Arsacal
button
button
button
button


Slotmis met de paus in Parque Tejo

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 6 augustus 2023 - 850 woorden

Zondag­mor­gen 9.00 uur Portugese tijd - in Neder­land 10 uur - vond de Slot­mis van de WJD plaats met paus Fran­cis­cus. Een paar indrukken.

Bustocht

’s Morgens ver­trok­ken we al om 4.45 uur uit het hotel. Mgr. De Jong had - zoals hij altijd heeft gedaan - op het veld bij de jon­ge­ren geslapen, wat ik wel knap vind. Na een bus­tocht door nachte­lijk Lissabon kwamen de Bis­schopsbussen aan bij het veld waar - zoals gebruike­lijk bij de wjd - voor iedere bis­schop een kazuifel en mijter was die zij na afloop mee mochten nemen.

Over­zicht 

Doordat we bij de Mis iets hoger mochten zitten, dicht bij het pausaltaar, kon ik iets meer zien van het enorme veld vol jon­ge­ren. Vooraan bij de groepen pries­ters die con­ce­le­breer­den, ontdekte ik al vrij snel (mede dank zij een tele­foontje van rector Jeroen de Wit) de groep Neder­landse pries­ters met ook Javier Acuna Acuna die ’s morgens al de zieke naar het vliegtuig had gebracht en alles net op tijd had kunnen red­den en nu toch ook nog vooraan stond.

De schat­tingen bleven ook voor de Mis op an­der­half miljoen. We hoorde wel van een Neder­landse groep die bij de Avond­wake niet meer was toe­ge­la­ten op het veld omdat het er te vol was.

Fatima

Bij het altaar stond het beeld van O.L. Vrouw van Fatima. De paus was een dag eer­der nog in Fatima geweest. De bood­schap van Fatima is op dit moment weer bij­zon­der actueel omdat die gaat over de beke­ring van Rusland na een toe­wij­ding van dat land aan het on­be­vlekt hart van Maria. De bood­schappen van Fatima gaan onder meer over boete doen en over vrede. De paus herinnerde in zijn slot­woord eraan dat er op zoveel plaatsen in de wereld con­flic­ten zijn en bad, zoals hij steeds doet, voor Oekraïne. Nu was het beeld over­ge­ko­men van Fatima naar het veld (met in de kroon van Maria de kogel waar­mee paus Johannes Paulus op de Fatima­dag 13 mei werd neergeschoten). Na afloop vande Mis ging paus Fran­cis­cus naar het Fatima­beeld toe om er nog te bid­den.

Pries­ter-discjockey

Voor de Mis was er een pries­ter-discjockey actief, die dui­de­lijk al zijn sporen op dat terrein had ver­diend en er veel zin in had. De eucha­ris­tie­vie­ring daarna was mooi en een­vou­dig, met een hel­dere preek van de paus die ook elders kan wor­den nagelezen.

Wees niet bang

Ver­schil­lende keren herhaalde de paus in zijn homilie de woor­den van de H. Paus Johannes Paulus II: "wees niet bang", "Non tenga miedo". Die laatste woor­den herhaalde de paus, maar daarvoor gaf hij nog twee andere woor­den, verbon­den met het feest van de Gedaante­ver­an­de­ring toen de apos­te­len Jezus zagen stralen. Luis­te­ren en stralen waren twee be­lang­rijke woor­den. Stralen niet in de zin dat je een gekleurd mooi beeld van je zelf neerzet, maar wel in de zin van dat je het goede, je geloof leeft en uit­straalt. Luis­te­ren geeft aan dat we aan­dacht moeten hebben voor (de noden van) ieder mens. De paus geeft daarbij dui­de­lijk aan dat de kerk er voor ie­der­een is, ook voor wie gezon­digd heeft en dat het er niet om gaat iemand bij zijn zonde te bepalen, maar die persoon op te richten. Zo heeft de paus deze week weer dui­de­lijk gemaakt dat niet onze zon­den tellen, maar onze eenvoud en ons verlangen om een goed mens te zijn. De Heer houdt van je, ook al gaat het mis­schien vaak fout. Vandaag bad de paus zoals gezegd ook voor de vrede, waarbij hij aan het eind van de Mis de Oekraïne noemde, maar ook aangaf dat er zoveel plaatsen zijn waar con­flic­ten zijn.

Seoul

Aan het einde van de Eucha­ris­tie­vie­ring werd bekend gemaakt dat in 2025 het heilig jaar wordt gevierd in Rome, waar ook bij­zon­dere aan­dacht voor jon­ge­ren zal zijn. De paus nodigde de jon­ge­ren voor het "jubileum van de jon­ge­ren" uit. De volgende Wereld­jon­ge­ren­da­gen in eigen­lijke zin zullen echter in 2027 in Seoul zijn. Dat was niet helemaal een verras­sing omdat die geruchten al flink de ronde deden en er ook wel erg veel Koreaanse bis­schop­pen op het podium dicht bij de paus mochten zitten.

Dank­woord

De paus bedankt ver­der allen die zich voor de WJD had­den ingezet; die mid­dag was voor hen nog een speciale bij­een­komst met de paus. Dat dank­woord gold ook de presi­dent van Portugal die bij de meeste grote plech­tig­he­den per­soon­lijk aanwe­zig was geweest.

Op de terugweg zagen we de volle straten met jon­ge­ren die terug kwamen van het veld. Het was warm en zowel op het veld als bij de tocht terug waren er de nodige pelgrims die daar last van had­den. We kijken terug op mooie, geslaagde Wereld­jon­ge­ren­da­gen.

Vertrek

Tegen 18.00 uur was ik nog eenmaal bij de kerk San Joao De Brito waar we de afgelopen dagen de catecheses had­den gehad. Daar ver­trok­ken de deel­ne­mers aan de pelgrims­tocht van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam weer met de bus, rich­ting Neder­land, maar eerst naar Lourdes! Daar heb ik afscheid van hen geno­men en een goede reis gewenst. We hopen elkaar bin­nen­kort op de reünie weer terug te zien.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug