Arsacal
button
button
button
button


Is het bisdom de grote vijand als het over kerksluitingen gaat?

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 9 augustus 2023 - 667 woorden

Over weinig zaken ont­staat meer commotie dan wanneer het over kerk­slui­tingen gaat. Het komt er dan al gauw op neer dat de schuld bij "het bisdom" wordt gelegd. "Het bisdom wil kerken sluiten" en "de bis­schop moet het zelf maar eens komen uitleggen", hoor je dan.

Kerntaken

De eerste zorg van het bisdom en van de bis­schop is de voort­gang van het ker­ke­lijk leven, het liefst in levende ge­meen­schappen van jong en oud, waarin de ver­schil­lende aspecten van het kerk-zijn wor­den beleefd: caritas - zorg voor de min­der bedeelde naaste -, catechese, pas­to­rale zorg en ere­dienst zijn daarbij kern­be­grippen. En na­tuur­lijk moeten er voldoende finan­ciële mid­de­len zijn om dat allemaal moge­lijk te maken, waarbij er solidaire aan­dacht moet zijn voor de ge­meen­schappen die wel mensen maar geen geld hebben.

Kijken naar je situatie

Vanuit het bisdom wor­den er enkele "tools" aan­gereikt aan pa­ro­chies om hun eigen situatie te evalueren: een vitali­teitsscan en tools voor een finan­cieel plan en een gebouwen­plan. We vragen van de pa­ro­chies om daar­mee aan de gang te gaan en hun eigen situatie af te wegen. Een pa­ro­chie(kerk) kan niet bestaan zon­der geloof, zon­der geld en zon­der mensen die de pa­ro­chie willen mee-dragen. Oefent het bisdom hierbij druk uit? Wel als het ter plaatse niet de goede kant opgaat en actie uitblijft. Die druk bestaat er in dat de mensen ter plaatse wor­den aangespoord om hun situatie onder ogen te zien en ermee aan de gang te gaan. Als dat uitblijft en men ter plaatse de keuze nog moet maken met welke kerk­ge­bouwen de pa­ro­chie ver­der gaat, wor­den tij­de­lijk geen machti­gingen verleend voor kost­ba­re res­tau­ra­ties en her­stel­lingen als die nog niet echt nood­za­ke­lijk zijn.

Moet de kerk dicht?

Moeten "bepaalde" kerken van het bisdom dicht? Nee, dat niet. Er zijn weleens cijfers genoemd, maar die hebben betrek­king op de vooruit­zichten: welk aantal kerken zullen we open kunnen hou­den? Hoe zien onze moge­lijk­he­den eruit naar de toe­komst toe? Liever sluit ik geen enkele kerk. Aan de andere kant is het niet goed en rede­lijk het weinige geld dat een pa­ro­chie heeft te beste­den aan het open hou­den van kerken, terwijl dat op iets lan­gere termijn toch niet haal­baar zal zijn (tenzij door een won­der de situatie compleet veran­dert) en daar­mee de mid­de­len ver­dwij­nen om de pas­to­rale zorg en de andere taken van de kerk nu en naar de toe­komst toe te kunnen vol­bren­gen.

Voorstel aan het bisdom

Vaak zien mensen die (enigszins) bij de kerk betrokken zijn dat ook wel, maar het wordt voor hen pijn­lijk en moei­lijk als dit alles leidt tot de slui­ting van hun eigen kerk. Be­grij­pe­lijk! Wat vanuit de pa­ro­chie/het samen­wer­kings­ver­band wordt voor­be­reid en aan het bisdom gedaan, is een voorstel, tot stand geko­men na consul­ta­tie van alle betrok­ke­nen. Daarna komt het voorstel bij het bisdom. Bij de bespre­king in de staf en in de pries­ter­raad wor­den eventuele bezwaren die zijn inge­diend, mee­ge­no­men. Na deze bespre­kingen en na een advies van de pries­ter­raad, neemt de bis­schop de beslis­sing.

De pro­ce­dure

De hele pro­ce­dure en de nodige toelich­tingen daarop zijn te vin­den op de web­si­te van het bisdom:

Begrip en consensus

Gelukkig gaat het lang niet altijd zo dat er protesten blijven en ie­der­een zich vastbijt in de eigen positie. Er zijn gelukkig de nodige mooie voor­beel­den van consensus, niet in de zin van dat er geen verdriet is en geen pijn, wél in de zin van dat er begrip is voor de situatie en de beslis­sing. In de meeste gevallen gaat het gelukkig zo. Dat is ook te hopen, want uit­ein­delijk is men meestal niet met lange beroeps­pro­ce­du­res naar Rome gebaat. Uit­ein­de­lijk nemen we geen beslis­sing tot kerk­slui­ting, terwijl het ook best anders kan. Het is juist fijn als we samen naar de toe­komst kunnen kijken en onze energie kunnen beste­den aan het samen bouwen aan iets moois... en voor wie in Jezus gelooft, is dat op de eerste plaats het door­ge­ven van het evan­ge­lie met alle facetten die daarbij horen...

Terug