Arsacal
button
button
button
button


Een dag van barmhartigheid… De WJD in Lissabon

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 4 augustus 2023 - 646 woorden
Met de Neocatechumenale jongeren
Met de Neocatechumenale jongeren

Vrij­dag 4 au­gus­tus was de derde catechese­dag, met als thema barm­har­tig­heid; het was ook de dag van de Kruis­weg en voor een van de deel­ne­mers een spannende dag, voor twee anderen een heel bij­zon­dere dag.

Barm­har­tig­heid en wij­wa­ter

Mgr. Rob Mutsaerts sprak over het thema van de barm­har­tig­heid. Hij noemde keizer Tiberius, door Lucas genoemd in de proloog van zijn evan­ge­lie. De keizer had een gebroken bestaan gekend, zonde en misluk­king had­den hem getekend. Zo staan wij ook voor God als zwakke mensen met onze gebroken­heid, maar we zijn door God bemind en mogen ons met die zwak­heid, misluk­kingen en zon­den aan Zijn barm­har­tig­heid toe­ver­trou­wen. In de publi­ca­ties van een aanwe­zige jour­na­list kreeg vooral een opmer­king aan­dacht die de bis­schop maakte over wij­wa­ter dat in tegen­stel­ling tot gewoon water niet zou bederven. Ik ben zelf geen expert op dit gebied, maar het leidde tot een en­thou­siaste dis­cus­sie op (voor­ma­lig) Twitter.

Wil je met me trouwen?

Voor de inlei­ding van de bis­schop ver­telde Michel zijn levens­ver­haal, waarin die gebroken­heid naar voren kwam. Hij kon getuigen hoe hij Gods barm­har­tig­heid had gevon­den en tot hoever de Heer hem had geholpen. Sinds twee jaar heeft hij verke­ring met Linda en de apotheose van zij verhaal was dat hij haar nu ten huwe­lijk vroeg. Na­tuur­lijk kreeg hij een luid applaus. Stralend nam Michel weer plaats naast zijn toe­koms­tige echt­ge­note. Een bij­zon­dere dag voor hen!v

Biecht

Na de inlei­ding van mgr. Mutsaerts was er gelegen­heid het boete­sa­cra­ment (de biecht) te ont­van­gen. Zeer velen maakten er gebruik van, ik ben zelf de gehele tijd bezig geweest met biecht­ho­ren, tot vlak voor het einde van de tijd die ervoor be­schik­baar was.

Ge­meen­schappen

Deze dag waren ook de jon­ge­ren van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg aanwe­zig bij de catechese, ook jon­ge­ren van Opus Dei en Emmanuel hebben aan een catechese­dag mee­ge­daan. Na afloop van de dag ben ik samen met andere bis­schop­pen met de jon­ge­ren van de Weg op de foto gegaan.

Gesprek

Voor "katho­liek leven" werd er na de ont­moe­ting van deze ochtend nog een gesprek gehou­den. "Katho­liek leven" is een You Tube­ka­naal en web­si­te van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie maar het func­tio­neert vooralsnog vooral ten dienste van som­mi­ge bis­dom­men. Zo was er voor dit gesprek niemand van onze bisdomreis of van die van de ver­schil­lende ge­meen­schappen uit­ge­no­digd, door een misverstand was ik toch bij het gesprek aanwe­zig. Ik zou het waar­de­ren als het ini­tia­tief dat op zich goed is, wat meer open zou staan voor heel de kerk­pro­vin­cie.

Een zieke

Een van de jon­ge­ren van onze reis van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam had ge­zond­heids­pro­ble­men gekregen en moest zelfs naar het zie­ken­huis waar hij de nodige medi­ca­tie heeft gekregen. Hij wordt nu goed ver­zorgd bij zusters in de buurt van de kerk waar wij samen­ko­men voor de catechese en de Eucha­ris­tie en het ziet er gelukkig posi­tief uit.

Op stap

Omdat ik be­schik­baar wilde zijn als de zieke in het zie­ken­huis moest wor­den opgeno­men, maar ook omdat ik wel iets van de sfeer van de WJD wilde proeven, ben ik met mgr. Mutsaerts ’s mid­dags de stad inge­gaan. In de basiliek da Estrela waren de Fransen aanwe­zig voor gebed en aanbid­ding. Onderweg kwamen we vele jon­ge­ren tegen, de hele stad wordt door de WJD-gan­gers gedomi­neerd. Door de hele stad zagen we reli­gi­euzen en pries­ters met groepen van jon­ge­ren rondlopen. Ver­schil­lende metro­sta­tions waren af­ge­slo­ten van­wege de drukte rond het park waar de Kruis­weg met de paus werd gehou­den. We brachten ver­vol­gens ook een bezoek aan de ka­the­draal en het geboor­te­huis van de heilige Antonius van Padua. De foto's geven een indruk van de aanbid­ding in de basiliek, van de ka­the­draal met het beeld van O.L. Vrouw van Fatima en de drukte in de metro.

Daar vlakbij de ka­the­draal stroomt de Taag, de rivier waaraan Lissabon is gelegen. Vlakbij een van de twee grote bruggen die deze brede rivier overspannen, zullen de vigilie en de slot­mis wor­den gehou­den.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug