Arsacal
button
button
button
button


Omgaan met kritiek

Pastoraal bezoek Sint Petrus'Banden-kerk in Diemen

Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 10 september 2023 - 1316 woorden
De laatste repetitie (van drie van de vier koren)  voor de Mis
De laatste repetitie (van drie van de vier koren) voor de Mis
Na afloop van de Mis ontmoeting buiten, hier met de burgemeester en kerkbestuurslid Joost van Westing
Na afloop van de Mis ontmoeting buiten, hier met de burgemeester en kerkbestuurslid Joost van Westing
Het Petrus-schilderij boven het tabernakel
Het Petrus-schilderij boven het tabernakel

Zondag 10 sep­tem­ber bracht ik een bezoek aan de Sint Petrus' ban­den­kerk in Diemen, onder­deel van het samen­wer­kings­ver­band Clara-Fran­cis­cus. De vie­ring van de Eucha­ris­tie was met de vier koren van de pa­ro­chie, twee vrij­wil­li­gers kregen een Petrus­beeldje uit­gereikt. Na afloop van de vie­ring was er gelegen­heid tot ont­moe­ting. En we ston­den naar aan­lei­ding van het evan­ge­lie stil bij de vraag: Wat doet het met je als je kri­tiek krijgt?

Diaken

Diaken Han Hartog, die ruim 12.5 jaar in de pa­ro­chie werk­zaam is en eind van dit jaar met pensioen gaat, assis­teerde bij deze ope­nings­vie­ring van het nieuwe seizoen. Het was dui­de­lijk dat hij in deze jaren een mooie rol heeft gespeeld in deze ge­meen­schap en veel goeds heeft gedaan. We zijn hem er dank­baar voor!

Koren

Zo laat hij een pa­ro­chie achter met vier mooie koren, waar­on­der een kin­der­koor. Die waren op deze zon­dag gekleed in de mooie kleren van hun eerste heilige communie, voor zover die nog pasten. De andere koren waren voor deze dag tot een een­heid versmolten (zie foto). Het zijn deze koren: het Peebee­koor o.l.v. Marlies Zutt met als Pianist: Joost van Westing, het Hagunnan­koor o.l.v. Hans van der Meer, het Allegria­koor, even­eens o.l.v. Hans van der Meer en het Stanza­koor o.l.v. Nel Damman, met als Pianist, opnieuw Hans van der Meer. Het klonk en­thou­siast en fees­te­lijk! Ga zo door!

Petrus­beeldjes

Na de Eucha­ris­tie­vie­ring wer­den door mw. Hanneke van Wel-Karbet, voor­zit­ter van de loka­tieraad, de Petrus­beeldjes uit­gereikt aan twee be­lang­rijke vrij­wil­li­gers, Jaap van Lammeren en Eline van de Berg die zeer veel ver­diensten voor de pa­ro­chie hebben (zie foto's onderaan). Van harte felici­teer ik hen en dank hen en alle vrij­wil­li­gers! Burge­mees­ter Erik Boog en zijn echt­ge­note waren zoasls ieder jaar bij deze bij­zon­dere gelegen­heid aanwe­zig als teken van waar­de­ring voor de inzet van de vrij­wil­li­gers in het sociale leven van de ge­meen­te Diemen.

En ver­der...

De vie­ring en de uit­rei­king van de beeldjes is nog terug te kijjken op het You Tube­ka­naal van de pa­ro­chie: Archief vie­rin­gen | Sint Petrus Banden

Petrus'ban­den slaat op de boeien die Petrus in de ge­van­ge­nis droeg. In de kerk hangt boven het ta­ber­na­kel een schil­derij dat zijn hemelse be­vrij­ding daar­van uit­beeldt (zie foto).

Het evan­ge­lie van deze zon­dag was Mt. 18, 15-20, dat begin met de woor­den: "In die tijd zei Jezus tot zijn leer­lin­gen: 'Wanneer uw broe­der gezon­digd heeft, wijs hem dan onder vier ogen terecht. Luistert hij naar u, dan hebt gij uw broe­der gewonnen'".

Homilie

KRITIEK GEVEN EN ONTVANGEN

23E ZONDAG DOOR HET JAAR A DIEMEN

Krijg je kri­tiek?

Een van de moei­lijkste dingen voor mensen is
het geven en ont­van­gen van kri­tiek.
Als iemand een opmer­king maakt op ons gedrag,
krijgen we de nei­ging om ons te verde­digen.
We ervaren die opmer­king vaak als een aanmer­king,
als iets nega­tiefs.
Mensen - en waar­schijn­lijk ook wij­zelf -
zijn er heel gevoelig voor
als ze een bood­schap krijgen waarin zit
dat ze iets niet helemaal goed hebben gedaan.
Ie­der­een ont­vangt graag een pluim,
weinigen vin­den het fijn
om kri­tiek te krijgen.

Bemind wor­den

De op- en aanmer­kingen geven mensen het gevoel
dat zij niet goed of niet goed genoeg zijn
en het verlangen geliefd te zijn, bemind te wor­den,
is mis­schien wel de sterkste drijfveer van mensen.
Niet voor niets heeft God zelf zich
aan ons geopen­baard als liefde
en die liefde heeft Hij ons heel concreet getoond
in Jezus die, mens gewor­den,
uit liefde voor ons Zijn leven heeft gegeven.

Afkraken of feed-back

Aan de andere kant merken we allemaal ook wel
hoe las­tig het soms is
iemand een opmer­king te maken,
die als kri­tiek en een aanmer­king ervaren kan wor­den.
Heel veel mensen hou­den daarom maar hun mond
en zeggen niks,
andere mensen denken heel goed na
over hoe ze de bood­schap goed kunnen brengen.
Want, na­tuur­lijk is er kri­tiek
die je kunt be­schou­wen als “afkraken”,
dat is wanneer er alleen nega­tief
en naar bene­den halend ge­spro­ken wordt.

Maar er is ook po­si­tie­ve, opbouwende kri­tiek,
die we ook wel “feed back” noemen
omdat er goede sug­ges­ties gebo­den wor­den
om te kunnen groeien als persoon.

Maar beter zwijgen?

In ieder geval is het eigen­lijk niet goed
als we helemaal niets zou­den zeggen
en alles zomaar laten gaan,
terwijl een goed woord
die persoon zou kunnen helpen om te groeien.
We moeten allemaal groeien
en het komt erop aan daarvoor open te staan.
Wie niet open staat,
loopt vroeg of laat vast.

Het is een grote genade
als je iemand in je buurt hebt
die je helpt op je eigen doen en laten te reflec­te­ren
en zo te kunnen leren,
want een mens hoeft niet perfect te zijn,
maar is wel ge­roe­pen
tot be­zin­ning en voor­uit­gang.

Maar als we zelf in de gelegen­heid zijn
om iemand “feed back” te geven,
laten we het dan zo proberen te doen
dat die ander niet het gevoel krijgt
afgebrand te wor­den,
maar juist opge­bouwd.

Omgaan met kri­tiek

Kun je kri­tiek, kun je een op- of aanmer­king verdragen?
Na­tuur­lijk helpt het vaak heel erg
als iemand die opmer­kingen
op een po­si­tie­ve manier weet te formu­le­ren,
maar mis­schien is nog wel be­lang­rijker
iets dat er in ons­zelf zou mogen zijn:
nede­rig­heid en een diep besef
van bemind te zijn.
Dat begint al thuis, in het gezin:
wat is het niet be­lang­rijk voor heel je ver­dere leven
als je thuis de erva­ring hebt gekregen
bemind te zijn, met lief­heb­bende ouders,
een liefde­vol gezin.
Als je dat hebt moeten missen,
is dat wer­ke­lijk een groot gemis!

Door God bemind

Het begin ook al hope­lijk jong in het geloof:
dat je de erva­ring op mag doen
dat je een door God geliefde en gekende mens bent.
Het is wer­ke­lijk een reden
tot grote vreugde en dank­baar­heid
als je diep in je hart
het besef mee mag dragen
dat God onein­dig veel van je houdt
en je ook op moei­lijke momenten
niet in de steek zal laten.
Die basis is een enorme hulp en steun
als je in je leven eens door een donkere periode moet.
Nee, God heeft ons nooit geleerd
dat er geen kruis zal zijn in ons leven.
Hij heeft ons wel beloofd
dat we het niet alleen hoeven dragen...

Fun­da­men­teel klein

Die tweede eigen­schap, de nede­rig­heid,
is nauw met dat eerste verbon­den:
als je met de erva­ring leeft
dat je een door de hemelse Vader bemind,
geliefd kind van God bent,
dan voel je je fun­da­men­teel klein.
Niet in de zin van dat je niets durft
en je zelf niets waard en onbe­te­ke­nend voelt,
maar wél in de zin van
dat je ervaart dat je eigen­lijk alles gekregen hebt,
dat er voor je wordt gezorgd,
dat het niet allemaal op jezelf terug te voeren is,
maar dat de mooie dingen in het leven
gaven zijn, cadeautjes van God
en dat je in je lij­den en verdriet
niet alleen bent.
Dan hoef je niet groots en gewel­dig te zijn,
dan hoef je niet te heersen,
niet aan­beden te wor­den,
maar dan voel je dank­baar­heid en vreugde
om alles waaruit de liefde van God blijkt.

Zit je goed in je vel?

Als je die basis hebt,
zit je goed in je vel
en zul je ook kri­tiek, ook feed back
posi­tief kunnen ont­van­gen,
zelfs als het mis­schien
niet helemaal mooi en elegant
is ver­woord.

Als je merkt dat je alleen maar kwa­der wordt,
als je jezelf alleen onderdrukt voelt
en aan­ge­vallen,
als het niet bij je valt in een nederig hart,
dan zul je alleen maar verstarren,
verhar­den in afwij­zing,
meer opgaan in een slacht­of­fer-rol.

Laat dat je niet gebeuren!
Je bent te mooi en ook te goed gemaakt
om afwij­zing en kwaad­heid
over de gegeven terecht­wij­zing
te laten domineren.

Het grote gezin

Het evan­ge­lie van vandaag
laat ons zien wat er dan gebeurt:
als iemand geen kri­tiek kan verdragen,
in afwij­zing volhardt,
dan scheidt hij zich uit­ein­delijk af van de ge­meen­schap.
Dat zien we onder mensen gebeuren,
zo kan het ook gaan in de kerk.

Laten we elkaar zoeken, laten we God zoeken,
laten we ge­meen­schap zoeken,
open voor elkaars op- en aanmer­kingen,
zoals dat gaat in een groot gezin;
dan kunnen we groeien, gees­te­lijk groeien...


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug