Arsacal
button
button
button
button


Missie op de pleinen van Nederland

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 4 april 2013 - 287 woorden
Missie op de pleinen van Nederland

Op woens­dag­avond 3 april was ik aanwe­zig bij de vie­ring van ver­schil­lende ge­meen­schappen van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg uit het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam die in de Sint Jan de Doper­kerk in Haar­lem de zegen ont­vingen en gezon­den wer­den om het evan­ge­lie te ver­kon­di­gen en in dialoog te gaan met voorbij­gan­gers op het Spui in Am­ster­dam. Zij zullen deze missie doen op vijf zon­da­gen 's mid­dags vanaf 14.00 uur vanaf aanstaande zon­dag.

Deze missie is een ini­tia­tief van de initiator van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg, Kiko Arguello, en wordt ook gehou­den in ver­schil­lende andere grote ste­den. In Neder­land vindt die plaats in Den Haag en in Roermond, in Rome zal deze missie op meer dan hon­derd pleinen plaats­vin­den na een gebeds­dienst die op verzoek van paus Fran­cis­cus aanstaande zater­dag zal wor­den gehou­den in de Sint Jan van Lateranen.

In de homilie heb ik verwezen naar ver­schil­lende woor­den van paus Fran­cis­cus waarin de paus blijk gaf van het belang dat hij aan de nieuwe evangeli­sa­tie hecht en naar de uit­spra­ken die hij in het pre-conclaaf heeft gedaan en die met zijn toestem­ming bekend zijn gemaakt en waarin hij het een groot gevaar noemde dat de kerk "autoreferenziale" wordt, dat wil zeggen: in een cirkeltje om zich­zelf blijft draaien en naar zich­zelf ver­wijst. De Kerk is bestemd om "erop uit te gaan", mensen aan te spreken en aan hen de blijde bood­schap te ver­kon­di­gen. Dit betekent ook dat heel de Kerk zich te binnen moet brengen hoe zij mensen kan bereiken en zich de vraag moet stellen of de woor­den die wor­den ge­spro­ken en de dingen die wor­den gedaan wer­ke­lijk mensen kunnen bereiken met de bood­schap van het evan­ge­lie. Die apos­to­lische en pas­to­rale invals­hoek zal aanwe­zig moeten zijn bij alles wat we doen of zeggen!

Terug