Arsacal
button
button
button
button


We stonden stil bij een gruwelijk delict...

Gebed voor slachtoffers van criminaliteit

Overweging Bezinning - gepubliceerd: zaterdag, 16 september 2023 - 1000 woorden
deelnemers staken een lichtje aan voor slachtoffers van criminaliteit
deelnemers staken een lichtje aan voor slachtoffers van criminaliteit
We stonden stil bij een gruwelijk delict...

Deze zomer bleek uit bericht­ge­ving rond een rechts­zaak die nog loopt dat in de on­mid­del­lijke nabij­heid van het hei­lig­dom van O.L. Vrouw ter Nood moge­lijk een gruwe­lijk levensdelict had plaats gevon­den. Die gebeur­te­nis heeft vele mensen geraakt, in het bij­zon­der mede­wer­kers en vrij­wil­li­gers van het Hei­lig­dom die de ver­dachte daar hebben mee­ge­maakt. We ston­den in gebed stil bij deze gebeur­te­nis in een oecu­me­nische gebeds­vie­ring in de Bede­vaart­ka­pel.

Burge­mees­ter Mascha ten Bruggencate en weth­ou­der Ronald Vennik waren bij de her­den­kings- en gebeds­dienst aanwe­zig, evenals pastor André Martens als ver­te­gen­woor­diger van de Pro­tes­tantse kerk in Heiloo en na­tuur­lijk rector Jeroen de Wit van het hei­lig­dom. Een vijf­tigtal mensen woon­den de her­den­king bij, die fraai werd opge­luis­terd door de Sorelle onder lei­ding van Lisanne Bosman.

 

Een teken van ver­bon­den­heid...

Meeleven

Vandaag staan we stil bij een verschrikke­lijke gebeur­te­nis die hier moge­lijk vlak in de buurt heeft plaats gevon­den. We willen niet vooruitlopen op het politie­on­der­zoek, maar zoveel is dui­de­lijk dat een levensdelict heeft plaats gevon­den, waar­van iemand het slacht­of­fer is gewor­den. Wij en vele mensen zijn ervan geschrokken en ik wil graag aller­eerst mijn medeleven tot uitdruk­king brengen met degenen die met het slacht­of­fer verbon­den waren door familie- of vriend­schaps­ban­den.

Contrast

Dat dit verschrikke­lijke naar het zich laat aanzien is gebeurd in de on­mid­del­lijke nabij­heid van dit mooie hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood maakt het alleen maar meer pijn­lijk: dit is een plaats die vrede en be­zin­ning uit­straalt, waar mensen tot rust komen en tot gebed en zich verbon­den weten met onze Heer Jezus Christus en met Maria, de moe­der die zelf zoveel gele­den heeft om het af­schu­we­lijke lot dat haar Zoon overkwam: Jezus onder­ging een gruwe­lijke dood, vast­ge­spij­kerd op een kruis met een doornen­kroon op zijn hoofd gedrukt, nadat Hij vele mar­telingen had doorstaan. En Maria stond daarbij, zij stond naast het kruis waaraan haar enig kind hing te sterven, leeg gebloed, ver­oor­deeld als was Hij een crimineel.

Aanwe­zigen

Ik ben bij­zon­der verheugd dat we deze ge­dach­te­nis­vie­ring kunnen hou­den samen met onze pro­tes­tantse mede­ge­lo­vigen. Ik dank de ker­ke­lijk werker van de PKN, pastor André Martens en alle mede-chris­te­nen voor hun aanwe­zig­heid en ver­bon­den­heid nu zo’n gruwe­lijk gebeuren heeft plaats­ge­von­den. Ook de burge­mees­ter en de weth­ou­der ben ik bij­zon­der dank­baar voor uw aanwe­zig­heid en medeleven.

Moeder van smarten

Vandaag is het in de katho­lie­ke kerk de dag waarop we ons de smarten, het verdriet van Maria te binnen brengen, niet alleen de pijn die zij moet hebben gevoeld op het moment van het sterven van haar Zoon, op dat moment onder het kruis, maar ook op andere momenten van haar leven, bij­voor­beeld toen zij hoogzwan­ger op een ezel een lange reis door bergland moest maken of toen zij met haar Kind moest vluchten voor de wrede koning Herodes en als vluch­te­ling in Egypte moest ver­blij­ven.

Slacht­of­fers van criminali­teit

Deze dag is daarom een bij­zon­dere dag om te bid­den voor allen die lij­den onder hetgeen hun mede­mensen is aan­ge­daan, voor alle mensen die in hun omge­ving te maken hebben gehad met criminali­teit en voor alle slacht­of­fers van criminele acties.

Daarbij willen we in deze dagen ook hen gedenken die als on­schul­dige bur­gers lij­den onder oorlogs­ge­weld, zoals de mensen in Oekraïne - nog steeds verblijft er een aantal gevluchte Oekraïners in het klooster van dit hei­lig­dom -, ver­der bij­voor­beeld Jemen, Somalië, Congo... of de lan­den waar chris­te­nen ver­volgd wor­den, zoals het noor­den van Nigeria of Pakistan. En er is zoveel meer... Ook dat is crimineel geweld, want het gaat om on­schul­dige mensen.

Aard­be­ving en orkaan...

En na­tuur­lijk denken we in deze dagen in ons gebed aan alle slacht­of­fers en hun nabe­staan­den van de aard­be­ving in Marokko en de verwoestende orkaan in Libië.

Vandaag bid­den we voor hen allen, in ver­bon­den­heid met Maria, die zozeer gele­den heeft onder wat criminele mensen haar Zoon aande­den waar zij bij stond.

Criminali­teit in Neder­land

Gelukkig is het totaal aantal geregistreerde mis­drij­ven, waar­on­der geweldsdelicten, in ons land de laatste jaren afgeno­men, maar nog steeds zijn er allerlei probleem­si­tua­ties. Zo verbood de ge­meen­te Den Haag onlangs nog het dragen van messen in de open­ba­re ruimte omdat het geweld onder jon­ge­ren waarbij messen zijn gebruikt, een steeds groter probleem was gewor­den.

Aandachts­pun­ten in ver­band met criminali­teit

Daarbij mogen we bedenken dat veel geweldsdelicten zijn te herlei­den tot het criminele circuit of tot het nog niet voldoende hun plaats in de maat­schap­pij hebben kunnen vin­den van jon­ge­ren uit de mi­gran­ten­ge­meen­schap. Dat betekent dat het in het belang is van heel de samen­le­ving dat er meer aan­dacht komt voor par­ti­ci­pa­tie van jon­ge­ren uit die ge­meen­schap aan onze samen­le­ving, waarbij respect voor ieders eigen culturele en gods­diens­tige ach­ter­grond en normen en waar­den een be­lang­rijk ele­ment zal zijn. Want hoe paradoxaal het ook klinkt: waar de maat­schap­pij dat respect on­vol­doen­de uitdraagt en bepaalde westerse invals­hoeken en denk­beel­den ”opd­ringt”, wor­den isolatie van groepen en geweld bevor­derd. Het is be­lang­rijk dat er zo goed moge­lijk een dialoog op gang komt met mensen uit andere culturen, want hoe min­der we elkaar kennen, hoe meer een vijand­beeld kan gedijen. Vanzelf­spre­kend willen we onze democra­tische waar­den niet verloochenen, tege­lijk is het be­lang­rijk dat mensen met een migratie-ach­ter­grond ervaren dat ook zij er mogen zijn.

Laten we van­avond bid­den om een samen­le­ving die respect heeft voor de men­se­lijke waar­dig­heid en criminali­teit zo goed moge­lijk weet uit te bannen; dat er meer ge­meen­schapszin zal zijn, waardoor we elkaar meer weten vast te hou­den; dat er eerbied zal zijn voor elkaars gods­diens­tige over­tui­ging.

Bidden...

Dat betekent niet dat we het geweld dat hier heeft plaats gevon­den in deze context willen plaatsen of op eni­gerlei wijze zou­den willen goed praten of vergoe­lijken. Na­tuur­lijk weet ik dat ik hiermee geen context schets van het gruwe­lijke gebeuren dat heeft plaats gevon­den. Onder­zoek en de gerechte­lijke pro­ce­dure moeten uit­wij­zen wat hier precies aan de hand is geweest. Hier kunnen we slechts bid­den om een goede, veilige samen­le­ving, waarin mensen respect hebben voor elkaar en elkaars rechten en in­te­gri­teit res­pec­teren.

Laten we daarom bid­den!

Terug