Gods liefde
naar mensen te kijken
en met hen om te gaan.

Het belang van het gebed

Er is best veel mis in onze wereld
en ook in onze eigen samen­le­ving.
Dus is de nood­zaak om samen te komen
en te bid­den juist extra groot.
Het gebed van de Vrouwe van alle volkeren
is daarom actueler dan ooit.
We bid­den dat gebed vandaag
ver­schil­lende keren.

Zoals Maria was

We roepen de voor­spraak van Maria in
en nemen tege­lijk haar hou­ding
als voor­beeld voor ons eigen leven aan:
haar overgave aan Gods wil,
haar nede­rig­heid en dienst­baar­heid,
haar bereid­heid om mee te werken met Gods plan
zon­der al te veel mitsen en maren
beleefde Maria haar zen­ding van Godswege,
in trouw en volhar­ding.
Kijk naar Maria,
als je wilt weten wat christen-zijn is.
Het is door de overgave en de nede­rig­heid van Maria,
door haar bereid­heid om Gods wil te doen,
dat God grote dingen aan haar kon doen.
Als we zijn zoals Maria was,
tre­den we ook in het voetspoor van haar Zoon.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug