Arsacal
button
button
button
button


Nieuwe priester voor Koreaanse gemeenschap

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 25 september 2023 - 169 woorden

Maan­dag­mid­dag 25 sep­tem­ber kwam de nieuwe Koreaanse pries­ter kennis maken, vergezeld van de se­cre­ta­ris van het kerk­bestuur. De Koreaanse ge­meen­schap heeft in ons bisdom haar vie­rin­gen in de katho­lie­ke kerk van Nieuw Vennep.

Fr. Matthew Kim is afkoms­tig van het Koreaanse bisdom Cheongju dat ongeveer 200.000 katho­lie­ken telt maar zo'n 200 pries­ters heeft. De katho­lie­ken maken in Korea ongeveer 11% van de bevol­king uit, ver­telde de nieuwe pries­ter en iedere pa­ro­chie heeft jaar­lijks wel een groep van mensen die katho­liek wor­den. De volgende Wereld­jon­ge­ren­da­gen zullen in Korea wor­den gehou­den.

In Neder­land is de Koreaanse ge­meen­schap op ver­schil­lende plaatsen actief; de bis­schop­pen van die bis­dom­men zullen zeer bin­nen­kort een verzoek krijgen van ons bisdom om offi­cië­le toela­ting van de nieuwe pries­ter als ziel­zor­ger. In ons bisdom komen weke­lijks zo'n hon­derd mensen naar de vie­rin­gen, waar­on­der ge­zin­nen met kin­de­ren, de meesten van hen expats, die kortere of lan­gere tijd in ons land werk­zaam zijn.

Van harte wensen we Fr. Kim alle zegen toe voor zijn nieuwe opdracht in de wijn­gaard van de Heer!

Terug