Arsacal
button
button
button
button


Eerste Catechese-ochtend “rise up” voor WJD-jongeren

Receptie bij de ambassadeur

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 2 augustus 2023 - 806 woorden

Woens­dag­och­tend mocht ik de drie catechese-ochten­den openen met als thema: in­te­grale eco­lo­gie.

Pa­ro­chie­zaal

De catecheses voor de jon­ge­ren vin­den plaats in een kerk (of liever onder een kerk) in de buurt van hun slaaplo­ca­tie. Over die locatie zijn de jon­ge­ren wel tevre­den. Op de Wereld­jon­ge­ren­da­gen zijn die locaties primi­tief, maar het is goed te doen. Onder de kerk bevond zich een grote pa­ro­chie­zaal waar de duizend jon­ge­ren in kon­den. Er was een band (nu nog zon­der naam, maar er wordt deze dagen een goede naam bedacht) en een jon­ge­ren koor uit Raamsdonksveer die de ochtend muzikaal opluister­den.

Verloop van de ochtend

De opzet van de catecheses is anders dan in het verle­den. De bis­schop moet kort spreken, een kwar­tier maar, waarbij hij vragen meegeeft voor groeps­ge­sprekken. De bis­schop die catechese geeft, wordt geacht bij de doel­groepen langs te gaan en hier en daar wat van de gesprekken op te pikken, om daar plenair een ver­slag van te doen. Daarna wer­den er gele opblaas­ba­re ballen de zaal in gegooid, waar de jon­ge­ren vragen op kon­den schrijven. Ik heb met veel plezier mee­ge­daan aan het gooien van die ballen! Een aantal van die vragen is er daarna uitgepikt om door de bis­schop beant­woord te wor­den. Ook waren er nog bouw­ste­nen die wor­den gevormd tot een huis, waarop post-it briefjes wer­den beves­tigd met re­sul­taten uit de gesprekken. Aan het einde van de ochtend werd de Eucha­ris­tie gevierd waarin mgr. Everard de Jong hoofd­cele­brant was.

In­te­grale eco­lo­gie

De catechese ging dus over in­te­grale eco­lo­gie, verbon­den met het evan­ge­lie van het bezoek van Maria aan Elizabeth ( Lc. 1, 39-45). Dat evan­ge­lie werd eerst gelezen.

Als het over eco­lo­gie gaat, kunnen we ons al gauw wat mach­te­loos voelen: het gaat om zulke grote dingen en wij zijn zelf maar beperkt en klein. Maar wat kunnen we als christen? Ik noem hier­on­der kort de punten die aan de orde kwamen, wellicht dat ik later nog tijd vind om een uit­ge­werkte versie op Arsacal te plaatsen.

1. Laat je raken en kom in bewe­ging:

het voor­beeld van Pier Giorgio Frassati, die zich als kind liet raken door de nood van een arm kind. Open­heid voor de heilige Geest.

2. In de tien punten van paus Fran­cis­cus over in­te­grale eco­lo­gie 

komt dui­de­lijk naar voren hoe alles met elkaar samenhangt. Het gaat niet alleen om bepaalde dingen doen voor het klimaat, maar om een bewust­zijn dat alles met elkaar samenhangt; het gaat om de vraag: welke wereld willen we achterlaten?

3. Er is klimaatver­vuiling op Micro-niveau: 

veel mensen zeggen: hoe kunnen we geloven in een God als er zoveel kwaad gebeurt? Maar het is de mens die achter zoveel dingen zit die ver­keerd gaan: achter klimaat­ver­an­de­ring en zoveel andere zaken, zit het gedrag van mensen. Ik heb dat geïllustreerd met een paar voor­beel­den (Uganda, de lan­den die grootste ver­vuilers zijn, de 125 rijksten op aarde). Kort door de bocht: de rijken ver­vuilen, de armen lij­den. Het komt dus aan op recht­vaar­dig­heid, je bent als mens een bouwsteen, door goede keuzes.

4. Drie punten over wat onze bijdrage kan zijn aan een beter klimaat

a. Je in­stel­ling is be­lang­rijk: ga je voor jezelf of voor wat God wil en voor de naaste, kies je voor het ware, Goede en schone, of voor je ik? Het verlangen naar een ijsje: een kind wil ijs, een groot ijsje, een vol­was­se­ne on­der­scheidt en maakt afwe­gingen. Daarbij is bereid­heid nodig om offers te brengen, dat leer je door je grenzen te verleggen ( vgl. Het bergbeklimmen door Pier Giorgio Frassati). Als je offers kunt brengen word je vrijer.

b.Ga door, hou vol! Zowel Maria als Jezus kregen na een mooi roe­pings­mo­ment met prach­tige vooruit­zichten, met be­proe­vingen te maken. Dat zal jou ook over­ko­men. Als je je roe­ping, je missie ontdekt, is dat iets prach­tigs, maar dan komt ook een stukje woes­tijn. Stel je er op in en houd vol!

c. Geloof in het on­ver­wachte, de creativi­teit van de heilige Geest. Af en toe gebeurt er iets dat alles toch weer anders maakt ( vgl. De schimmels die plastic eten).

Een goed klimaat begint bij ons­zelf. En ook: één mens, Maria, ver­an­der­de de wereld, doordat zij " ja" zei tot God en in bewe­ging kwam.

Op "Katho­liek leven" is de catechese te volgen en ook de beantwoor­ding van de vragen (tenminste gedeelte­lijk)

Op bezoek bij de am­bas­sa­deur

In de mid­dag was er een in­for­mele receptie in de resi­dentie van de Neder­landse am­bas­sa­deur, mw. Margriet Leemhuis. Zij ont­ving de Neder­landse bis­schop­pen en een afvaar­diging van mede­wer­kers aan het Neder­landse WJD pro­gram­ma, zowel uit Neder­land zelf als ook uit Curaçao, Bonaire en Aruba. Het was een gezellige in­for­mele ont­moe­ting met een hapje en een drankje. Daarna reden we weer naar ons logeeer­a­dres, maar dat bleek nog een uit­daging te zijn omdat veel wegen waren afgezet. Intussen is ook paus Fran­cis­cus in Portugal aan­ge­ko­men.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug