Arsacal
button
button
button
button


'Ik wil heilig worden'

mgr. Hurkmans 25 jaar geleden tot bisschop gewijd

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 26 augustus 2023 - 442 woorden
'Ik wil heilig worden'
De receptie in de tuin van het Sint Janscentrum
De receptie in de tuin van het Sint Janscentrum
tussen Brabantse  bisschoppen
tussen Brabantse bisschoppen

Zater­dag 26 au­gus­tus vierde mgr. Anton Hurkmans, emeritus bis­schop van ’s-Hertogen­bosch de 25e ver­jaar­dag van zijn bis­schops­wij­ding met een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring en een receptie in de tuin van het Sint Jans­cen­trum. De jubila­ris preekte zelf: “Ik wil heilig wor­den”.

Preek

In zijn preek blikte de jubila­ris terug op zijn leven en hoe de ver­schil­lende erva­ringen hem had­den gevormd. Zo had hij als jon­gere acht jaar gewerkt en dat had hem geleerd hoe om te gaan met mensen. Na zijn bis­schop-zijn van ’s-Hertogen­bosch was hij drie jaar naar Rome gegaan als rector van de Friezen­kerk. “Ik ben blij in Rome te zijn geweest”, zo zei hij, want het had hem geholpen afstand te nemen van het bisdom, “Maar ik was nog blijer om weer in Den Bosch te zijn”. Daar geniet hij van rus­tige jaren, wan­de­lend door de stad, assis­te­rend op ver­schil­lende plaatsen, ook con­ce­le­brerend in de ka­the­draal, maar nu zon­der bestuursverant­woor­de­lijk­heid. Dat geeft hem meer tijd om te bid­den. Want: “ik wil heilig wor­den”. Waaraan hij toevoegde dat in de tij­den van crisis waarin de kerk ver­keert, de oplos­sing alleen kan komen door te streven naar hei­lig­heid.

Gilde, koor en bood­schap van de paus

De Eucha­ris­tie­vie­ring was prach­tig ver­zorgd en dat betekent in Brabant na­tuur­lijk met uitbun­dige Gilde-eer, wat aan zo'n dag toch een bij­zon­der cachet geeft. De stoet ver­trok vanuit het Sint Jans­cen­trum naar de Sint Jan. Het ka­the­drale koor klonk van alle kanten: door het koor op te splitsen in groepen die op ver­schil­lende plaatsen staan, klinkt de zang uit elke zijde. Er werd een speciale felici­ta­tie­bood­schap van paus Fran­cis­cus voor­ge­le­zen. De ka­the­draal was bijna vol, wat toch bij­zon­der is, aangezien mgr. Hurkmans al zo'n acht jaar met emeritaat is. Aan het eind van de vie­ring sprak mgr. De Korte een felici­ta­tie uit en ging de jubila­ris bij Maria langs onder het zingen van het lied ter ere van de Zoete Moeder.

Wie er waren

Naast de bis­schop en hulp­bis­schop van Den Bosch, waren ook mgr. Van den Hout en mgr. Hoogen­boom aanwe­zig, evenals ik. Mgr. Kasteel was er uit Rome, de abt van Grim­bergen was present en mgr. Punt kwam tij­dens de receptie. De Apos­to­lisch Nuntius en mgr. Dellagio­vanna waren even­eens present. Er werd gebe­den voor de erns­tig zieke mgr. Harrie Smeets. Van de Ridders van het H. Graf was een grote dele­ga­tie present; van deze orde is mgr. Hurkmans grootprior geweest.

Van harte fe­li­ci­te­ren we mgr. Hurkmans met dit zilveren jubileum en wensen hem zeer veel zegen en geluk toe voor de ko­men­de jaren! Moge de vreugde van de Heer zijn kracht zijn en blijven!

(foto­se­rie hier­on­der: Wim Koopman)


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug