Arsacal
button
button
button
button


Reünie van de Wereldjongerendagenreis

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 2 september 2023 - 150 woorden

Zater­dag 2 sep­tem­ber was de reünie van de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in en rond de ka­the­draal. Het was goed elkaar weer te zien en het was een mooie gelegen­heid om naar de toe­komst te kijken...

De reünie begon met een Eucha­ris­tie­vie­ring in de ka­the­draal, waarna er eerst ruim de tijd was om met elkaar te praten: erva­ringen uit te wisselen en te horen hoe het ie­der­een sinds de WJD was ver­gaan. Ook werd nog even de ver­jaar­dag van kape­laan Javier Acuña Acuña gevierd (zie foto).

Daarna was er een pro­gram­ma waarin de jon­ge­ren kennis kon­den maken met Alpha en ver­schil­lende pro­gram­ma's die wor­den aan­ge­bo­den aan jon­ge­ren die een volgende stap willen zetten.
De jon­ge­ren zijn en­thou­siast terug geko­men uit de WJD; wat ik ook vandaag weer terug hoorde is dat zij een mooie erva­ring hebben beleefd op weg naar en tij­dens de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Lissabon.

Terug