Arsacal
button
button
button
button


De houding van de kerk in het bisdom Haarlem in de tweede wereldoorlog

Serieuze studie van Gerard J. van Veen verschenen

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 12 oktober 2023 - 432 woorden
De houding van de kerk in het bisdom Haarlem in de tweede wereldoorlog
De houding van de kerk in het bisdom Haarlem in de tweede wereldoorlog
De heer Van veen voor het schilderij van mgr. Huibers
De heer Van veen voor het schilderij van mgr. Huibers

Over de rol van de kerk en de katho­lie­ken in de tweede wereld­oor­log zijn weinig gedo­cu­men­teerde publi­ca­ties ver­sche­nen. Dat heeft er toe geleid dat velen meen­den dat het katho­lie­ke verzet niet veel voor­stelde. Dat beeld klopt niet. En een nieuwe publi­ca­tie: "Ziel­zorg en verzet. Het RK bisdom Haar­lem tij­dens de tweede wereld­oor­log" van Gerard J. van Veen laat dat dui­de­lijk zien. Het boek werd ge­pre­sen­teerd in een mooie bij­een­komst, aan­slui­tend aan de dekens­ver­ga­de­ring van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

Het oude bisdom Haar­lem

Mis­schien zou iemand kunnen denkeen: waarom gaat dit boek alleen over het bisdom Haar­lem? Dat bisdom besloeg in de tijd van de tweede wereld­oor­log bijna heel het westen van Neder­land, met Den Haag, Rotter­dam en Am­ster­dam, ook zelfs Zeeland met uit­zon­de­ring van Zeeuws Vlaan­de­ren. Bovendien werd de lijn in een bisdom sterk bepaald door de bis­schop, in dit geval mgr. Petrus Huibers, die een krach­tig be­stuur­der was. Daar­mee geeft dit boek een beeld van het bestuur van bis­schop Huibers en van het verzet in het deel van Neder­land waar de nationale bestuurs­cen­tra waren gelegen.

Een impressie

De publi­ca­tie van Gerard van Veen heb ik nog niet kunnen lezen, maar een impressie heb ik er al wel van gekregen. Het boek is goed ge­schre­ven en gedo­cu­men­teerd, met een stevig noten­ap­pa­raat, dat achter in het boek is opgeno­men (pp. 327-389) en een groot aantal foto's.

Mgr. Huibers

Er kan geen twijfel bestaan over de gezind­heid van mgr. Huibers die een klare anti-nazis­tische lijn volgde en Joodse kin­de­ren niet van katho­lie­ke scholen wilde weren, toen dat door de Duitsers werd voorge­schre­ven (zoals trouwens voor alle Neder­landse bis­schop­pen gold). Het boek bevat een levens­be­schrij­ving van deze grote bis­schop.

Verzet

Het boek beschrijft het verzet vanuit het bisdom en het epis­co­paat in het alge­meen waar het over het lidmaat­schap van organi­sa­ties ging die door de Duitse bezetters wer­den opgericht als ver­van­ging voor de op levensbeschouwe­lijke basis bestaande organi­sa­tie. Hoe gingen de bis­schop­pen hier mee om? Over het alge­meen gold een verbod om lid te wor­den van de organi­sa­ties die de Nazi-over­heid had opgericht. Zo waren er tal van maat­regelen van de bis­schop­pen om steun aan en invloed van Nazi's te beperken en liefst uit te sluiten. Het verzet wordt ook per dekenaat be­schre­ven en enkele pries­ter­fi­gu­ren die een grote rol speel­den in het verzet, wor­den eruit gelicht.Van één van die pries­ters was een nichtje bij de pre­sen­ta­tie aanwe­zig: kape­laan Bernardus van Zijl.

Proficiat

Van harte felici­teer ik de auteur met dit prach­tige re­sul­taat. Ik hoop dat velen het boek zullen lezen. Het is verkrijg­baar bij uit­ge­ve­rij Verloren, het omvat 410 pp. en kost € 35,-


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug