Arsacal
button
button
button
button


Mgr. Gallagher bedankt voor het bezoek

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 9 augustus 2023 - 164 woorden
zondags bij de kathedraal
zondags bij de kathedraal
De dankbrief
De dankbrief
aanbieding van de nieuwe tulp
aanbieding van de nieuwe tulp

Bij terug­komst van de Wereld­jon­ge­ren­da­gen vond ik een brief van Mgr. Gallagher waarin hij ons allen bedankt voor de ont­vangst bij zijn bezoek van 30 juni tot 2 juli.

Harte­lijk

Mgr. Gallagher noemt het bezoek "on­ver­ge­te­lijk" door de harte­lijke ont­vangst en de uitstekende organi­sa­tie van dit korte maar intense bezoek. Ik sluit me na­tuur­lijk graag bij die wor­den aan: veel dank aan allen die zich hebben ingezet om dit moge­lijk te maken!

Pries­ters

In het bij­zon­der noemt hij de aanwe­zig­heid van zoveel pries­ters bij de Eucha­ris­tie­vie­ring op zater­dag 1 juli en de gezellige ont­vangst daarna, met dank aan Eric Fennis voor de organi­sa­tie van het pro­gram­ma en de li­tur­gische vie­rin­gen, zater­dag in Am­ster­dam, op zon­dag in de ka­the­draal. Ook daar sluit ik me graag bij aan. Ik heb het zeer ge­waar­deerd dat zoveel pries­ters waren geko­men.

Rond­vaart

Zater­dag­avond was er een rond­vaart in een boot waarbij op ini­tia­tief van een Stich­ting een nieuwe tulpsoort aan de aarts­bis­schop werd aan­ge­bo­den.

Inder­daad mochten we terug­kij­ken op een mooi weekend.

Terug