Arsacal
button
button
button
button


De Kerk lééft... Op bezoek bij de Eritrees katholieke gemeenschap

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 8 juli 2023 - 289 woorden

Zater­dag­mid­dag 8 juli was ik bij de jaar­dag van de Katho­lie­ke Eritrese ge­meen­schap die kerkt in de "Nieuwe Au­gus­ti­nus" in Am­ster­dam-Noord. Een volle kerk en een fees­te­lijk gebeuren.

Eerste communie

Bij deze jaar­dag ter ere van de Aller­hei­ligste Drieëenheid, deden 22 kin­de­ren hun eerste heilige communie. De li­tur­gie wordt in deze katho­lie­ke ge­meen­schap gevierd in de Ge'éz ritus. De pries­ter, Abba Tesfayoanes Ketama ver­zorgt een groot gebied en viert de heilige Li­tur­gie op ver­schil­lende plaatsen, maar Am­ster­dam is na­tuur­lijk wel een druk bezochte lokatie.

Jonge mensen

Het overgrote deel van de gelo­vi­gen die op deze dag aanwe­zig zijn geweest, waren jonge mensen, jon­ge­ren en ouders van jonge kin­de­ren. Ook de organi­sa­tie van de dag lag minstens deels bij jon­ge­ren.

 

Sacra­ment

De H. Li­tur­gie neem ver­schil­lende uren in beslag, maar ik was op tijd om de heilige communie uit te reiken aan de kin­de­ren die hun eerste communie deden en aan het einde van de Li­tur­gie een woord te spreken en de zegen te geven. Na de H. Li­tur­gie werd het H. Sacra­ment uit­ge­steld en was er een sacra­ments­pro­ces­sie buiten, voor de kerk, af­ge­slo­ten met de sacra­men­tele zegen in de kerk.

Een grote zaal

Op 900 meter afstand van de Nieuwe Au­gus­ti­nus bevindt zich de Koptische ka­the­draal. De Koptische chris­te­nen van die kerk zijn welis­waar niet volle­dig verenigd met de katho­lie­ke kerk maar staan dicht bij ons en er zijn harte­lijke ver­hou­dingen. De Koptische kerk beschikt over een grote zaal en tuin waar de kin­de­ren kunnen spelen en die was op deze dag ter beschik­king gesteld van de Eritrese katho­lie­ken voor een grote en fees­te­lij­ke maal­tijd voor alle gelo­vi­gen.

Het was een mooie en gezegende dag waar­mee ik de Eritrees katho­lie­ke ge­meen­schap en hun pries­ter van harte proficiat wens!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug