Arsacal
button
button
button
button


15 Augustus: Maria Tenhemelopneming

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 13 augustus 2023 - 249 woorden

Op 15 au­gus­tus vieren we het hoog­feest van Maria's Ten­hemel­op­ne­ming: Maria is met lichaam en ziel in de hemel opgeno­men. Daardoor is Maria de eerste gelo­vi­ge, in haar is alles voltooid waarin wij bij de ver­rij­ze­nis van het lichaam hopen te delen. Ik zal die dag de heilige Mis vieren in het hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood (om 11.00 uur) en in de ka­the­draal (om 19.00 uur).

In het bede­vaarts­oord van Onze Lieve Vrouw ter Nood is de Pontificale Mis dit jaar in de grote bede­vaart­ka­pel, waarna er buiten een pro­ces­sie is.

Op de web­si­te van het bisdom wor­den ook ver­schil­lende andere Missen aange­ge­ven in het bisdom, maar dat over­zicht is na­tuur­lijk niet compleet. Op zich heeft iedere pa­ro­chie een Eucha­ris­tie­vie­ring op deze dag, die een verplichte feest­dag is.

Ten­hemel­op­ne­ming

De ten­hemel­op­ne­ming van Maria is een gegeven dat in de eerste duizend jaar van het Chris­ten­dom al werd gevierd en nooit zijn er bij­voor­beeld relieken van het lichaam van Maria vereerd, wel het lege graf. Het geloof in de opname van Maria in de hemel met lichaam en ziel was in de eerste eeuwen van de christen­heid al aanwe­zig, maar de dogma­ver­kla­ring is pas recent geko­men. Het dogma van de ten­hemel­op­ne­ming is in 1950 af­ge­kon­digd door paus Pius XII. In de ka­the­draal wordt dat afge­beeld op een zijwand in de Maria­ka­pel in de absis: op de afbeel­ding zien we paus Pius XII (links) en Jezus Christus, de verrezen Heer, die Maria uit het graf opwekt en naar de hemelse vol­tooi­ing geleidt.

Terug