Arsacal
button
button
button
button


Een laatste stap voor de wijdelingen van dit najaar

Willibrorddag op het seminarie

Overweging Preek - gepubliceerd: maandag, 2 oktober 2023 - 1008 woorden
met de beide seminaristen die de Eed van trouw hebben afgelegd
met de beide seminaristen die de Eed van trouw hebben afgelegd
met de beide licentiaten
met de beide licentiaten
Pastoor Jules de Bruin in dialoog over omgaan met vrijwilligers
Pastoor Jules de Bruin in dialoog over omgaan met vrijwilligers

Op de ge­dach­te­nis van de heilige Engelbe­waar­ders, 2 ok­to­ber, vond in het semi­na­rie de eerste Wil­li­brord­dag van het nieuwe studie­jaar plaats. Er was veel te vieren: twee se­mi­na­risten leg­den de ge­loofs­be­lij­de­nis en eed van trouw af voor de diaken­wij­ding op 18 no­vem­ber en we vier­den dat en se­mi­na­rist en een pries­ter het licentiaat had­den behaald. Pastoor Jules de Bruin ging in dialoog over het omgaan met vrij­wil­li­gers. Een kort ver­slag en de homilie van deze dag.

Ge­loofs­be­lij­de­nis, licentiaat en nieuwe se­mi­na­risten

Juan Ignacio Jiménez Walker is na semi­na­rie en itinerantie juist uit Rome terug gekeerd waar hij het licentiaat in het canoniek recht heeft behaald aan de Pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit. Hij en Josue Enmanuel Mejia Sanchez leg­den op deze avond tij­dens de Eucha­ris­tie­vie­ring de ge­loofs­be­lij­de­nis en de eed van trouw af die de laatste stap zijn voor de diaken­wij­ding. Ook Maciej Gradzki heeft een licentiaat behaald in de theo­lo­gie aan de theo­lo­gische facul­teit van Lugano. Ik begroette de twee nieuwe se­mi­na­risten, Pedro en Christian; we zijn in afwach­ting van nog twee andere pries­ter­stu­denten.

Ont­moe­ting met de jonge pries­ters

Het was voor mij ook weer een gelegen­heid om de jonge pries­ters te ont­moe­ten en met hen in gesprek te gaan in een ont­moe­ting van vijf kwar­tier. De eerste maan­dag van de maand is hun studie­dag met een pro­gram­ma van de voort­ge­zette vor­ming. Het is goed en sti­mu­lerend om elkaar zo te ont­moe­ten.

Zorgen voor de pries­ters (en vreugdes!)

Één van de meest stress­volle zaken is wel de reorgani­sa­tie van de pa­ro­chies. Het komt nogal eens voor dat er een vrij sterke drang is om de kerk niet te sluiten en een nieuwe bestem­ming te geven maar om die op kosten van de pa­ro­chie als een soort buurthuis te gaan gebruiken. Ver­schil­lende pries­ters hebben van vervelende situaties rond reorgani­sa­tie een burn out gekregen en dat kunnen we na­tuur­lijk niet zo laten voort­gaan. Hier moet ik de pries­ters echt helpen en steunen! Kwesties rond reorgani­sa­tie van pa­ro­chies komen na­tuur­lijk ook aan de orde in de gesprekken. Gelukkig kwamen er vele mooie dingen aan de orde die sti­mu­lerend en beves­tigend zijn: de wereld­jon­ge­ren­da­gen en jon­ge­ren die door willen gaan met ont­moe­tingen en vor­ming, familie­da­gen, Alpha-cursussen en jon­ge­ren die katho­liek willen wor­den.

De dag sloot af met de Eucha­ris­tie­vie­ring en een ge­za­men­lijk avondmaal

Homilie

Omdat we bescher­ming nodig hebben

2 OKTOBER GEDACHTENIS VAN DE HH. ENGELBEWAARDERS -Wil­li­brord­avond

Een laatste stap...

Beste Juan Ignacio en Josue Emmanuel,
jullie zetten van­avond de laatste stap
voor de diaken­wij­ding,
een stap mdie al helemaal gericht is
op het dienst­werk van het diaconaat
dat jullie zullen gaan uit­oefe­nen:
je beloofd dat te doen
in trouw aan de Christus
en door te getuigen van het geloof
dat jullie hier belij­den.
We bid­den voor jullie in deze laatste maan­den
voor jullie diaken­wij­ding.
Wim Zürlohe heeft de ge­loofs­be­lij­de­nis en eed van trouw
al afgelegd voor zijn diaken­wij­ding;
ook hem willen we graag be­ge­lei­den
met ons gebed
in deze laatste weken voor zijn pries­ter­wij­ding
op 28 ok­to­ber.

Een goed begin van het semi­na­rie­jaar gewenst!

Aan het begin van dit nieuwe studie­jaar
wil ik jullie, beste se­mi­na­risten,
een heel goed jaar toewensen;
dat het beeld van Jezus Christus
in je mag groeien en tot ontplooiing mag komen.
Ik wens jullie Gods zegen
voor je gees­te­lij­ke vor­ming,
je men­se­lijke en intellectuele vor­ming!

Mgr. Bomers

Vorige maand, op 12 sep­tem­ber,
was het 25 jaar gel­den
dat bis­schop van Haar­lem
mgr. Henricus Bomers
plot­se­ling overleed.
Ik wil hem ook van­avond even gedenken
want hij is de stichter
van Re­demp­to­ris mater
en het Wil­li­brord­semi­narie.
Hij heeft veel moeten doorstaan,
maar zijn geloof en zijn moed
hebben veel betekend voor het bisdom
in een lijn die door mgr. Punt is voort­ge­zet.

De engelbe­waar­der

We vieren vandaag de engelen die ons be­ge­lei­den.
Mensen kunnen soms als engelen zijn,
maar het evan­ge­lie wijst ons er vandaag op
dat ook wij mensen van God
be­scher­mengelen hebben gekregen
die over ons waken.
Tot die Engelbe­waar­der bid­den we
het gebed dat je vast ook wel kent:
“Engel van God die mijn bewaar­der zijt,
aan wie de god­de­lijke goed­heid mij heeft toe­ver­trouwd,
verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen.

Is groter ook veili­ger?

Mensen hebben eerbied voor wat groot en gewel­dig is.
Je kunt zelf ge­mak­ke­lijk geneigd zijn
om de kleine kanten van jezelf
te verstoppen, weg te hou­den.
Het is ge­mak­ke­lijker een ander te overtroeven
je boven een ander op te stellen,
dat is een veili­ger positie
dan wanneer je jezelf
in je kwets­baar­heid toont.
Als je jezelf groot maakt
lijk je veili­ger, min­der verwond­baar te zijn.

Lege contacten

Maar het gevolg is
dat je eigen­lijk niet echt bij jezelf bent,
zoals je wer­ke­lijk bent:
een schepsel,
dat alles ont­van­gen heeft,
niets uit zich­zelf is.
Het jezelf groot maken,
je eigen kunde, kennis,
nog even uit laten komen
hoe knap jezelf was,
hoe dom anderen eigen­lijk zijn,
jezelf verheffen,
o, het is zo men­se­lijk,
maar het maakt je contacten met anderen
en vooral met God zelf
eigen­lijk leeg:
“Wie zich­zelf gering acht,
zoals dit kind,
is de grootste
in het rijk der hemelen”,
zei Jezus ons in het evan­ge­lie vandaag.

De engel die je gegeven is

Aanvaard jezelf
als een kind,
geloof dat je ware groot­heid
die is welke God je geeft
en die ligt in je onster­fe­lijke ziel,
waardoor je Zijn beeld bent,
en dat die ligt in de engel die Hij je gegeven heeft
en die staat voor Gods aange­zicht,
zoals het evan­ge­lie vandaag zegt.

Zijn voor­beeld

God zelf heeft ons het voor­beeld
van het ware mens-zijn gegeven
door de kleinste, de geringste,
de meest ver­wor­pene te wor­den.
Zo is Hij één met ons gewor­den.
En is niet ook onze weg
naar een echt men­se­lijk contact:
onze eenvoud,
onze dienst­baar­heid,
onze harte­lijk­heid,
onze gering­heid?

Puber of vol­was­se­ne en kind?

Wie leeft vanuit de behoefte
zich als goed, groot en bewon­de­rens­waar­dig
voor te doen,
maakt eigen­lijk niet echt contact
 met andere mensen.

Het feest van vandaag
wil ons zeggen
dat we voort­du­rend onder bescher­ming staan
en dat we die bescher­ming en zorg nodig hebben.
Het is de puber die graag volwassen wil zijn,
het zelf wil kunnen.
Echt volwassen is hij
die zich­zelf heeft leren kennen
en zich aanvaardt zoals hij is
en dus zich met liefde realiseert
dat hij als een klein kind
voort­du­rende zorg en bescher­ming nodig heeft.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug