Arsacal
button
button
button
button


Omgaan met stress en spanning

'Heer, red mij!' - 19e zondag door het jaar a

Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 13 augustus 2023 - 1204 woorden
Omgaan met stress en spanning
Maria, sterre der zee, bracht door haar voorspraak vele stormen tot bedaren
Maria, sterre der zee, bracht door haar voorspraak vele stormen tot bedaren
De kerk is er voor allen, zei de paus op de WJD, ga binnen en naar boven, stap voor stap, op de weg van Jezus
De kerk is er voor allen, zei de paus op de WJD, ga binnen en naar boven, stap voor stap, op de weg van Jezus

Aan het begin van de Eucha­ris­tie­vie­ring in de ka­the­draal heb ik nog even terug gekeken op de mooie wereld­jon­ge­ren­da­gen met meer dan 1.5 miljoen jon­ge­ren. Daar hield de paus de jon­ge­ren drie "woor­den" voor: straal, luister en wees niet bang. Maar wat doe je dan met stress en span­ning?

Tegenwind

Daar ston­den we bij stil tij­dens de Eucha­ris­tie­vie­ring in de ka­the­draal, naar aan­lei­ding van het evan­ge­lie (Mt. 14, 22-33), dat verhaalde van de leer­lin­gen die op het meer wor­den getroffen door hevige tegenwind en hoge golven en die menen een spook toen zien toen Jezus ove rhet meer naar hen toekwam. De homilie vindt U hier­on­der.

De H. Mis is nog te zien op Ka­the­draal TV: Heilige Mis - Zondag 13 au­gus­tus - 19e Zondag door het jaar - YouTube

Stralen

De drie woor­den van paus Fran­cis­cus sloten goed aan: we wer­den door hem uitgedaagd niet te stralen met een lege buiten­kant, door ons­zelf gewel­dig voor te doen, maar met het licht van Christus:

"I would like to tell you that we do not radiate light by put­ting ourselves in the spotlight, for that type of light is blin­ding. No, we cannot illumine others by projec­ting a perfect, well-ordered, refined image of ourselves, or by appea­ring to be powerful and successful, strong but without light. No, we radiate light - we shine - by welco­ming Jesus into our hearts and lear­ning to love as he does. To love like Jesus: that is what makes us shine, makes us do works of love".

Luister

Het moeten ophou­den van "de schone schijn" is juist een oor­zaak van stress en span­ning. Dat we ons­zelf niet centraal moeten stellen, kwam ook tot uiting in de tweede oproep van de paus: "Luister": aan­dacht voor de naaste, echt naar haar of hem luis­te­ren...

WAT GEEFT RUST BIJ SPANNING EN STRESS?

NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR A - Ka­the­draal

Stress

Er zijn vele angsten die ons kunnen beheersen
en er zijn allerlei situaties
die span­ningen kunnen oproepen.
Dat kan gaan om heel gewone, zelfs dage­lijkse zaken,
als: haal ik mijn trein?
Ben ik wel op tijd?
Zal me dit lukken, kan ik het wel?
Hoe zullen ze over me oor­de­len?
Wat is het dat ik man­keer?
Enzo­voorts, enzo­voorts:
er zijn vele situaties
die stress kunnen oproepen.

PTSS

De ene mens is gevoeli­ger voor span­ningen
dan een ander,
maar ook in stoere, stevige mensen
kunnen die span­ningen door­werken.
Denk bij­voor­beeld aan de vele mili­tai­ren
die terug­ko­mend van een vredesoperatie,
een uitzen­ding naar oorlogs­ge­bied,
met een post-trau­ma­tisch stress syndroom zitten,
een PTSS.
Geen mens is van ijzer en zon­der gevoel.

Na het pensioen


Toen ik meer dan der­tig jaar gele­den
pastoor was van een pa­ro­chie
gingen veel mensen met pensioen
die in de tweede wereld­oor­log
te werk waren gesteld geweest in Duits­land
of later in Neder­lands-Indië had­den gevochten.
Hun werk­zaam leven kwam tot stilstand
en de erva­ringen uit die zware tijd
kwamen weer naar boven.
Toen werd dui­de­lijk dat de erva­ringen van toen
heel veel stress en span­ning had­den gegeven
en trau­ma­tisch waren geweest.

Trauma's ... ook nu...


Kunnen we hier iets tegen doen?
Wat kunnen we doen
om met zulke span­ningen om te gaan?
Na­tuur­lijk mogen we hopen en bid­den
dat we niet in zulke hef­tige situaties terecht zullen komen,
maar laten we er wél aan denken
dat dit ook nu gebeurt
met tal­loze on­schul­dige mensen in Oekraïne bij­voor­beeld,
maar ook in andere conflict­ge­bie­den
of situaties van chro­nisch voedsel­te­kort
en ook wel dich­ter­bij huis.

Wonder­mid­del?

Na­tuur­lijk is het hier niet de plaats
om allerlei medische of psychotherapeu­tische
hulp­vra­gen te bespreken;
het is goed om die hulp te zoeken
als die van toepas­sing is.
En er is zeker ook geen won­der­mid­del
waardoor span­ningen
geen vat meer op ons hebben.
We blijven mens en wel:
de mens die wij zijn,
zoals wij in elkaar zitten.

Toch is er nog iets meer dan die hulp,
hoe be­lang­rijk die ook is
en meer dan het vermij­den van hef­tige situaties
en er is ook nog wel iets meer te zeggen
dan dat we nu eenmaal zo zijn.

Span­ning en stress op het meer

In het evan­ge­lie van deze zon­dag
over­komt het de apos­te­len:
er is wind, er zijn golven en ze denken een spook te zien
als Jezus over het water naar hen toe­komt.
Ze ervaren dus span­ning en stress,
ze raken van streek en beginnen van angst
te schreeuwen.
En toen Petrus moe­dig enkele stappen
over het water had gezet,
op uit­no­di­ging van Jezus zelf,
bekroop hem al weer meteen de angst:
“Heer, red mij”.
Ook de apos­te­len, de leer­lin­gen van Jezus,
die vrien­den van de Heer,
had­den dus last van stress en span­ning.

Oligopiste

Wat dan? Hoe kun je daar­mee omgaan?
Laten we eens naar Jezus kijken.
Hoe rea­geert Jezus zelf
op deze situatie van stress en span­ning?
Hij grijpt de hand van Petrus
en houdt die stevig vast
en als ze in de boot stappen,
bedaart de hevige wind.
Jezus zegt tegen Petrus:
“Klein­ge­lo­vige waarom heb je getwijfeld?”
“oligopiste” is het woord in het Grieks,
iemand met weinig “pistis”.
Dat Griekse woord “pistis”
betekent op de eerste plaats
ver­trouwen en ver­vol­gens pas geloof.
Je zou het dus kunnen vertalen met:
“gelovig ver­trouwen”.
Jezus onder­streept hier dus het belang
van gelovig ver­trouwen.

Maar hoe zou je dan
tot dat gelovig ver­trouwen kunnen komen,
dat steun en rust geeft
bij span­ning en stress?

Het "moeten"

Ik denk dat we allemaal de erva­ring hebben
dat als we dingen heel erg vanuit ons­zelf doen,
vanuit onze krachten, ons eigen kunnen,
dat er meer span­ning zal zijn,
omdat we toch ook weer beperkte mensen zijn.
We zijn het dan te veel zélf aan het doen.
De per­fec­tio­nist moet het halen en wil het halen,
maar hij zou dat “moeten”
juist een beetje los moeten laten,
hij zou alles een beetje uit han­den moeten geven,
dan zou het waar­schijn­lijk zelfs beter gaan...

Vastge­hou­den

Er is een hand die je stevig vasthoudt,
niet dat er dan geen stormen meer zullen zijn,
maar daar door­heen word je vastge­hou­den.
Waar je zou kunnen leven vanuit het besef
dat er Iemand is die je draagt
en dat uit­ein­delijk alles ons ge­schon­ken wordt,
dat we ons eigen lot niet kunnen bepalen
maar dat het ons gegeven wordt,
dat alles uit­ein­delijk van de goede God komt
die een mooie bestem­ming voor ons heeft,
daar kunnen we net iets anders
in stress­volle situaties gaan staan.

Die moet er al zijn...

Maar hoe kom je zover?
Het helpt niet zo goed
als je dit pas gaat bedenken
als je in zo’n stress­volle situatie ver­keert.
Die bed­ding van ver­trouwen
moet er dan al zijn,
dan valt die span­ning anders op ons,
dan gaan we er anders mee om,
vanuit die basis - die er al is -
van ver­trouwen
in de aanwe­zig­heid van God.

Jezus en Elia

Zowel Jezus zelf als de profeet Elia
laten ons vandaag zien
hoe we aan die bed­ding van ver­trouwen
kunnen bouwen,
hoe je die band van ver­trouwen verwerft.
Die is een genade, een cadeau
en Jezus en Elia zochten bei­den
de stilte op en de sfeer van het gebed
om die band van ver­trouwen te voe­den.

Dus...


Neem wat meer tijd voor de Heer,
dat is de uit­no­di­ging die erdoor tot ons spreekt,
neem wat meer tijd voor de Heer,
zodat die band van ver­trouwen kan groeien
die je tot steun zal zijn
in tij­den van span­ning en stress.

Terug