Arsacal
button
button
button
button


DPR neemt afscheid van Hans van der Leeuw

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 9 juni 2023 - 380 woorden
afscheid van Hans van der Leeuw
afscheid van Hans van der Leeuw

Donder­dag­avond 8 juni ver­ga­derde de Dio­ce­sane Pas­to­rale Raad in Hoofd­dorp. Dat had een speciale reden: de raad kreeg een rond­lei­ding door de fraaie bijbelse tuin en nam afscheid van Hans van der Leeuw.

Beel­dentuin

Hans van der Leeuw is één van de kern­vrij­wil­li­gers van de pa­ro­chie in Hoofd­dorp en is op tal van fronten actief. Eén van die vormen van be­trok­ken­heid geldt de bijbelse tuin die achter de Johannes de Doper­kerk aan de Kruis­weg in Hoofd­dorp te vin­den is met beel­den van Karel Gomes en leer­lin­gen van deze beeld­hou­wer. Recent is er ook (het begin van) een serie beel­den geplaatst die op het boek Genesis betrek­king hebben.

Rond­lei­ding

Hans van der Leeuw gaf de leden van de DPR (Dio­ce­sane Pas­to­rale Raad) een rond­lei­ding door de tuin, waarna de ver­ga­de­ring begon waarin twee thema's centraal ston­den: de revitalise­ring van de PCI's en caritas als wezen­lijk onder­deel van de pa­ro­chies en het pa­ro­chie­le­ven, een gesprek met drs. Corine van der Loos, staf­me­de­werker caritas. De inzet van de PCI's gaat over de caritas van de pa­ro­chies: hoe kan die caritas, de zorg voor armen en zwakken, meer ver­schij­nen als behorend tot de kern van het pa­ro­chie­le­ven?

Pas­to­raat voor toe­risten

Het tweede thema betrof de open­stel­ling en valorise­ring van onze vele prach­tige, monu­mentale kerken. Gary Subrata, lid van de DPR, gaf een inlei­ding. Hoe kunnen we die kerken aan­trek­ke­lijk maken voor bezoekers en hun bezoek maken tot een in­spi­re­rende erva­ring? En hoe kunnen we open­stel­ling rea­li­se­ren?

De beide thema's zullen vermoe­de­lijk nog wel terug komen maar hope­lijk heeft de bespre­king goede ideeën opgeleverd voor degenen die met de ont­wik­ke­ling van deze thema's bezig zijn.

Afscheid

Tot slot namen we afscheid van Hans van der Leeuw die vanaf het begin van de DPR in 2013 deel heeft uitgemaakt van de Raad. Volgens het rooster van aftre­den was hij nu aan de buurt om terug te tre­den. Hij heeft in die tien jaar een mooie bijdrage geleverd door steeds actief en inhou­de­lijk aan de gesprekken deel te nemen. Veel daar­van is op een of andere manier weer doorgesij­peld naar ini­tia­tie­ven en beleid van het bisdom. Wij danken hem heel harte­lijk voor deze goede jaren en wensen hem veel zegen toe voor hem­zelf en zijn echt­ge­note en voor zijn inzet in de pa­ro­chie!

Terug