Arsacal
button
button
button
button


Afscheid Liesbeth Stalmeier als BG Onderwijs

Bisschoppelijk gedelegeerden onderwijs bijeen

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 6 september 2023 - 496 woorden
drs. Liesbeth Stalmeier, naast haar drs. Wim vd Dool en NKSR voorzitter drs. Titus Frankemölle
drs. Liesbeth Stalmeier, naast haar drs. Wim vd Dool en NKSR voorzitter drs. Titus Frankemölle
Afscheid Liesbeth Stalmeier als BG Onderwijs
Afscheid Liesbeth Stalmeier als BG Onderwijs

Op 6 sep­tem­ber vond in Utrecht de eerste ver­ga­de­ring van het nieuwe seizoen van het Officium Educationis plaats. We namen na afloop afscheid van drs. Liesbeth Stalmeier, die namens het bisdom Rotter­dam Bis­schop­pe­lijk Gedele­geerde voor het Onder­wijs was.

Week Katho­liek Onder­wijs

Tijdens de ver­ga­de­ring, samen met de voor­zit­ter van de Neder­landse Katho­lie­ke School­raad, diaken drs. Titus Frankemölle, kwamen allerlei on­der­wer­pen aan bod zoals een vor­mings- en bijscholings­pro­gramma voor leraren (of degenen die dat willen wor­den) Gods­dienst levens­be­schou­wing dat in samen­wer­king met het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut wordt gegeven. Ook over de Week van het Katho­liek Onder­wijs werd ge­spro­ken die in de week voor kerst­mis wordt gehou­den en waarvoor een speciaal project wordt aan­ge­bo­den voor het vak Gods­dienst Levens­be­schou­wing, dat onder meer via de web­si­tes van de NKSR (Neder­landse Katho­lie­ke School­raad) of Vas­ten­ac­tie te down­loa­den is. Het is posi­tief dat steeds meer scholen (PO en VO) er gebruik van maken.

Katho­lie­ke sociale leer en iden­ti­teit van de school

Over katho­liek onder­wijs is een serie van brieven voor­be­reid door de Bis­schop­pe­lijk gedele­geer­den en de bis­schop-referent, waarvoor de Neder­landse bis­schop­pen imput en opmer­kingen hebben gegeven en waar­mee door hen is ingestemd. De eerste van deze brieven is inmiddels uit­ge­zet en ter beschik­king van scholen en besturen. De brieven behan­de­len ver­schil­lende thema's waarbij vrij uit­ge­breid bij de Katho­lie­ke Sociale leer wordt stil gestaan. We verheugen ons er dan ook over dat die sociale leer op dit moment volop in de (poli­tieke) belang­stel­ling staat. Des te meer reden voor katho­lie­ke en inerconfessionele scholen om zich over de brieven te buigen. Het is de hoop en de bedoeling dat die uitgangs­punt kunnen zijn voor gesprek over iden­ti­teits-gerela­teerde thema's. De eerste brief “Hoop­vol, solidair en vreed­zaam” is te lezen op de web­si­te van de NKSR:

De volgende brieven zullen gelei­de­lijk wor­den ge­pu­bli­ceerd in dit en het volgende jaar.

Afscheid Liebeth Stalmeier

Na de ver­ga­de­ring namen we dus bij een fees­te­lij­ke lunch afscheid van mw. drs. Liesbeth Stalmeier. Zestien jaar werkte zij voor het bisdom Rotter­dam. Zij heeft zich in de voorbije jaren bij­zon­der ver­diens­te­lijk gemaakt als Bis­schop­pe­lijk gedele­geerde voor het onder­wijs in het bisdom Rotter­dam. Regel­ma­tig was door haar een bezoek van de bis­schop aan een van de onder­wijsin­stel­lingen voor­be­reid. Lande­lijk heeft zij veel gedaan voor de Week van het katho­liek Onder­wijs, waarbij haar grote vaar­dig­heid in het ontwerpen en schrijven van projecten voor onder­wijs Gods­dienst levens­be­schou­wing, bij­zon­der van pas kwam. Ook in de overlegorganen en het katho­lie­ke bestuur voor het Gods­diens­tig Vormend onder­wijs op open­ba­re scholen heeft zij veel betekend en in de ver­ga­de­ringen had zij een uits­te­kende inbreng. We zullen haar dus wel missen in het Officium! Tege­lijk wensen we haar veel vreugde, zegen en succes toe voor haar nieuwe taak aan de Thomas More Hoge­school, een katho­lie­ke PABO.

Tijdens de lunch sprak drs. Wim van de Dool harte­lijke woor­den ten afscheid en overhan­digde haar het geschenk namens het Officium: een fraaie uitgave van de Legenda Aurea van Jacopo de Voragine.

Terug