Arsacal
button
button
button
button


Zonder Christus is er geen hoop....

Paaswake in de Boomkerk

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 31 maart 2013 - 701 woorden
de dopelingen en vormelingen
de dopelingen en vormelingen

Zeer bin­nen­kort begint de res­tau­ra­tie van “De Boom”, de H. Fran­cis­cus van Assisi-kerk in Am­ster­dam (oud-west). Daar heb ik dit jaar de Paas­wake gevierd en het heilig doopsel en vormsel toege­diend aan een heel gezin (zie foto).

Na afloop was er een ont­moe­ting in de prach­tige zaal waarover deze pa­ro­chie beschikt. Daar kon­den we de dopelingen en vor­me­lin­gen fe­li­ci­te­ren en elkaar een zalig Pasen wensen.

Pastoor I. Osterhaus en pas­to­raal werker R. Polet asiss­teer­den bij de vie­ring. Hier­on­der volgt de preek die ik bij deze gelegen­heid heb gehou­den.

homilie

Broe­ders en zusters en heel bij­zon­der degenen die in deze nacht het heilig doopsel en vormsel gaan ont­van­gen, We zijn van­nacht be­gon­nen in een donkere kerk.

Één enkel licht werd in dat donker ontstoken: het licht van de paaskaars, het licht van Christus en van dat licht hebben wij allemaal licht ont­van­gen voor onze eigen kaars.

Dat licht van die ene grote kaars, dat licht van Christus, is na­tuur­lijk een teken en een bood­schap voor ons: Wie ben je zon­der het licht van Christus, zon­der het uit­zicht, de hoop, het leven dat Jezus je geeft? Wat is je leven als je geen uit­zicht hebt, geen hoop, geen toe­komst? Wat is je leven als alles alleen maar duister is? Zonder Christus is ons leven misère, tenzij je het mis­schien heel goed en rijk getroffen hebt, je altijd heel gezond bent en heel gelukkig in je relatie, ja, mis­schien dat je dan een tijd kunt denken dat je niemand nodig hebt, dat je het alleen wel af kunt.

Maar zo is het niet! Uit ons­zelf zijn wij ster­fe­lijke mensen, ten dode opge­schre­ven, we zullen ziek wor­den, van deze aarde ver­dwij­nen en wat blijft er dan over van alles wat je hebt gedaan, wat voor bete­ke­nis heeft je leven dan gehad? In deze nacht horen we het ant­woord: je leven is geborgen in de liefde van God, die in Jezus Zijn Zoon de dood en de zonde heeft overwonnen.

In Christus heb je een toe­komst, in Christus heb je hoop, in Christus heb je leven.

En daarom ben ik zo blij dat ik van­avond dit nieuwe leven in Christus aan ver­schil­lende kin­de­ren en vol­was­se­nen mag door­ge­ven.

Als het je tegenzit: stel je hoop op Christus! Als je ziek bent, als je verdriet hebt, denk eraan dat je in Christus alles al hebt overwonnen omdat Zijn liefde jou heeft bestemd om te leven voor eeuwig, om gelukkig te zijn en al jouw lij­den, jouw verdriet, je pijn, je tegen­slagen, je gebrek, je zwak­heid, het is allemaal als het kruis van Christus: het is een doorgang, je moet er door­heen, zoals Jezus toen op Golgotha, maar je moet ver­der, want je doel is het leven, het nieuwe leven bij God.

Dus: geef niet op! Hou vol! Ga voor het leven! Daarom wor­den de vol­was­se­nen van­avond ook gevormd: zij ont­van­gen de kracht van de heilige Geest in dat sacra­ment van het Vormsel.

Jullie ont­van­gen die grote genade, die kracht van de heilige Geest om je niet af te sluiten, je niet op te sluiten, maar uit jezelf te tre­den, ik bedoel: niet teveel bezig te zijn met jezelf, ervoor anderen te kunnen zijn, met moed door te gaan, te getuigen van je geloof en van de hoop die in je leeft! Dat is de kracht van het heilig vormsel.

De kleine kin­de­ren zullen nu nog alleen het heilig doopsel ont­van­gen: als ouder vraag je in het doopsel dat God dat kind van je zal be­scher­men en bewaren, het zal behoe­den voor gevaren, het zal lei­den naar geluk. En we hopen na­tuur­lijk dat dit kind het later zal beves­tigen en zelf om het vormsel zal vragen als een teken dat het op die weg van Gods Geest ver­der wil gaan.

Ja, de Heer is verrezen, Hij is opgestaan uit de doden.

Hij heeft de deur naar de hemel voor ons open gedaan, wij mogen er binnen gaan, dat is ons uit­zicht, dat is ons per­spec­tief.

Nee, wij gaan niet voor de dood, wij gaan voor het leven; ons uit­zicht is niet een zwart gat, een leegte, de dood, maar de vreugde van een leven vol geluk.

De Heer is verrezen! Zalig Pasen!

AMEN

Terug