Arsacal
button
button
button
button


WJD weekend en besturencursus in Heiloo

Op weg naar Lissabon...

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 24 juni 2023 - 489 woorden
uitwisselingsgeschenkjes voor tijdens de wjd
uitwisselingsgeschenkjes voor tijdens de wjd
De priesters van de H. Mis voor de jongeren
De priesters van de H. Mis voor de jongeren
In de genadekapel
In de genadekapel

Het was deze zater­dag druk in het Dio­ce­saan Hei­lig­dom in Heiloo. De jon­ge­ren die naar de wereld­jon­ge­ren­da­gen gaan, had­den een kennis­ma­kings- en voor­be­rei­dings­week­end. De deel­ne­mers aan de kerk­besturen­cur­sus had­den een mooi pro­gram­ma en er komen in deze tijd ook veel mensen op de fiets, wan­de­lend of met de auto naar het hei­lig­dom voor de Mis of een kaarsje bij Onze Lieve vrouw ter Nood.

Op de grens van oud en nieuw

Ik begon deze zater­dag met de Eucha­ris­tie­vie­ring voor de deel­ne­mers aan de besturen­cur­sus. We vier­den het hoog­feest van Johannes de Doper, die op de grens stond van het Oude en Nieuwe Testa­ment. In de homilie stond ik daarbij stil. Johannes' geboorte werd nog groots aan­ge­kon­digd in de tempel van Jeru­za­lem temid­den van wierookwolken. De geboorte van Jezus vond plaats in de een­vou­dige set­ting van een stal en werd aan­ge­kon­digd thuis, bij een jonge vrouw in een gewoon dorpje. Dat is het Nieuwe Testa­ment, een simpel begin. Toch zou God juist in de tijd van het Nieuwe Testa­ment Zijn grootste won­de­ren doen.
Ook wij kunnen ons soms voelen als bij de geboorte van Johannes de Doper, op de grens van Oud en Nieuw, op de grens van het Rijke Roomse Leven dat is af­ge­slo­ten en de toe­komst die nog moet beginnen en die wij door onze missio­naire inzet proberen voor te berei­den. Onze situatie is als het huisje in Nazareth, simnpel en een­vou­dig, het stelt niet veel voor, zo lijkt het. Toch kan dat het begin zijn van iets won­dermoois als wij ver­trouwen dat God het uit­ein­delijk leidt...
Na de Mis begon de studie­dag met onder meer prof. Theo Schuyt.

Heilige Mis voor de jon­ge­renen in de genade­ka­pel

Na de Eucha­ris­tie­vie­ring wandelde ik over het hei­lig­dom en trof de pries­ters en de jon­ge­ren die uit hun Mis kwamen en hun ver­dere pro­gram­ma gingen beginnen. Na even een foto met de pries­ters liep ik door naar de genade­ka­pel om er een noveenkaars op te steken. Het was juist voor het begin van de opnieuw goed bezochte reguliere Mis die door pater Gerard Wijers werd gevierd.

WJD-voor­be­rei­dings­pro­gramma

De bijna hon­derd jon­ge­ren die mee­gaan met onze bisdomreis had­den een mooi pro­gram­ma met onder meer ver­schil­lende work­shops en veel gelegen­heid elkaar te leren kennen. Zo gaan ze met vrien­den op reis! Aan het einde van de mid­dag was er een aanbid­ding waaraan ik heb deel­ge­no­men. Het was mooi om een stamp­volle semi­na­rie­ka­pel met jon­ge­ren zo te zien bid­den. Na de aanbid­ding was er een barbecue en veel gezellig­heid. Aan het einde daar­van heb ik een woordje gehou­den om de jon­ge­ren uit te nodigen stappen te zetten in het geloof door inner­lijke vrij­heid, door te leven vanuit Gods gaven (en min­der vanuit eigen pres­ta­ties) en in een­heid en ver­bon­den­heid met de Kerk. Daarna waren er nog andere pro­gram­ma-onder­de­len, gericht op groeps­vor­ming en elkaar leren kennen en groeien in je geloof. De sfeer was prima! Dat is alvast een goed voor­te­ken voor een mooie WJD-erva­ring!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug