Arsacal
button
button
button
button


Uitgezonden..... 'Traditio symboli'

Bij de neocatechumenale gemeenschap in Alkmaar

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 22 juni 2023 - 279 woorden

Woens­dag­avond 21 juni was ik in de Maria­kerk in Alkmaar waar de vie­ring plaatsvond van de over­rei­king van de ge­loofs­be­lij­de­nis met de uitzen­ding om het evan­ge­lie door te geven en te ver­kon­di­gen. Een mooie vie­ring waarvoor ook ge­meen­schappen uit Den Haag en Haar­lem geko­men waren en zelfs een ver­te­gen­woor­diging uit Luik.

Catechumenaat

De Neo­ca­te­chu­me­nale Weg is een cateche­tische route om het doopsel opnieuw en sterker te gaan beleven. Gebruik wordt gemaakt van het parcours dat de kerk kent voor volwassen dopelingen: een catechumenaat met in­schrij­ving, over­rei­king van het Onze Vader, van de ge­loofs­be­lij­de­nis enzo­voorts.

Niet het werk van mensen

Op deze avond kregen de broe­ders en zusters van de ge­meen­schap van Alkmaar dus de ge­loofs­be­lij­de­nis toe­ver­trouwd met de opdracht om die niet alleen te geloven, maar ook te leven en te ver­kon­di­gen. Een passage uit het werk van Cyrillus van Jeru­za­lem liet horen wat volgens deze kerk­va­der het belang is van de ge­loofs­be­lij­de­nis: die is niet het werk van mensen, maar samen­ge­steld vanuit de in­spi­ra­tie door de heilige Geest en een samen­vat­ting van het oude en nieuwe testa­ment.

Drie kenmerken van de christen

In de homilie heb ik vooral drie aspecten voorge­hou­den van het leven van een christen die zijn geloof wil belij­den met hart en mond: de inner­lijke vrij­heid (met een voor­beeld uit het leven van Carmen Hernandez), het belang van han­de­len vanuit Gods te­gen­woor­dig­heid en niet te zeer op eigen kracht (wees een braam­struik die niet verbrandt; dan kunnen we ver­trouwen hou­den ook als we geen succes schijnen te hebben, vgl. de H. Petrus Chanel) en het leven vanuit een hou­ding van ver­bon­den­heid met de kerk en nede­rig­heid (met als voor­beeld het verchil tussen Fran­cis­cus en Pierre Valdes).


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug